SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 34. Utorak, 18. rujna 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

40.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07)), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. rujna 2007. godine, donijelo je

 

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

1. komunalna naknada 950.000,00

2. zakupnina za poslovni prostor 2.195.000,00

3. naknada za koncesijska odobrenja 140.000,00

4. ostala sredstva proračuna (boravišna

pristojba i dr.) 1.749.000,00


UKUPNI PRIHODI 5.034.000,00

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Održavanje čistoće javnih površina i

odvoz komunalnog otpada 584.000,00

2. Održavanje javnih površina 1.260.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 160.000,00

4. Javna rasvjeta 350.000,00

5. Groblja 40.000,00

6. Deratizacija i dezinsekcija 95.000,00

7. Održavanje javnih objekata 2.545.000,00


UKUPNO RASHODI 1. - 6. 5.034.000,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA I ODVOZ KOMUNAL-

NOG OTPADA 584.000,00


1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 490.000,00

1. Čišćenje - pometanje svih javnih

površina, ručno i strojno, na području

naselja Baška svakodnevno, a pranje

šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

2. Čišćenje - pometanje svih javnih

površina, ručno i strojno, na području

naselja Batomalj, Draga Bašćanska i

Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno.

3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

1.2. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 94.000,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.260.000,00


2.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 460.000,00

2.1.1. Redovno održavanje: 5.000,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš Narodnog doma u Jurandvoru

. okoliš Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj

. okoliš doma Baška

2.1.2. Pojačano održavanje: 455.000,00

. park Ante Starčevića - na zaobilaznici

. vrtići u Uskočkoj ulici

. vrtići na Paladi

. vrtići u Emila Geistlicha (polo line do galeba)

. vrtići uz plažu u Zaroku

. vrtić u Ulici Zdenke Čermakove (pošta)

. tamarisi uz plažu

n park centralin (košnja 2 puta)

n uz Galeb

n uz AC »Zablaće«

n uz Hotel Tamaris

. vrtići mrtvačnica u Baški

. park »pod Marjanom«

. vaze sa cvijećem na javnim površinama

n ispred općine

n trajekt tabela

n kod mozaika sv. Marko

n ulaz na plažu Galeb

. vrtići uz Ulicu Geistlicha (AC »Zablaće«)

. vrtići korudalj Jurandvor

. vrtići oko zadružnog doma Draga Bašćanska

. vrtići preko puta Hotela Zvonimir, ulica

prilaz kupalištu

. ugradnja sustava navodnjavanja vrtići,

šetalište E. Geistlicha

Poslovi redovnog i pojačanog održavanja zelenih površina, pod čime se podrazumijeva i sadnja ljetnica u vrtićima, parkićima i vazama, povjereni su TD Baška d.o.o.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

2.2. ODRŽAVANJE I LIČENJE SVIH

OGRADA I KLUPA NA PODRUČJU

OPĆINE 90.000,00

OGRADE

. Kricin

. Zvonimirova (forza-atlantik)

. Zvonimirova-Trgovina Krk Malinska-forza

. skale park »Marijan«

. skale Atlantik

. mrtvački most Zaobilaznica

. most Vela rika suha marina

. most suha marina pritok Vele rike

. most Vela rika Zarok

. most Vela rika Batomalj

. Korudalj

. Draga most Vela rika Zdenčina

. Draga most Vela rika Banj

. Draga most Vela rika Raskrižje

. Dom draga trotoar

KLUPICE

. Atlantik (nova) 1

. park »Marijan« (7 aluminij i 3 drvo) 10

. spomenik vidikovac (stare-drvo, zamijeniti)3

. put do sv. Ivana (stare) 6

. put od sv. Ivana do mjeseca (stare i kućica na vrhu) 7

. Draga park ispred doma (stare, drvo) 7

. Draga autobusna stanica (stare, drvo) 2

. Draga raskrižje (aluminijske) 2

. Draga kraj kapelice (stare) 2

. Draga put za garinu (aluminijska) 1

. Žanac (stara, drvo) 1

. Kricin (stare, drvo) 10

. lovački dom, stepenice Majke Božje (stare, drvo) 2

. Palada franica-ribar (nove) 12

. Palada između (stara velika) 1

. Palada kutna dupla (stara) 2

. kupalište i park kraj kupališta (aluminijske) 19

. Jurandvor autobusna (stare) 2

. Jurandvor dom (aluminijske) 3

. šetalište E. Geistlicha (barok pocinčane) 5

. vidikovac trgovina »Tina« (nova) 1

. vidikovac zaobilaznica (stara, drvo) 1

. sv. Mihovil park (stara) 7

. poljski put (stare) 4

. Zarok (stara) 1

. trajekt 1

. mrtvačnica Baška 2

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

Navedeni poslovi povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.3. KOŠNJA RASLINJA UZ KOMUNI-

KACIJE 50.000,00

. košnja uz državnu cestu kroz naselja

. košnja u Zvonimirovoj ulici (raskrsnica Podmire

do Milorada) orezivanje stabala uz prometnice

. Jurandvor diskont

. Pod mire, raskrsnica do škole, Zvonimirova

(topole, hrastiči)

. Zdenke Čermakove (crnike)

. park iza Velebita (platane, kesten)

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

2.4. ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLIS-

TIČKLIH STAZA, POLJSKIH PUTEVA

I NOGOSTUPA 350.000,00

. nasipavanje, održavanje i košnja put

lovački dom do vrh stepenica Majke

Božje (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Malin

do Guvno (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Malin

do Pod jabuke (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put

Jurandvor autobusna do Batomalj (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put

Pod jabuke do Batomalj (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put

most suha marina do Pod jabuke (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put

Zakam (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put

Pod mire (4 puta god.)

. čišćenje i održavanje puta uz Velu Riku

od vrha Drage Bašćanske do Baške (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje put Malin u

Dragi Bašćanskoj (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje puta Zapavlić

do Vele Rike (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje ulice Skopalj

(4 put god.)

. nasipavanje i održavanje put Guncićevo

(4 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put za sv. Majku

Božju (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put sv. Ivan

(2 put god.)

. nasipavanje i održavanje uz AC »Zablaće«

i Velu Riku (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put sv. Lucija

do (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje ulica Zablaće

. nasipavanje i održavanje parkiralište

Draga Zdenčina (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje parkiralište

Draga Pod Frgačići (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje parkiralište

Draga Perina mekot (1 put god.)

. održavanje ulaza na plažu kraj Galeba

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih puteva i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.5. ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PROSJEKA,

POLJSKIH PUTEVA I PLAŽA 50.000,00

Poslovi se čišćenja divljih plažica povjeravaju TD Baška d.o.o.

2.6. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 260.000,00

. čišćenje bunara Korudalj

. čišćenje i održavanje potok Vinogradska

do mora 3 put god.

. čišćenje i održavanje potok uz groblje i

skale u Drazi 4 put god.

. čišćenje i održavanje Malin-Pod jabuke

4 put god.

. čišćenje i održavanje potok Batomalj

državna cesta 4 put god.

. čišćenje i održavanje Jurandvor

autobusna stanica - Batomalj

. održavanje bunara mul 1,2 pranje

miniwashem 3 put god., farbanje

. održavanje špina i izljeva

n Fontana

n sv. Anton

n Zvonimirova

n Batomalj placa

. vodolovke na području općine-prema spisku

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 160.000,00


3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 50.000,00

. nabava i postavljanje novih kućnih

brojeva cca 100 kom

. postavljanje i skidanje dekoracije i bine

za razne prigode

n dan općine

n plava zastava

n crna ovca

n ribarski dan

n maškare

n nova godina

. održavanje fontane kraj t.z.-a

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

3.2. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 100.000,00

. popravak udarnih rupa po svim ulicama

i prometnicama na području općine

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

3.3. PROMETNA SIGNALIZACIJA 10.000,00

3.3.1. Redovno održavanje - postavljanje

i skidanje prometnih znakova 10.000,00

Poslovi redovnog održavanja prometne signalizacije povjeravaju su TD Baška d.o.o.

4. JAVNA RASVJETA 350.000,00


4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 250.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 100.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazu-

mijeva se zamjena žarulja, prigušnica,

zaštitnih stakala - plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

5. GROBLJA - održavanje groblja po

naseljima (paušalno) 40.000,00


Poslovi redovnog održavanja groblja se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6. OSTALO 2.640.000,00


6.1. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 95.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6.2. ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA 2.545.000,00

6.2.1. Redovno održavanje 25.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

6.2.2. Pojačano održavanje općinskih objekata 2.520.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

Članak 4.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, potanko će se urediti ugovorom.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 08/07).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-03-07-8

Baška, 3. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr