SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 34. Utorak, 18. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

88.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« broj 40/07) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 76. sjednici od 13. rujna 2007. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti
distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu na koncesijskom području 1a) Grad Rijeka

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se koncesija za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu na području Grada Rijeke koncesionaru TD ENERGO d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Utvrđuje se da je Koncesionar sukladno Zaključku Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske Županije (Klasa: 022-04/07-03/18, Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3 od 28. 6. 2007. godine), podnio zahtjev za davanje koncesije s prilozima iz kojih je razvidno da Koncesionar ispunjava uvjete propisane Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine« broj 40/07) za davanje koncesije za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu na području obuhvaćenom koncesijom.

Koncesija iz stavka 1. ovog članka uključuje i pravo i obvezu izgradnje radi povećanja kapaciteta distribucijskog sustava unutar područja za koje je koncesija dana, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i gantogramu koji je sastavni dio tog ugovora.

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se za razdoblje od dvadeset godina s mogućnošću produženja trajanja koncesije na razdoblje od dodatnih deset godina sukladno odredbama ovog članka.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko poglavarstvo) će, u slučaju da Koncesionar uredno i pravovremeno ispunjava sve svoje obveze iz ove Odluke i Ugovora o koncesiji, posebno obveze glede dinamike izgradnje radi povećanja kapaciteta distribucijskog sustava i obveze glede sigurnosti distribucije plina do krajnjih potrošača, pri isteku dvadesetogodišnjeg razdoblja trajanja koncesije iz prethodnog stavka donijeti odluku kojom se utvrđuje uredno ispunjenje ugovorenih obveza od strane Koncesionara i produžuje razdoblje trajanja koncesije na dodatnih deset godina.

Donošenjem odluke Županijskog poglavarstva iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se da je koncesija iz članka 1. ove Odluke dana za razdoblje od trideset godina.

Koncesionar će plaćati Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 10.000,00 Kn godišnje uvećano za iznos od 0,5% od prihoda Koncesionara ostvarenog obavljanjem djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija.

Način plaćanja naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar je dužan temeljem Studije i Idejnog projekta opskrbe plinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Studija) i u rokovima određenim vremenskim planom izgradnje distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Gantogram), izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju, ishoditi sve potrebne dozvole, te izgraditi i održavati (redovne i izvanredne investicije), renovirati i proširivati distribucijski sustav plinovoda uključujući kućne priključke do plinomjera, te obavljati sve komercijalne aktivnosti vezane uz nabavu i prodaju plina kupcima, za vrijeme dok je Koncesionar sukladno važećem zakonu određen opskrbljivačem tarifnih kupaca na području za koje je dana koncesija, uključujući i dodatne usluge plinovodnog sustava na distribucijskom području za koje je dana koncesija.

Koncesionar je dužan izgraditi distribucijski sustav radi povećanja kapaciteta distribucijskog sustava sukladno Gantogramu, a što obuhvaća: izgradnju plinskih redukcijskih stanica, ulične plinske mreže i priključaka do uključivo zapornog organa na fasadi objekta, odnosno glavnog zapornog organa ispred zemljišta kupca i priključka do jedan metar unutar zemljišta kupca za sve kupce.

Koncesionar je dužan Županijskom poglavarstvu dostavljati polugodišnja izvješća o dinamici izgradnje distribucijskog sustava plinovoda i dinamici priključenja kupaca, kao i o visini ulaganja u isti i to svakog 1. srpnja i 1. siječnja za proteklo polugodišnje razdoblje.

Članak 4.

Koncesionar je dužan djelatnost distribucije plina obavljati na način određen važećim propisima i Ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je dužan u roku od tri mjeseca od sklapanja Ugovora o koncesiji podnijeti zahtjev za davanje koncesije za razvoj distribucijskog sustava plinovoda i distribuciju plina na koncesijskom području »priobalje i otok Krk« sukladno točki 5. Zaključka Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-04/07-03/18, Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3 od 28. 6. 2007. godine), a taj zahtjev mora ispunjavati sve propisane uvjete, kao i uvjete utvrđene gantogramom aktivnosti izgradnje i ulaganja u distribucijski sustav plinovoda toga koncesijskog područja.

Koncesionar je dužan u slučaju usvajanja njegovog zahtjeva za davanje koncesije za razvoj distribucijskog sustava plinovoda i distribuciju plina na koncesijskom području »priobalje i otok Krk« iz prethodnog stavka i donošenja odluke o davanju koncesije za to koncesijsko područje od strane Primorsko-goranske županije, u roku od dva mjeseca od dana donošenja te odluke o davanju koncesije zaključiti sa Davateljem koncesije ugovor o koncesiji koji će biti sastavnim dijelom te odluke.

Propuštanje Koncesionara da ispuni pravovremeno i u cijelosti svoju obvezu iz stavka 2. i 3. ovog članka predstavlja valjani razlog za oduzimanje koncesije.

Članak 5.

Županijsko poglavarstvo najkasnije će u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke sklopiti s Koncesionarom Ugovor o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu za područje Grada Rijeke, u kojem će se detaljno odrediti sva prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

U slučaju da Koncesionar ne zaključi sa Županijskim poglavarstvom Ugovor o koncesiji iz prethodnog stavka ovog članka u roku iz stavka 1. ovog članka smatrat će se da koncesija iz članka 1. ove Odluke nije dodijeljena te će Županijsko poglavarstvo predložiti Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije donošenje odluke o provedbi javnog natječaja za dodjelu koncesije iz članka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije i u dnevnim novinama »Novi list«, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-04/07-03/24

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-7

Rijeka, 13. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=517&mjesto=00001&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr