SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 32. Petak, 24. kolovoza 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

20.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 26/93, 29/97 ispr. i 47/99 ispr.) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Centra za kulturu Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova u kulturi.

Članak 2.

Naziv ustanove je: Centar za kulturu Općine Omišalj.

Sjedište Centra za kulturu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Centar) je u Omišlju, Prikešte 13.

Članak 3.

Osnivač Centra je Općina Omišalj, sa sjedištem u Omišlju, Prikešte 11.

Članak 4.

Djelatnost Centra je:

- organiziranje kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi i izložbi

- izdavanje tiskovina i promotivnih materijala

- njegovanje tradicijske baštine

- poticanje i promicanje amaterskog stvaralaštva u kulturi

- organiziranje kulturnih skupova, savjetovanja, radionica, kolonija, predavanja, seminara i tribina

- edukacija i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija korisnicima stanovnicima općine Omišalj

- promicanje kulturnih vrijednosti i umjetničkih dosega općine Omišalj, otoka Krka i Hrvatske putem međuopćinske i međunarodne suradnje

- promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu

- upravljanje objektima za kulturne priredbe.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Članak 5.

Centrom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra, predstavlja i zastupa Centar, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i financijsko poslovanje Centra.

Ravnatelj:

- donosi statut Centra uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj,

- donosi program rada i razvoja Centra i financijski plan uz suglasnost s Općinskim vijećem,

- izvršava program rada i razvoja i podnosi Općinskom vijeću izvješće o poslovanju Centra i izvršenju programa,

- donosi godišnji obračun,

- predlaže Općinskom vijeću promjenu djelatnosti,

- donosi opće akte određene statutom Centra,

- donosi akte iz područja rada i druge akte određene zakonom i statutom Centra,

- odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Centra.

Članak 6.

Ravnatelja imenuje i razriješava Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Ravnatelj Centra imenuje se na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom.

Članak 8.

Pripreme za početak rada Centra i podnošenje prijave za upis u sudski registar ustanova obavit će osnivač.

Članak 9.

Za osnivanje i početak rada Centra, osnivač osigurava 10.000,00 kuna.

Članak 10.

Za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ove Odluke, osnivač daje na korištenje Centru poslovne prostore u vlasništvu osnivača:

- Društveni centar Kijac u Njivicama, Cvijetni trg 8

- »Dom Hrvasko« u Omišlju, Gornja vraca 13

- »Posujilnica« u Omišlju, Put Dubca 8

- galerijski prostor »Lapidarij« u Omišlju, Put Dubca 19

- galerija »Njivice« u Njivicama, Ribarska obala 10

- prostor u Omišlju, na adresi Prikešte 20.

Članak 11.

Za obavljanje djelatnosti Centra iz članka 4. ove Odluke, sredstva se osiguravaju iz sljedećih izvora:

- iz vlastite djelatnosti, pružanjem usluga,

- proračuna Općine Omišalj, Primorsko-goranske županije, te drugih tijela u skladu s njihovim odlukama,

- zaklada, sponzorstava, dotacija i drugih vidova pomoći.

Članak 12.

Ostvarenu dobit Centar koristi isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra, u skladu sa statutom Centra i odgovarajućim odlukama osnivača.

Članak 13.

Centar ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Centra.

U pravnom prometu Centar odgovara cijelom svojom imovinom, a njene gubitke pokriva osnivač neograničeno i solidarno.

Članak 14.

Centar će započeti obavljati djelatnost po upisu osnivanja u sudski registar ustanova.

Statut Centra donijet će ravnatelj Centra, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj, u roku od 60 dana od dana njegovog imenovanja u sudski registar ustanova.

Drugi akti Centra donose se na način određen statutom Centra.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/4

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 30. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr