SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 32. Petak, 24. kolovoza 2007.
OPĆINA KLANA
30

24.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Klana (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, postupak izbora članova, djelokrug i način rada Savjeta mladih, utjecaj Savjeta mladih na rad predstavničkog tijela, način financiranja rada i programa te ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih se osniva kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Klana s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Klana.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Klana, u dobi od petnaest (15) do dvadeset i devet (29) godina života.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih Općine Klana ima pet članova.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Klana pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom koji se objavljuje u dnevnim novinama i na lokalnim oglasnim pločama.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, u roku od 60 dana od dana objave javnog poziva.

Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 2. ovog članka članove Savjeta mladih bira i razrješava Općinsko vijeće Općine Klana na način i po postupku utvrđenom Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u skladu s odredbama Statuta Općine Klana i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klana.

Pri odabiru članova Savjeta mladih osobito će se voditi računa o zastupljenosti svih dobnih skupina i spolova.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Klana razriješit će člana Savjeta mladih prije isteka mandata naznačenog u stavku 1. ovog članka ukoliko neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset (30) godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 7.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Klana koji su od interesa za mlade i predlaže donošenje akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Klana,

- predlaže Općinskom vijeću Općine Klana raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za položaj mladih te predlaže način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Klana,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, po potrebi predlaže mjere, odnosno program za otklanjanje nastalih problema,

- skrbi o informiranosti mladih,

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.

Članak 9.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu Savjeta u roku od 30 dana od dana konstituiranja.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta za svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova Savjeta najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Program iz stavka 2. ovog članka odobrava Općinsko vijeće Općine Klana.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Klana najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 10.

Ukoliko se Programom rada savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financij

skih sredstava ista se osiguravaju u Proračunu Općine Klana na temelju odobrenog financijskog plana koji je sastavni dio Programa rada.

Prostorije za rad Savjeta mladih osiguravaju se u prostorijama općinske uprave Općine Klana u Klani, Klana 33.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/23

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 3. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr