SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 32. Petak, 24. kolovoza 2007.
OPĆINA KLANA
30

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2007. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

II. DODJELE STIPENDIJA

Članak 2.

Prije početka školske godine Općinsko poglavarstvo raspisuje natječaj za dodjelu stipendija.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj, vodi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji zadovoljava sljedeće uvjete:

- ima prebivalište na području Općine Klana

- redovno je upisan u srednju školu ili na fakultet.

Članak 4.

Dodjela stipendija se vrši na temelju sljedećih elemenata:

A. Stipendija za učenike srednjih škola

- prosjek ocjena prethodnog završenog razreda u srednjoj školi za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, odnosno prosjek ocjena osmog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole:

1. do 3,49 - stipendija A1

2. od 3,50 do 4,49 - stipendija A2

3. od 4,50 do 5,00 - stipendija A3

B. Stipendije za studente

- prosjek ocjena prethodne završene godine redovnog studija za studente druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine redovnog studija, odnosno prosjek ocjena četvrtog razreda srednje škole za studente prve godine redovnog studija:

1. do 3,99 - stipendija B1

2. od 4,00 do 5,00 - stipendija B2

Članak 5.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija prema kategorijama (A1, A2, A3, B1 i B2) na temelju godišnjeg plana svojom odlukom utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Klana.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinsko poglavarstvo na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke.

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovog članka, korisnik stipendije s Općinom Klana zaključuje Ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog obrazovanja u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovnog studija.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno.

Članak 7.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te sportaša objavljivat će se u pravilu putem općinskih oglasnih ploča.

Članak 8.

Učenik generacije Osnovne škole Klana nagrađivat će se jednokratnom nagradom, posebnom Odlukom Općinskog vijeća svake godine.

Članak 9.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 30 dana od završetka obrazovanja dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 10.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- 30. lipnja tekuće godine, odnosno završetkom obrazovnog programa,

- ako učenik odnosno student u roku utvrđenom člankom 9. ove Odluke ne dostavi uvjerenje o završetku obrazovanja,

- kad dođe do promjene prebivališta (preseljenjem izvan Općine Klana),

- samovoljnim ispisivanjem ili isključenjem iz škole odnosno studija,

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Klana.

Članak 11.

U slučajevima utvrđenim u članku 12. alineja 2., 3., 4., i 5. ove Odluke Općina Klana jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

IV. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJA

Članak 12.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 12. Odluke korisnik stipendije istu ne vraća.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/25

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 3. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr