SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
33

33.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97 i 104/00) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/01 i 22/06), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove
»Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se narodna knjižnica kao javna ustanova »Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića« za obavljanje knjižnične djelatnosti.

Osnivač javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Gorana Kovačića« (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je Grad Vrbovsko, Goranska 1, Vrbovsko.

Članak 2.

Naziv Knjižnice je: Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića.

Sjedište Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića je u Vrbovskom, Ul. Ivana Gorana Kovačića 20A.

Članak 3.

Djelatnost Knjižnice je osobito:

- nabava knjižne građe,

- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,

- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,

- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,

- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe i protok informacija,

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,

- te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

Djelatnost Knjižnice iz prethodnog stavka obavlja se sukladno standardima koje propisuje ministar kulture za narodne knjižnice na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, a koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 4.

Knjižnica može, uz djelatnost iz članka 3. ove odluke obavljati i dodatne knjižnične poslove i radne zadatke (članak 8. stavak 2. Zakona o knjižnicama) sukladno zakonu i posebnim odlukama.

Poslovi i zadaci iz prethodnog stavka utvrđuju se statutom Knjižnice.

Članak 5.

Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti:

- povezuje se i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskog književnog sustava,

- provodi stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama (članak 31.) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti, a radi trajnog i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređenju knjižničarstva.

Članak 6.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama i statutom Knjižnice.

Članak 8.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos utvrđen Statutom Knjižnice.

Članak 9.

Ravnatelj je nalogodavac za izvršenje financijskog plana u okviru osiguranih sredstava za redovnu djelatnost i posebne namjene.

O izvršenju financijskog plana ravnatelj podnosi izvješće Gradskom poglavarstvu Grada Vrbovskog.

Članak 10.

Ravnatelj je stručni voditelj Knjižnice.

Članak 11.

Grad Vrbovsko kao osnivač Knjižnice, osigurava uvjete za osnivanje i početak rada Knjižnice (članak 10. stavak 1. Zakona o knjižnicama) a to su:

- knjižnična građa,

- stručno osoblje,

- prostor,

- oprema i sredstva za rad Knjižnice.

Članak 12.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog, sukladno programu rada Knjižnice.

Članak 13.

Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurava osnivač u iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 14.

Za svoje obveze u poslovanju, Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Grad Vrbovsko kao osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 15.

Statut Knjižnice donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana upisa Knjižnice u Sudski registar ustanova, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

Članak 16.

Rad Knjižnice je javan.

O javnosti rada skrbi ravnatelj.

Ravnatelj Knjižnice dužan je najmanje jednom godišnje osnivaču podnijeti izvješće o radu Knjižnice.

Članak 17.

Knjižnica počinje s radom danom upisa u Sudski registar ustanova.

Članak 18.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog imenovat će privremenog ravnatelja Knjižnice koji će obaviti pripreme za početak rada Knjižnice. Privremeni ravnatelj donijet će Statut Knjižnice na koji će Gradsko vijeće dati suglasnost, te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar ustanova i prijavu za upis u upisnik koji vodi Ministarstvo kulture.

Sve što je ovom Odlukom određeno za ravnatelja, primjenjuje se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja Knjižnice.

Osnivač će provesti postupak imenovanja ravnatelja u roku od 6 (šest) mjeseci od dana upisa knjižnice u Sudski registar ustanova.

Prava i obveze te rokovi koji su ovom odlukom utvrđeni za ravnatelja Knjižnice odnose se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj Knjižnice dužnost obavlja do dana nastupa ravnatelja koji je imenovan na temelju provedenog natječaja, ali ne duže od 6 mjeseci.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-04/07-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/07-01-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr