SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
23

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), te članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06), a po prethodno pribavljenim suglasnostima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka KLASA: 340-02/06-02/182, od dana 2. svibnja 2007. godine i Policijske uprave Primorsko-goranske Broj: 511-09-05/N- 62/08-07.B.S., od dana 19. 02. 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, je na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2007. donijelo

ODLUKU
o uređenju prometa u Gradu Vrbovskom

Članak 1.

Ovom se Odlukom o uređenju prometa (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje promet na javno prometnim površinama u Gradu Vrbovskom.

Javno prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Grada Vrbovskog.

U smislu ove Odluke javno prometnim površinama smatraju se i dijelovi državnih cesta D-3, D-42 i županijskih i lokalnih cesta koje prolaze kroz područje Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima na način propisan Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa vozila i kretanje pješaka.

UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Primorsko-goranske Županije, uređuje se promet na području Grada Vrbovskog na nerazvrstanim cestama i to tako da se određuju:

1. ceste s prednošću prolaza

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet

3. sustav tehničkog uređenja prometa

4. ograničenja brzine kretanja vozila

5. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja

6. zone smirenog prometa

7. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila

9. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa uređuje se promet u Gradu Vrbovskom na dijelovima državne i županijske ceste.

Članak 4.

Gradsko vijeća Grada Vrbovskog, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Primorsko-goranske, propisuje:

1. stalne zabrane i ograničenja prometa u pojedinim dijelovima Grad Vrbovskog kao i posebne uvjete odvijanja prometa

2. provođenje nove organizacije prometa, kao što su promjene prometnih tokova (uvođenjem jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje prometnih tokova)

3. zone smirenog prometa i novih pješačkih zona

Članak 5.

Privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama i dijelovima javno prometnih površina kojima upravlja Grad Vrbovsko zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Upravni odjel Grada Vrbovskog nadležan za poslove prometa uz obavijest Policijskoj postaji Vrbovsko.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel Grada Vrbovskog nadležan za poslove prometa može privremeno zabraniti promet na nerazvrstanoj cesti ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Upravni odjel Grada Vrbovskog nadležan za poslove prometa dužan je voditi očevidnik o prometnoj signalizaciji na području Grada Vrbovskog, te voditi brigu i nadzor nad ispravnošću prometne signalizacije.

Članak 6.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti se da krošnje stabala i drugo raslinje, kao ni reklame, ogrjevna drva i sl. ne zaklanjaju prometne znakove, te da ne ometaju preglednost na križanjima, odnosno ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik ili korisnik zemljišta ne postupi sukladno odredbi iz prethodnog stavka Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog izdati će nalog trećoj osobi da to izvrši o trošku vlasnika, a po isteku 7 dana od dana uručenja upozorenja.

Članak 7.

Na svim cestama na području Grada Vrbovskog dozvoljava se dvosmjerni promet kretanja, osim na cestama na kojima se ovom Odlukom određuje jednosmjerni promet.

Promet s jednosmjernim kretanjem na području grada Vrbovskog utvrđuje se:

1. u ulici Franje Račkog od raskrižja s ulicom Grozdane do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom.

2. u odvojku Radničke ulice, od raskrižja s Radničkom ulicom, odnosno kućnog broja 24 do raskrižja s Goranskom ulicom.

Članak 8.

Zabranjuje se promet kao i zaustavljanje i parkiranje:

- na odvojku nerazvrstane ceste u centru naselja Lukovdol od dječjeg igrališta do ulaza u amfiteatar I. G. Kovačića i pristup starom mjesnom groblju,

- u ulici »Stara cesta« u naselju Vrbovsko, od kućnog broja 24 do raskrižja s ulicom I. G. Kovačića, do kućnog broja 6.

Izuzetno fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili poslovnim prostorom na području iz stavka 1. ovog članka, dopušta se promet u slučaju potrebe opskrbe ogrjevom i potrebe dostave kao i specijalnim vozilima ovlaštenih fizičkih - pravnih osoba koji obavljaju poslove iz komunalnih djelatnosti i to u vrijeme obavljanja poslova iz svog djelokruga.

Svake godine dana 11. studenog, zbog održavanja »Martinjskog sajma« u dijelu ulice I. G. Kovačića od raskrižja s Goranskom ulicom do raskrižja s ulicom Franje Račkog u Vrbovskom, u vremenu od 6,00 do 16,00 sati, zabranjuje se promet za sva vozila, uz prethodnu suglasnost tijela nadležnog za poslove cestovnog prometa na čijem se području zabranjuje promet, odnosno nadležne uprave za ceste.

Zabranjuje se promet za vrijeme održavanja sajma svakog drugog utorka u mjesecu u odvojku Radničke ulice do raskrižja s Goranskom ulicom, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Ukoliko je utorak državni blagdan, sajmeni dan se pomiče na prvi radni dan prije državnog blagdana o čemu će MUP-policijska postaja Vrbovsko biti obaviještena.

Parkiranje vozila na površini gradske tržnice dozvoljeno je samo na prostoru za to predviđenom i označenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Članak 9.

U naselju Vrbovsko zabranjuje se promet teretnim kamionima ulicom Kralja Tomislava, od raskrižja s Radničkom ulicom do raskrižja s ulicom I. G. Kovačića (osim vozila dostave ukupne mase 7,5 tona).

PROMETNO TEHNIČKI ELEMENTI JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Članak 10.

Širina kolnika na cestama na kojima se odvija promet u oba smjera ne može biti manja od 5,5 metara s obostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 0,80 metara.

Iznimno, pristupne ceste do individualnih stambenih objekata, kao i ceste u već potpuno izgrađenom području mogu biti manjih dimenzija.

Širina kolnika jednosmjernih cesta ne može biti manja od 4 metra s najmanje jednostranim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

Članak 11.

Pješački nogostupi su uređene površine koje moraju biti visinski ili na neki drugi način odvojene od kolnika, minimalne širine 0,80 metara za pješački nogostup s obje strane kolnika, odnosno 1,60 metara za pješački nogostup samo s jedne strane kolnika.

Iznimno, prema stručnoj ocjeni lokacije i učestalosti pješačkog prometa, te urbanistički izgrađenim prostorima širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 0,80 metra.

Ulazno-silazne rampe za lakše kretanje invalidnih osoba će se ugraditi na prostoru gdje se za to ukaže potreba i ukoliko je to moguće.

Članak 12.

Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim osobama neovlašteno iscrtavanje ili postavljanje fizičkih prepreka na javnim prometnim površinama u svrhu sprječavanja zaustavljanja ili parkiranja vozila.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog, uz pribavljenu suglasnost Policijske uprave, može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi slobodnog pristupa u objekt.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog može odobriti, na zahtjev vlasnika ili korisnika, zabranu zaustavljanja ili parkiranja ispred ulaza u garažu ili kolnog prilaza u gospodarski ili dvorišni prostor.

Troškove postave i održavanja prepreka iz prethodnog stavka ovog članka snosi vlasnik ili korisnik objekta.

Članak 13.

Na svim nerazvrstanim prometnicama na području Grada Vrbovskog ograničava se brzina na 40 km/h.

Na području Grada Vrbovskog zabranjuje se promet teretnim vozilima ukupne mase veće od 40 tona, osim vozila za opskrbu i vozila vatrogasne službe, policije. Ministarstva obrane, vojne policije, servisna vozila, vozila pod pratnjom kao i specijalna vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz komunalnih djelatnosti.

Na području Grada Vrbovskog zabranjuje se ulazak i kretanje radnim strojevima (utovarivačima, strojevima za izvlačenje drva i sl.) s lancima na kotačima, osim za potrebe čišćenja snijega u zimskim uvjetima.

Članak 14.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila koja je obilježena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Parkirališna privatna površina (u daljnjem tekstu: privatno parkiralište) je površine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika i trećih osoba.

Poglavarstvo Grada svojom Odlukom određuje lokacije za javna i privatna parkirališta i za iste utvrđuje regulaciju prometa.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču mogu se parkirati isključivo na parkiralištu koje odredi Gradsko poglavarstvo.

Članak 15.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata kao i visinu naknade za parkiranje određuje Poglavarstvo Grada.

Članak 16.

Na području Grada Vrbovskog utvrđuju se sljedeće ulice na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila na kolniku:

A) naselje Vrbovsko:

- ulica Franje Račkog od raskrižja s ulicom Grozdane do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom, s desne strane kolnika, te s lijeve strane kolnika ispred zgrade od kućnog broja 11 do 15

- Željeznička ulica, s lijeve strane kolnika uzdužno, od raskrižja s ulicom Dobra do stepeništa Kino doma Vrbovsko

- ulica Senjsko uz županijsku cestu broj Ž-5034 preko puta objekta kućni broj 90 do 94 (disco-club) na uređenom dijelu parkirališta

- Istarska ulica od raskrižja s ulicom I. G. Kovačića, s desne strane u pravcu crkve Sv. Ilije u vremenu trajanja pogreba i održavanja vjerskog praznika (»Ilinje« i slično)

B) naselje Moravice:

- ulica Žrtava fašizma, ispred zgrade Željezničke stanice Moravice, s desne strane kolnika, od kućnog broja 12B do 16.

C) naselje Lukovdol:

- centar naselja, uz lokalnu cestu LC-58032 s desne strane u pravcu Gorenaca uz kolnik uz pročelje Doma kulture do dječjeg igrališta

- uz nerazvrstanu cestu s desne strane u pravcu magistralne ceste D-3 od početka pročelja poslovno stambenog objekta broj 9A prema stovarištu bivše pilane Lukovdol

- uz lokalnu cestu LC-58032 uz ogradu starog mjesnog groblja na uređenom dijelu parkirališta

D) naselje Gomirje:

- ulica Jove Stojanovića Brice od raskrižja s ulicom (Jove Mamule) do kraja okućnice pošte, s desne strane kolnika u pravcu Željezničke stanice Gomirje.

Na navedenim lokacijama u stavku 1. ovog članka dozvoljeno je parkiranje osobnih automobila i teretnih vozila do 7,5 tona ukupne mase.

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje vozila, s lijeve i s desne strane kolnika kao i na pješačkom nogostupu u slijedećim ulicama:

A) u Vrbovskom

- Radnička ulica, od raskrižja s ulicom Kralja Tomislava do raskrižja s Goranskom ulicom,

- ulica Kralja Tomislava, od raskrižja sa spojnom cestom (kod semafora) do raskrižja s ulicama Hambarište i Rožman Brdo (kod hotela)

B) u Gomirju

- ulica Jove Mamule, od raskrižja za Kosanoviće do raskrižja s ulicom Jove Stojanovića - Brice

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje s lijeve i desne strane kolnika i na pješačkom nogostupu s desne strane kolnika u ulici Franje Račkog od raskrižja s ulicom I. G. Kovačića do raskrižja s ulicom Grozdane.

Članak 17.

Na području naselja Vrbovsko utvrđuju se sljedeće ulice na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupu:

- ulica I. G. Kovačića, od raskrižja s Goranskom ulicom s desne strane, od kućnog broja 14 do početka pročelja kućnog broja 22 - uzdužno,

- ulica I. G. Kovačića od kućnog broja 27 (Župni ured) do kućnog broja 31, s lijeve strane,

- ulica I. G. Kovačića od kućnog broja 40 do kućnog broja 44, s desne strane,

- ulica I. G. Kovačića ispred Šumarije Vrbovsko (okomito)

- ulica Franje Račkog od raskrižja s ulicom I. G. Kovačića s lijeve strane do kraja stambeno poslovne zgrade broj 47 (parkirališna površina u vlasništvu poslovne zgrade broj 47)

Na navedenim lokacijama u stavku 1. ovog članka dozvoljeno je parkiranje osobnih automobila i teretnih vozila do 7,5 tona ukupne mase.

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje radnih strojeva (utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na javnim površinama.

Članak 18.

Ostale nespomenute ulice na području Grada Vrbovskog smatraju se zonom smirenog prometa, te se dozvoljava parkiranje na nogostupima osobnim automobilima i teretnim vozilima s tim da parkiranjem ne ometaju preglednost raskrižja i normalni tok prometa, kao i pješački promet, a u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Zabranjuje se parkiranje natovarenih teretnih vozila nosivosti veće od 7,5 tona ukupne mase, kao i radnih strojeva (utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na području naselja Vrbovsko.

Članak 19.

Vozilo koje nije parkirano u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odredbama ove Odluke ukloniti će se, a temeljem naloga policijskog službenika MUP-a i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Gradsko Poglavarstvo Grada Vrbovskog.

Policijski službenik MUP-a odrediti će premještanje vozila i u drugim slučajevima kada je vozilo parkirano na mjestima na kojim se ugrožava sigurnost ili normalni tok prometa.

Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja policijski službenik MUP-a putem trgovačkog društva ili pojedinca kojeg ovlasti Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog pod uvjetima i uz naknadu određenu posebnom Odlukom.

Članak 20.

Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vozila obavlja trgovačko društvo ili pojedinac iz stavka 3. članka 19. ove Odluke.

Način i visinu troškova premještaja i deblokade određuje Gradsko poglavarstvo, a podmiruje vlasnik vozila prije deblokade.

Nakon deblokiranja vozila vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

Članak 21.

Raskrižja nerazvrstanih ulica na području Grada Vrbovskog smatraju se kao ceste iste važnosti na kojima se primjenjuje pravilo »desne strane«, te uključivanje u promet na kolnik suvremenim kolničkim zastorom, osim ulica gdje je to označeno određenom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog može privremeno ograničiti i zabraniti promet vozila ili kretanje pješaka u slučaju održavanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija na javno prometnim površinama, uz odobrenje Policijske uprave Primorsko-goranske županije i prethodnu suglasnost uprave za ceste u čijoj je nadležnosti cesta.

Članak 22.

Na kolnicima ispred javnih objekata, škola i sl. kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa vozila, horizontalne oznake koje najavljuju djecu na cesti i dr.

UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKE OZNAKE

Članak 23.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka, te dijelove vozila ostavljati na javno prometnim površinama iz članka 1. ove Odluke.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah iste ukloniti s javno prometne površine ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obrađivanje otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka koje se nalazi na javnoj površini ili javno prometnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila po nalogu komunalnog redara, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana Upravni odjel Grada Vrbovskog nadležan za poslove prometa, po prijavi komunalnog redara će naložiti Rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i sl.

Komunalni redar dužan je pisanim putem obavještavati Policijsku postaju Vrbovsko o vozilima bez registracijske oznake ostavljenim na javno prometnim površinama.

NADZOR

Članak 24.

Nadzor provedbe pojedinih odredbi ove Oduke obavljaju policijski službenici MUP-a, Upravni odjel Grada Vrbovskog nadležan za poslove prometa i komunalni redar Grada Vrbovskog.

KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 200,00 kuna fizička osoba ako:

1. ne pribavi odobrenje iz članka 5. ove Odluke,

2. ne postupi sukladno odredbi članka 6. ove Odluke,

3. postupi suprotno odredbi članka 9. ove Odluke,

4. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog (članak 12. stavak 1. i 3.),

5. parkira teretno vozilo veće od 7,5 tona ukupne mase, priključno vozilo, autobus, radne strojeve na lokacijama koje nisu za to predviđene (članak 17. stavak 2., te članak 18. stavak 2.),

6. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo i vozilo bez registracijskih oznaka, kao i dijelove vozila na javnim prometnim površinama (članak 23. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom od 200,00 kuna.

Članak 26.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se na mjestu događaja fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 23. stavak 1. i 2.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju. O naplati globe se izdaje potvrda.

Članak 27.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke za određivanje prometnog režima na javno prometnim površinama u Gradu Vrbovskom mjerodavna je postojeća prometna signalizacija i oprema, do usklađivanja s ovom Odlukom.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-08/07-01-4

Ur. broj: 2193-01-03/01-07

Vrbovsko, 30 srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr