SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD CRES
16

16.

Na temelju članka 4. i 5. točke 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2007., donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Cresa

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Gradski savjet mladih Grada Cresa (dalje: Gradski savjet mladih) koji svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa (dalje: Gradsko vijeće) na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u Gradu Cresu, te na razrješavanje problema mladih.

Ujedno, ovom se odlukom uređuje broj članova, način njihova izbora, mandat, djelokrug rada Gradskog savjeta mladih, način rada, osiguranje sredstva za rad, osnivanje radnih tijela, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad Gradskog savjeta mladih, suradnja sa drugim savjetima mladih i ostala pitanja od značenja za rad Gradskog savjeta mladih.

Članak 2.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Cresa, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

II. SASTAV GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Gradski savjet mladih ima sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog savjeta mladih.

III. IZBOR ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Cresa, nakon stupanja na snagu ove Odluke, pokreće postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih javnim pozivom objavljenim u lokalnom dnevnom tisku.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih obvezno sadrži: podatke i uputu ovlaštenim predlagateljima koji se pozivaju da u određenom roku podnesu prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih, podatke o predloženim kandidatima i način sastavljanja prijedloga, ovlašteno tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata, mjesto i vrijeme predaje, potpisane izjave kandidata o prihvatu prijedloga za izbor člana Gradskog savjeta mladih i druge potrebne podatke i dokaze, kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih.

Članak 5.

Kandidate za članove Gradskog savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Cresa.

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih.

Članak 6.

Prijedlozi kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih sastavljeni sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća u roku 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Zaprimljene prijedloge iz stavka 1. ovog članka, Odbor za izbor i imenovanje je dužan pregledati i utvrditi njihovu ispravnost, te potvrditi datum primitka.

Članak 7.

Ako zaprimljeni prijedlog kandidata nije pravovremen ili pravilno sastavljen s propisanim dokazima u prilogu, Odbor za izbor i imenovanje će odbiti njegov prijam.

Ako predstavnik ovlaštenog predlagatelja i nadalje zahtjeva njezin prijam, Odbor za izbor i imenovanje će ga zaprimiti i sastaviti službenu zabilješku o utvrđenim nepravilnostima.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen, neće se razmatrati.

Odbor za izbor i imenovanje na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih predlagatelja sastavlja listu kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih.

Članak 8.

Izbor članova Gradskog savjeta mladih provodi Gradsko vijeće na temelju liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih koju je sukladno ovoj Odluci, utvrdio Odbor za izbor i imenovanje.

Vijećnici Grada Cresa biraju i razriješuju članove Gradskog savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Cresa, Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih, a koji se provodi na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata i to najviše 7.

Za članove Gradskog savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova, a u slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvare jednak broj glasova, izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 9.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog savjeta mladih biraju članovi Gradskog savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici iz reda izabranih članova Gradskog savjeta mladih, većinom svih članova Gradskog savjeta mladih.

Članak 10.

Kandidati za predsjednika Gradskog savjeta mladih dostavljaju svoju kandidaturu Upravnom odjelu Grada Cresa, u roku 15 dana od dana izbora članova Gradskog savjeta mladih.

Kandidat za predsjednika Gradskog savjeta mladih kandidira i svog zamjenika, te izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Upravni odjel Grada Cresa sastavlja listu kandidata za predsjednika Gradskog savjeta mladih na koju se kandidati unose abecedenim redom prezimena.

Na konstituirajućoj sjednici, nakon predstavljanja kanditata, tajnim glasovanjem bira se predsjednik Gradskog savjeta mladih. Za predsjednika Gradskog savjeta mladih izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak najveći broj glasova, izbor se ponavlja među njima na istoj sjednici, a u slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Gradskog savjeta mladih, saziva se nova sjednica Gradskog savjeta mladih u roku 15 dana, na kojoj se postupak za izbor predsjednika Gradskog savjeta mladih ponavlja.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjenika Grdskog savjeta mladih traje dvije godine i istovjetan je s mandatom članova Gradskog savjeta mladih.

Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika bude razrješen prije isteka mandata, postupak izbora provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata članova Gradskog savjeta mladih, izabranih na redovitim izborima.

Članak 11.

Predsjednik Gradskog savjeta mladih predstavlja i zastupa Gradski savjet mladih, te obavlja i druge poslove određene Zakonom o savjetu mladih, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Gradskog savjeta mladih.

Zamjenik predsjednika Gradskog savjeta mladih zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

IV. MANDAT ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 12.

Članovi Gradskog savjeta mladih biraju se na dvije godine i mogu ponovo biti birani za člana Gradskog savjeta mladih.

Gradsko vijeće će razriješiti člana Gradskog savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Gradskog savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Nakon razrješenja izabranog člana Gradskog savjeta mladih iz razloga utvrđenih u stavku 2. ovog članka, novi član Gradskog savjeta mladih postaje sljedeći kandidat s liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih, prema broju dobivenih glasova na provedenim izborima.

Ako Gradski savjet mladih trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka, Gradsko vijeće Grada Cresa raspušta Gradski savjet mladih i u roku 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Gradskog savjeta mladih, pokreće postupak za izbor novih članova Gradskog savjeta mladih.

V. DJELOKRUG RADA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svog djelokruga Gradski savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Gradskog savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Gradskog savjeta mladih,

- raspravlja na sjednicama Gradskog savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,

- predlaže Gradskom vijeću raspravu te donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređenje položaja mladih na području Grada Cresa te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapređenje položaja mladih na području Grada Cresa,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- priprema izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarenje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju Gradskog savjeta mladih sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- surađuje s različitim udrugama, društvima, odgojno- obrazovnim institucijama, ustanovama, klubovima s područija Grada Cresa i šire,

- podnosi Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarenja programa rada Gradskog savjeta mladih, te

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

VI. NAČIN RADA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 14.

Gradski savjet mladih donosi poslovnik o svom radu.

Poslovnik o radu Gradski savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Gradskog savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Gradskog savjeta mladih, u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Članak 15.

Svoj rad Gradski savjet mladih temelji na programu rada koji donosi većinom članova Gradskog savjeta mladih.

Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Gradskog savjeta mladih sukladno s njegovim djelokrugom rada.

Program rada Gradskog savjeta mladih uz sadržaje na kojima sudjeluju u pripremi, donošenju i provedbi odluka i drugih akata od interesa za mlade, a koji su predviđeni u programu rada Gradskog vijeća, obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu djelokruga rada Gradskog savjeta mladih za poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.

Ako su programom rada Gradskog savjeta mladih za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, ta se sredstva na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Grada Cresa u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Iz tih se razloga program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih donosi i podnosi na odobrenje Gradskom vijeću Grada Cresa, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za program koji se provodi u sljedećoj kalendarskoj godini.

O svom radu Gradski savjet mladih podnosi godišnje izviješće Gradskom vijeću do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 16.

Radi suradnje, unapređenja i ostvarenja programa rada, sjednicama Gradskog savjeta mladih prisustvuju gradonačelnik Grada Cresa i predsjednik Gradskog vijeća, osim u slučajevima kada su opravdano spriječeni.

VII. RADNA TIJELA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 17.

Gradski savjet mladih, prema potrebi osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada Gradskog savjeta mladih i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema mladih.

U radna se tijela osim članova Gradskog savjeta mladih biraju i stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koja mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njegovo ostvarivanje.

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

VIII. SREDSTVA ZA RAD GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 18.

Grad Cres osigurava financijska sredstva u proračunu Grada Cresa za rad Gradskog savjeta mladih na temelju odobrenog programa rada Gradskog savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Gradskog savjeta mladih.

Za svoj rad članovi Gradskog savjeta mladih ne primaju naknadu, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Gradskom savjetu mladih, koja su osigurana u skladu sa ovom Odlukom, te općim aktima Grada Cresa kojima se uređuju materijalni troškovi zaposlenih u Upravnom odjelu.

Članak 19.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Gradskog savjeta mladih obavlja Upravni odjel Grada Cresa.

IX. SURADNJA GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 20.

Gradsko vijeće mladih može međusobno surađivati sa savjetom mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih u skladu sa ovom odlukom i Zakonom o savjetima mladih, provest će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 22.

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata u Gradski savjet mladih u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Odboru za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća u roku od 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor za statutarno- pravna pitanja je dužan odlučiti u roku 48 sati od dana podnošenja žalbe.

Odbor za statutarno-pravna pitanja provjerava formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih, a njegova odluka je konačna i obvezuje Odbor za izbor i imenovanje u izradi lista kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih.

Članak 23.

Nakon provedenih izbora prvu konstituirajuću sjednicu Gradskog savjeta mladih saziva gradonačelnik, a sjednici predsjedava najstariji član Gradskog savjeta mladih do izbora predsjednika Gradskog savjeta mladih.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-1/8

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-3

Cres, 30. srpnja 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr