SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA JELENJE
15

15.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju nadarenih i socijalno ugroženih
studenata i učenika, te športaša

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak stjecanja i gubitka prava na stipendije učenika srednjih škola i studenata.

Članak 2.

Na stipendiju za nadarenog učenika, odnosno studenta,imaju pravo redoviti studenti i srednjoškolski učenici pod uvjetom da su:

- državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje godinu dana prije podnošenja molbe,

- da nisu stariji od 27 godina,

- da su upisani redovito na studijsku, odnosno školsku godinu za koju traže stipendiju,

- da ostvare prosjek ocjena položenih ispita 4,00 ili više na prethodnoj godini studija za studente 2. i viših godina, odnosno završni uspjeh 4.50 i više u prethodnom razredu za studente prve godine i srednjoškolce.

Za prijavljene kandidate za stipendije za nadarene učenike i studente Općinski odbor za prosvjetu i kulturu formira rang listu na sljedeći način:

Prosječna ocjena općeg uspjeha iz prethodne školske odnosno akademske godine zaokružuje se na 2 decimale i množi sa 100.

Tako dobivenim bodovima dodaju se bodovi za uspjeh na natjecanjima znanja u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini kako slijedi:

- na županijskom natjecanju: 1. mjesto 50 bodova

2. mjesto 40 bodova

3. mjesto 30 bodova

4. mjesto 20 bodova

5. mjesto 10 bodova

- na državnom natjecanju: 1. mjesto 100 bodova

2. mjesto 80 bodova

3. mjesto 60 bodova

4. mjesto 40 bodova

5. mjesto 20 bodova

sudjelovanje 10 bodova

Prednost na rang-listi imaju oni kandidati koji skupe više bodova.

Članak 3.

Pravo na stipendiju za socijalno ugrožene učenike, odnosno studente imaju učenici srednjih škola, odnosno studenti pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe,

- da su upisani redovito na studijsku, odnosno školsku godinu za koju traže stipendiju

- da ostvare prosjek ocjena 3.00 ili više u prethodnoj školskoj godini odnosno godini studiranja,

- da im je mjesečni prihod po članu domaćinstva u prvih šest mjeseci tekuće godine bio manji od 50% osnovice za izračun plaća proračunskih korisnika državnog proračuna.

Za prijavljene kandidate za stipendije za socijalno ugrožene učenike i studente, Općinski odbor za prosvjetu i kulturu formira rang listu tako da prednost imaju oni kandidati koji imaju niži prosječan prihod po članu domaćinstva u prvih 6 mjeseci tekuće godine.

Članak 4.

Pravo na stipendiju za špotraša imaju učenici srednjih škola, odnosno studenti pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Jelenje najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe,

- da su upisani redovito na studijsku, odnosno školsku godinu za koju traže stipendiju,

- da su u prethodnoj školskoj godini ostvarili značajne športske rezultate u amaterskoj konkurenciji.

Za prijavljene kandidate za stipendije za športaše rang liste formira Općinski odbor za šport na temelju sljedećih kriterija:

Postignut uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini:

Za članstvo u ekipi grupnog amaterskog natjecanja u kadetskim, juniorskim i seniorskim skupinama i kategorijama:

- na županijskom natjecanju:

1. mjesto 10 bodova

2. mjesto 8 bodova

3. mjesto 5 bodova

- na državnom natjecanju:

1. mjesto 20 bodova

2. mjesto 15 bodova

3. mjesto 10 bodova

sudjelovanje 6 bodova

-na međunarodnom natjecanju uz sudjelovanje najmanje 5 država:

1. mjesto 30 bodova

2. mjesto 25 bodova

3. mjesto 20 bodova

sudjelovanje 10 bodova

Status reprezentativca Županije u svom športu - 5 bodova

Status reprezentativca Hrvatske u svom športu - 20 bodova

U pojedinačnoj konkurenciji se broj gore navedenih bodova povećava za 20%.

Ukoliko je šport u kojem tražitelj stipendije nastupa olimpijski, broj njemu pripadajućih bodova se povećava za 20%.

Članak 5.

Broj pojedinih vrsta stipendija i njihov mjesečni iznos utvrđuje Poglavarstvo Općine Jelenje svake školske godine, na temelju prijedloga Odbora za prosvjetu i kulturu i Odbora za šport, te na temelju raspoloživih sredstava u Općinskom proračunu.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju svake akademske, odnosno školske godine na temelju javnog natječaja koje raspisuje Poglavarstvo općine. Natječaj se raspisuje početkom listopada za tekuću akademsku odnosno školsku godinu.

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnim pločama Općine Jelenje i na internet stranici Općine Jelenje.

Članak 7.

Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se:

- uvjerenje o prebivalištu i potvrdu o članovima domaćinstva za tražitelje stipendije za socijalno ugrožene učenike i studente

- uvjerenje o upisu u srednju, višu, visoku školu ili fakultet

- dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta za studente viših godina ili svjedodžba prethodnog razreda za studente 1. godine i srednjoškolce

- dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj školskoj godini,

- dokaz o svim primanjima članova domaćinstva za tražitelje stipendije za socijalno ugrožene učenike i studente

- dokaz o postignutim športskim uspjesima u prethodnoj školskoj godini za tražitelje stipendije za športaše.

Članak 8.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Poglavarstvo, na osnovu prijedloga Općinskog odbora za prosvjetu i kulturu za nadarene i socijalno ugrožene učenike i studente, a na osnovu prijedloga Općinskog odbora za šport stipendije za športaše.

Članak 9.

Korisnik stipendije sklapa Ugovor s Općinom Jelenje kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Za maloljetnog korisnika stipendije iz stavka 1. ovog članka, Ugovor o stipendiranju zaključuje njegov zakonski zastupnik.

Članak 10.

Korisnik stipendije koji neopravdano prekine redovno školovanje gubi pravo na stipendiju.

Pravo na stipendiju gubi i športaš ukoliko se neopravdano prestane baviti športom, prijeđe u profesionalce ili napuni 27 godina.

Pravo na stipendiju se gubi i ukoliko korisnik stipendije odseli iz Općine Jelenje.

U gore navedenim slučajevima Općina Jelenje će jednostrano raskinuti Ugovor o stipendiranju i stipendist je dužan vratiti Općini Jelenje do tad uplaćen iznos stipendije.

Članak 11.

Stipendije se isplaćuju u pravilu jednom mjesečno za period od 1. 9. tekuće do 30. 6. naredne godine.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje vodi evidenciju o dodijeljenim stipendijama, daje naloge za isplatu, nadzire i ispunjavanje uvjeta iz članaka 2., 3. i 4. te prati obveze eventualnih vraćanja stipendije.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti važeća Odluka o stipendiranju.

Klasa: 604-02/07-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-07-1

Dražice, 20. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51218&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr