SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA JELENJE
14

14.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 10/06 ) Općinsko Vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Jelenje

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog Vijeća Općine Jelenje i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Jelenje.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Jelenje, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Mladi koji mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih su osobe, hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Jelenje, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Jelenje pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom koji se objavljuje u dnevnim novinama, općinskim oglasnim pločama i Internet stranici Općine Jelenje.

Prijedlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana oglašavanja javnog poziva iz stavka 1. ovoga članka.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Na temelju pisanih prijedloga predlagatelja i obrazloženja prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz stavka 2. ovoga članka članove Savjeta mladih bira i razrješava Općinsko Vijeće Općine Jelenje na način i po postupku utvrđenom Zakonom. Statutom Općine Jelenje i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta mladih, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Jelenje.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Jelenje razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev, te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 7.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih;

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Jelenje koji su od interesa za mlade;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Jelenje donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Jelenje;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Jelenje raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Jelenje, te način rješavanja navedenih pitanja;

- daje mišljenje Općinskom vijeću Općine Jelenje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Jelenje;

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade;

- izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, (lokalni program djelovanja za mlade);

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade);

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih;

- potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Jelenje financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih te

- po potrebi poziva predstavnike Općinskog vijeća na sjednice Savjeta mladih;

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 9.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 10.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.

Članak 11.

Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih Općine Jelenje mogu sudjelovati bez prava glasa i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 12.

Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu najkasnije u roku od 60 dana od dana održavanja konstituirajuće sjednice.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih te način i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih u skladu s Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 13.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih Općine Jelenje za svaku kalendarsku godinu.

Programom rada Savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s organizacijom mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima općine u politici prema mladima.

Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važnih za rad Savjeta mladih i poboljšanja položaja mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada i dostavlja ga na prethodno odobrenje Općinskom vijeću, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 14.

Ukoliko se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu i odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine.

Program rada Savjeta mladih Općine Jelenje iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko Vijeće Općine Jelenje.

Članak 15.

Savjet mladih Općine Jelenje podnosi redovita godišnja izviješća o svom radu Općinskom vijeću Općine Jelenje najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

SURADNJA SAVJETA MLADIH OPĆINE JELENJE

Članak 16.

Savjet mladih te Savjeti mladih ostalih općina, gradova i županija mogu surađivati međusobno te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH OPĆINE JELENJE

Članak 17.

Općina Jelenje osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih iz članka 17. stavak 1. ove Odluke i iz stavka 3. ovog članka kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih Općine Jelenje.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih sukladno odobrenom programu iz članka 13. ove Odluke.

Članak 18.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaja Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-05/07-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-07-1

Dražice, 10. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51218&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr