SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA JELENJE
12

12.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/ 00, 32/ 02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 56/06), članka 62. Odluke o Prostornom planu Općine Rijeka (pročišćeni tekst) (»Službene novine« PGŽ broj 19/95), članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja zone
OŠ »JELENJE - DRAŽICE«

I. OPĆE ODREDBE

Odredba 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja zone OŠ »JELENJE - DRAŽICE« (u daljnjem tekstu Plan).

Odredba 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2,98 ha.

Odredba 3.

Plan iz Odredbe 1. ove Odluke sastoji se od elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljiišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

B. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4. UVJETI GRADNJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Odredba 4.

Namjene površina se određuju temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom broj 1.

Općina Jelenje

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

Građevne čestice:

- Društvene namjene (D-1) - osnovna škola,

- Društvene namjene (D-2) - dječji vrtić

- Rekreacijska namjena (R)

- Poslovna namjena - pretežito trgovčka (K)

Ostale površine:

Kolne i pješačke površine i infrastrukturne građevine (IS)

- Nerazvrstana cesta

- Parkirališta

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Odredba 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3 i 4

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Odredba 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivati će se stvarne gruntovno i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije. Izmjena oblika građevne čestice je moguća samo u djelu u kom se ustanove razlike pri usaglašavanju stvarnih gruntovnih i katastarskih izmjera sa granicama ucrtanim na podlogama na kojima je izrađen plan.

Najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice nije uvjetovana planom.

2.2. Veličina i površina građevina

Odredba 7.

Građevina na građevnoj čestici poslovne namjene (K)

1. koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice) = kig

1. koeficijenti iskorištenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) = kis

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama P-1,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+2) i jedna suterenska - podzemna etaža (S)

- najniža visina građevine je 3,5m i najviša visina je 12,0 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama P-2,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1), jedna suterenska (S), jedna podzemna etaža

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 9,0 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama P-3,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1), jedna suterenska (S), jedna podzemna etaža

- najniža visina građevine je 3,5m i najviša visina je 12,0 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama P-4,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1), jedna suterenska (S), jedna podzemna etaža

- najniža visina građevine je 3,5m i najviša visina je 9,0 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama P-5,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1), jedna suterenska (S), jedna podzemna etaža

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 9,0 m od najniže kote terena.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama P-6,

- najveći broj etaža je dvije nadzemne (P), jedna suterenska (S), jedna podzemna etaža

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 4,0 m od najniže kote terena.

- Otvorena nenatkrivena igrališta se ne računaju u izgrađenost parcele.

Odredba 8.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do vijenca.

Odredba 9.

Nivelacona kota građevina određena je kotom prve nadzemne etaže ako nije prikazana na kartografskom prikazu 4 iznosi najviše 30cm od kote postojeće prometnice.

Odredba 10.

Iznad razine nivelacijske kote građevina mogu se izgraditi nadzemne etaže definirane odredbama ovog Plana, a ispod razine nivelacijske kote jedna suterenska ili podzemna etaža.

2.3. Namjena građevina

Odredba 11.

Na području namjene - Društvene namjene (D-1) i (D-2) su na cijelom gradivom prostoru obavezne društvene namjene sukladno programu gradnje.

Na području namjene - Rekreacijska namjena (R) su na cijelom gradivom prostoru interpolirane namjene: Društvene namjene (D), Poslovna - Pretežito uslužna (K1), Ugostiteljsko - turistička namjena (T).

Na području namjene - Poslovna namjena (K) su na cijelom gradivom prostoru interpolirane namjene: Poslovna - Pretežito uslužna (K1), Pretežito trgovačka (K2), Ugostiteljsko - turistička namjena (T).

Unutar građevine je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni (garaže sa nužnim pratećim uslugama i servisima), distribucijski, telekomunikacijski. Sukladno energetskim potrebama građevina dozvoljena je gradnja trafo stanica i postrojenja grijanja i hlađenja, te odgovarajućih spremnika, na građevnim česticama P-3, P-4 ili P-5, u građevini ili kao samostalne pomoćne građevine.

Odredba 12.

Na području svih namjena dozvoljava se izgradnja pratećih infrastrukturnih sustava, te ispod njihove razine: ukopanih infrastrukturnih sustava, energetskih kanala, ulaza u podzemne garaže, suterenskih i podzemnih poslovnih prostora čija mogućnost gradnje proizlazi iz topografskih karakteristika prostora u okruženju građevnih čestica.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Odredba 13.

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice ostalih građevina dozvoljava se isključivo gradnja nadstrešnica i pergola za natkrivanje parkirališnih površina, te postava spremišta ukapljenog plina, kotlovnica i energetskih objekata.

Odredba 14.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Odredba 15.

Izvan gradivog dijela čestice osnovne i ostalih građevina dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m od kote konačno zaravnatog terena

- gradnja potpornih zidova za sanaciju iskopa visine do 3,5 m u dijelovima građevne čestice na kojima je zbog stabilnosti i kvalitete tla, nužno osigurati pokose od odrona

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, a čiji krov je uređen kao prohodna ploha ili zelena površina.

Odredba 16.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata u svrhu ugostiteljskih terasa i privremenih konstrukcija postavljenih u reklamne i prezentacijske svrhe uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet.

Odredba 17.

Unutar građevne čestice građevine dozvoljava se postava privremenih objekta u funkciji zabave i animacije korisnika. Privremenim objektima se smatraju montažne i demontažne konstrukcije, šatori, zrakom punjene privremene konstrukcije.

Odredba 18.

Privremeni objekti iz odredbe 17. ove Odluke mogu biti postavljeni na negradivi dio građevinske čestice najduže do 8 dana.

2.5. Oblikovanje građevina

Odredba 19.

Oblikovanje građevine temeljiti na kontekstualnoj korespondenciji relevantnih parametara i aspekata uz moguću primjenu svih autohtonih te suvremenih materijala pri gradnji.

Odredba 20.

Vrsta krova nije određena.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23 stupnja.

Odredba 21.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran cijepa ili drugog suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem građevine.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Odredba 22.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađen dio građevne čestice, potrebno je urediti kao zelenu površinu, parkiralište, pješačku ili kolnu površinu.

Odredba 23.

Obveze uređenja građevnih čestica su:

- na građevnim česticama poslovne namjene pri uređenju građevne čestice nužno je predvidjeti zelenilo u potezu na Planom određenim pravcima.

- Dozvoljena je izgradnja zidova prema susjednim građevinama viših od 1,5 m, ako je njihova namjena zaštita od buke i zagađenja, te sprječavanje otjecanja oborinskih voda sa čestice na susjedne građevne čestice.

Značajne izmjene topografije postojećeg terena potrebno je sanirati i urediti kao pješačke i zelene površine sa, popločanjem, autohtonim parkovnim raslinjem i urbanom opremom.

Odredba 24.

Svi vlasnici građevinskih čestica su obavezni osigurati parkiranje vozila na javnim parkiralištima u okruženju građevina.

Odredba 25.

Teren oko građevine, potporni zidovi i terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled osnovnih cjelina, te da se spriječi nekontrolirano otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

Odredba 26.

Građevne čestice se mogu ograđivati zidanom ogradom samo do visine 0,6 - 0,8 m. Iznad te visine moguće je ograđivanje samo metalnom ogradom.

Odredba 27.

Uređenjem prostora moraju se osigurati uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

3 Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom.

Odredba 28.

Uvjeti spajanja na komunalnu infrastrukturu i uređaje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže.

Odredba 29.

Uvjeti građenja i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 1 i 4.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Odredba 30.

Na području obuhvata Plana ne postoje ceste nadmjesnog značenja.

3.1.2. Pristupne ulice

Odredba 31.

Pristupna ulica u obuhvatu Plana je određena kartografskim prikazom broj 1 i 4.

3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

Odredba 32.

Na području obuhvata Plana nisu planirane površine za javni autobusni prijevoz. Planiranom rekonstrukcijom prometnice osigurati će se uvjeti za odvijanje javnog prijevoza.

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Odredba 33.

Na području obuhvata Plana je planirana izgradnja javnog parkirališta sa 80 parkirnih mjesta.

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

Odredba 34.

Nije predviđena izgradnja javnih garaža na području obuhvata Plana. Javne garaže planom je dozvoljeno graditi u suterenskim i podrumskum dijelovima građevina.

3.1.6. Biciklističke staze

Odredba 35.

Na području obuhvata Plana biciklističke staze nisu predviđene kao izdvojeni sustav prometnih komunikacija.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Odredba 36.

Na području obuhvata Plana nisu planirani trgovi i veće pješačke površine.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Odredba 37.

Pri gradnji, rekonstrukciji i opremanju ostale prometne mreže moraju se ispuniti uvjeti kojima se sprječava stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

Odredba 38.

Struktura pješačkih komunikacija mora pratiti kompozicijski te funkcionalno-prostornu koncepciju građevinskih parcela i sklopova.

Odredba 39.

Nerazvrstana cesta predviđena je za dvosmjerni promet. Širina kolnika pristupne ceste iznosi minimalno 5,50 m, tj optimalno 6 m, a širina nogostupa 1,5 m.

Odvodnju oborinske vode sa ceste iz stavka 1. ove odredbe treba riješiti na građevnoj čestici prometnice.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Odredba 40.

Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvaćene ovim Planom, omogućiti će HT na način da TK mreža omogući uvođenje nove tehnologije prijenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima, koristeći rezervne cijevi bez naknadnih građevinskih radova.

Odredba 41.

Pri rekonstrukciji postojeće mreže potrebno je izraditi posebne projekte zaštite sustava.

Odredba 42.

Izvođenje zemljanih radova u blizini postojećih kabela i DTK, izvoditi isključivo ručno uz povećan oprez i nadzor HT-a. Svu potrebnu dokumentaciju projektant može dobiti u Odjelu kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.

Odredba 43.

Za priključak građevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba predvidjeti podzemni priključak na postojeći DTK. U građevinama predvidjeti mjesta koncentracije instalacijskih kabela u izvodnim ormarićima. Instalacije u građevinama izraditi sukladno standardu ISO/IEC 11801.

Odredba 44.

U postupku ishođenja građevne dozvole od stručnih službi HT-a (Odjel kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka.) zatražiti suglasnost na projekt, a ovisno o karakteru radova izvoditelj radova je dužan zatražiti označavanje trase tk kabela od strane Grupe za dokumentaciju TKC Rijeka.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Odredba 45.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Odredba 46.

Mreža vodoopskrbe je postojeća. Trase cjevovoda su vođene ulicama. Pri rekonstrukciji prometnica mrežu vodoopskrbe treba rekonstruirati na način da ona ostane na javnim površinama.

Odredba 47.

Područje nema sustav odvodnje.

Odvodnju otpadnih fekalnih voda rješavati odvođenjem iz područja obuhvata plana i biološkim tretiranjem izvan područja II. zone sanitarne zaštite, do izgradnje sustava odvodnje.

Odredba 48.

Odvodnju oborinske fekalnih voda rješavati odvođenjem iz područja obuhvata plana i izvan područja II. zone sanitarne zaštite, do izgradnje sustava odvodnje oborinskih voda.

Pri ishođenju građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost Hrvatskih voda za sve sustave odvodnje oborinskih i fekalnih voda za sve građevine na području obuhvata Plana.

Odredba 49.

Niskonaponska mreža će se izvoditi isključivo s podzemnim kabelima tipa XP 41 -A presjeka do 150 mm2. Napajanje će se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u trafostanicama 10(20)/0,4 kV i razvodnih ormara, pozicije kojih će se odrediti kroz zasebne projekte. Priključci će se izvoditi podzemnim kabelima tip XP 00-A, presjeka do 35 mm2. Mjerni uređaji će se smještati u priključno - mjernim ormarićima smještenim na fasadi građevina ili ogradnim zidovima ili u mjernim ormarima izvedenim u zajedničkom ulaznom dijelu višestambenim građevinama. Odstupanja od ovih standarda može propisati samo ovlašteni distributer.

Odredba 50.

Javna rasvjeta prometnica i pješačkih prolaza izvoditi će se na zasebnim stupovima i napajati podzemnim kabelima. Izgradnja će se izvoditi prema za nju izrađenim projektima kojima će se definirati tip i visina stupova, njihov razmještaj u prostoru, te odrediti odabir armatura i svjetiljki. Napajanje javne rasvjete će se osigurati iz postojeće trafostanice TS, a preko priključno-mjerno-upravljačkog ormara, a što će također biti određeno kroz projekte javne rasvjete koji će se izraditi temeljem smjernica ovog Plana.

Odredba 51.

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti tako, da se što više moguće polažu u zajedničke kabelske kanale. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti. Kod prijelaza ispod saobraćajnica kabeli se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm. Kabeli se u cijeloj dužini uklapaju u kabelske kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabela se postavlja u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže presjeka 50 mm2, na koje se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Odredba 52.

Sve slobodne površine koje nije nužno betonirati, popločiti ili asfaltirati, obavezno ozeleniti.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Odredba 53.

Prostore između stambenih građevina koje graniče sa zonom obuhvata Plana i građevina unutar obuhvata Plana je potrebno urediti na način da se uklone mogući neposredni negativni međuutjecaji sljedećim mjerama:

- udaljenosti - osigurati obaveznu udaljenost građevina od ruba građevne čestice

- visine - osigurati poštivanje maksimalnih visina propisanih Planom

- ozelenjavanje na građevnim vršiti rubno uz granicu građevne čestice

- oborinske vode se obavezno rješavaju izvan II. zone sanitarne zaštite

- obaveza investitora je da pri realizaciji građevina štiti prostor građevne čestice od oborinskih voda iz okruženja, te štiti okruženje od oborinskih voda sa svoje građevne čestice

- oborinske vode sa prometnica se ne smiju upuštati u susjedne građevne čestice

- oborinske vode sa prometnica treba upuštati u odgovarajući, temeljem hidrauličkog proračuna dimenzioniran upojni bunar na zelenoj površini u Izvan II zone sanitarne zaštite.

6. Uvjeti i način gradnje

Odredba 54.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Odredba 55.

Zaštitu ambijentalnih vrijednosti treba provoditi kroz integralno uređivanje svih javnih površina, komunalno opremanje, hortikulturno uređenje i posebno regulacijom oborinskih voda i smanjenjem utjecaja oborinskih voda iz šireg područja na prostor i građevine u zoni. Na prostoru obuhvata nema značajnih skupina postojećeg zelenila. Postojeće zelenilo se može zamijeniti sa novim sadnicama.

8. Mjere provedbe Plana

Odredba 56.

Unutar zone Plana spajanje građevina na elektromrežu na TS, će se realizirati sukladno posebnim uvjetima ovlaštenog distributera, pri čemu je korisnik obvezan prikazati vršnu instaliranu snagu.

Odredba 57.

Za područje je nužno izraditi koncepciju sustava odvodnje što nije preduvjet za realizaciju građevina.

Odredba 58.

Pri ishođenju građevne dozvole nužno je ishoditi suglasnost »Hrvatskih voda« za sve sustave odvodnje oborinskih i fekalnih voda za sve građevine u obuhvatu Plana.

Odredba 59.

Sve mjere zaštite od požara uskladiti s pozitivnim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te između ostalog primijeniti:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94)

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list broj 30/91)

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže mora se ukoliko ne postoji predvidjeti hidrantska mreža.

Odredba 60.

Pri realizaciji građevina, a u postupku ishođenja građevne dozvole nužno je ishodovati suglasnost PU Primorsko - goranske Rijeka.

9. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Odredba 61.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi slobodno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

Odredba 62.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97- ispr).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Odredba 63.

U zoni obuhvata Plana nema građevina koje treba ukloniti.

Unutar obuhvata Plana ne postoje i ne smije se dozvoliti izgradnja građevina čija namjena je protivna planiranoj namjeni.

III. POSEBNE ODREDBE

Odredba 64.

Područje obuhvata Plana spada u 7. potresnu zonu.

Odredba 65.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Odredba 66.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinsko vijeća Općine Jelenje i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje.

Odredba 67.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Jelenje i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Odredba 68.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Odredba 69.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/3

Ur. broj: 2170-04-01-07-4

Dražice, 10. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51218&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr