SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
84

84.

Na temelju članka 20., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 20/ 07), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju od 29. lipnja 2007. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/ 01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 71. sjednici od 12. srpnja 2007. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu
»Gradsko kupalište« u Crikvenici

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki GKTD »Murvica« d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Gradsko kupalište« u Crikvenici. Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koje se odnose na iznajmljivanje sredstava, sportsko - rekreacijske sadržaje, ugostiteljstvo i trgovinu u lako uklonjivim objektima, s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plažu, uz obveznu rekonstrukciju sanitarnih čvorova u roku od tri godine od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Crikvenice upisano u k.o. Crikvenica, zk. ul. 5913 i to: cijele k.č. 8590/2, 8549/2, 8573, 8574, 1/56, 954, 953, 941/2, 8591, 8562/7, 8562/8, 8599, 8592, 8562/6 i dio k.č. 1/63, 1/55, 8562/9, 1/60, 942/1, 929/ 3, 941/1, 960/2, 956/2, 955/2, 952/2, 950/2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 46.875 m2, od čega 27.505 m2 kopnenog i 19.370 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

Točka

Y

X

1

5 475 176.05

5 004 169.16

2

5 475 169.26

5 004 181.86

3

5 475 268. 59

5 004 204.21

4

5 475 376.81

5 004 127.31

5

5 475 399.39

5 004 037.94

6

5 475 513.12

5 003 838.92

7

5 475 392.32

5 004 035.26

8

5 475 523.38

5 003 843.58

9

5 475 578.72

5 003 830.00

10

5 475 630.37

5 003 780.21

11

5 475 651.82

5 003 728.19

12

5 475 642.97

5 003 722.32

13

5 475 652.02

5 003 698.37

14

5 475 650.06

5 003 697.51

15

5 475 654.12

5 003 688.97

16

5 475 647.65

5 003 689.49

17

5 475 628.06

5 003 680.16

18

5 475 649.32

5 003 635.30

19

5 475 635.26

5 003 615.89

20

5 475 186.03

5 004 151.76

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od Gea d.o.o., Dramalj. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 703.130,00 kuna (slovima: sedamsto tri tisuće sto trideset kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži, te 1% od cijene prodanih ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Načini i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za koncesiju na »Gradskom kupalištu« u Crikvenici, izrađenoj od tvrtke GKTD »Murvica« d.o.o. u lipnju 2007. godine, te sukladno planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Crikvenice.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Ovlašteniku koncesije dopušteno je plažu ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da se na plaži mogu obavljati samo djelatnosti navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 18/05).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/19

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-22

Rijeka, 12. srpnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=00001&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr