SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 28. Petak, 13. srpnja 2007.
OPĆINA MATULJI
30

13.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01 i 18/03) i članka 4. Zakona o savjetima mladih »Narodne novine«, broj 23/07), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njihov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Matulji u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji.

SASTAV VIJEĆA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Matulji pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine Matulji.

Članak 5.

Prijedlog kandidata podnosi se Odsjeku za samoupravu i upravu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranici Općine Matulji.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Odsjek za samoupravu i upravu Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje.

Lista kandidata se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Općine Matulji u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.

Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

Članak 6.

Vijećnici Općine Matulji biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Matulji.

Tajno glasovanje provodi glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a najviše 9.

U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog vijeća pomaže nadležno upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 9. na rang-listi dobivenih glasova.

U slučaju da pod rednim brojem 9. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 7.

Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednika i zamjenika predsjednika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Matulji.

Članak 8.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava načelnik Općine Matulji.

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.

Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu Odsjeku za samoupravu i upravu Jedinstvenog upravnog odjela najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Odsjek za samoupravu i upravu Jedinstvenog upravnog odjela sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE MATULJI

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Matulji razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajnju dužem od šest mjeseci.

Ako savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

DJELOKRUG RADA

Članak 12.

Savjet mladih:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

7. izrađuje izvješća o nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

11. predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Matulji osigurava se obaveznim prisustvom načelnika Općine Matulji i predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji na sjednicama Savjeta mladih, osim u slučaju kada su opravdano spriječeni.

Članak 14.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Matulji do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a priprema se u suradnji s Općinskom upravom.

Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 15.

Općina Matulji osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl.). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Općine Matulji, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/5

Ur. broj: 2156-04-07-01

Matulji, 5. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=511&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr