SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 28. Petak, 13. srpnja 2007.
GRAD RIJEKA
30

80.

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 54. stavka 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/ 02, 153/02 i 12/06) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 12. srpnja 2007. godine donijelo je

TRŽNI RED
na tržnicama na malo u Gradu Rijeci

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Tržnim redom na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Tržni red) utvrđuju uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Odredbe ovoga Tržnog reda primjenjuju se na tržnicama na malo (u daljnjem tekstu: tržnice) u Gradu, i to:

1. Centralna tržnica,

2. Tržnica Brajda.

Članak 3.

Svi sudionici u prometu robe na tržnici dužni su pridržavati se odredaba ovog Tržnog reda.

II. PREDMET PRODAJE NA TRŽNICI

Članak 4.

Na tržnici se mogu prodavati:

1. poljoprivredni proizvodi i to:

- voće,

- povrće,

- kruh i pekarski proizvodi,

- mliječni proizvodi vlastite proizvodnje,

- meso i mesni proizvodi,

- jaja,

- med vlastite proizvodnje,

- jestivo ulje vlastite proizvodnje,

- uzgojene i samonikle jestive gljive,

- cvijeće,

2. morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i drugo,

3. proizvodi za kućanstvo izrađeni od pruća, slame, drveta i drugih materijala, razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo te proizvodi od keramike, stakla i plastike,

4. ostali proizvodi čija je prodaja sukladno propisima dozvoljena na tržnici.

Članak 5.

Osim proizvoda iz članka 4. ovoga Tržnog reda na tržnici se mogu prodavati i sljedeći proizvodi:

1. namirnice u originalnom pakovanju,

2. predmeti opće uporabe (sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sredstva za održavanje čistoće),

3. odjevni predmeti i obuća.

Članak 6.

Korisnik koncesije ne smije dopustiti ili na bilo koji drugi način omogućiti da se na tržnici prodaju elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, njihovi dijelovi i pribor, pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i slično) te drugi proizvodi koje je sukladno propisima zabranjeno prodavati na tržnici.

III. PRAVO PRODAJE NA TRŽNICI

Članak 7.

Na tržnici može prodavati:

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine na malo,

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje koja svoje proizvode prodaje na tržištu,

- fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i prodaje vlastite proizvode u skladu s propisima.

Članak 8.

Korisnik koncesije ne smije dopustiti ili na bilo koji drugi način omogućiti da prodaju obavljaju pravne i fizičke osobe koje nisu registrirane, odnosno nemaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine.

IV. RADNO VRIJEME

Članak 9.

Radno vrijeme tržnica radnim danom i subotom utvrđuje se kako slijedi:

1. Centralna tržnica

- otvoreni prostor od 7.00 do 14.00 sati

- otvoreni prostor - prodaja cvijeća:

. od 1. studenoga do 31. svibnja od 7.00 do 19.00 sati

. od 1. lipnja do 31. listopada od 7.00 do 20.00 sati

- paviljon I od 7.00 do 16.00 sati

- paviljon II od 7.00 do 13.00 sati

- paviljon III od 7.00 do 13.00 sati

2. Tržnica Brajda

- otvoreni prostor od 7.00 do 15.00 sati

- paviljon od 7.00 do 14.00 sati

Radno vrijeme nedjeljom na svim tržnicama utvrđuje se u vremenu od 7.00 do 12.00 sati, odnosno od 7.00 do 14.00 sati na prostorima za prodaju cvijeća.

Blagdanima, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, tržnice posluju po radnom vremenu utvrđenom za rad nedjeljom.

Blagdanima, u razdoblju od 1. studenoga do 31. svibnja tržnice ne posluju, izuzev prostora za prodaju cvijeća na Centralnoj tržnici koji na dan 1. studenoga posluje u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka ako blagdan traje dva dana tržnice posluju drugi dan blagdana po radnom vremenu utvrđenom za rad nedjeljom.

V. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRODAJE NA TRŽNICI

Članak 10.

Proizvodi iz članka 4. i 5. ovoga Tržnog reda mogu se prodavati na tržnici pod uvjetima utvrđenim propisima.

Korisnik koncesije je dužan osigurati minimalne tehničke, sanitarno-higijenske, zdravstvene i druge uvjete za obavljanje prodaje na tržnici sukladno propisima.

Članak 11.

Prodaja namirnica i drugih proizvoda može se obavljati samo u objektima i na otvorenom prostoru utvrđenih Planom prodajnih prostora, koji čini sastavni dio ugovora o koncesiji.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno Pravilniku kojim se propisuju minimalni tehnički uvjeti za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija i drugim propisima.

1. Prodajna mjesta, tehnička sredstva i uređaji

Članak 12.

Prodajna mjesta na tržnici čine:

1. pomoćni drveni stol na otvorenom tržnom prostoru,

2. štand postavljen na otvorenom tržnom prostoru sa krovom i sandukom koji se koristi kao skladišni prostor,

3. zatvoreni prostor na vanjskom prostoru - kiosk i štand-kiosk,

4. zatvoreni prostor lokal, boks, arkada i slično.

Članak 13.

Korisnik koncesije daje trgovcu na korištenje prodajno mjesto temeljem ugovora o zakupu.

Prodajno mjesto trgovac ne može dati na korištenje trećoj osobi.

Članak 14.

Ugovor iz članka 13. ovoga Tržnog reda osobito sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku prodajnog mjesta,

3. rok trajanja ugovora,

4. predmet prodaje na prodajnom mjestu,

5. visinu zakupnine.

Članak 15.

Trgovac se prilikom prodaje mora služiti tehničkim sredstvima i uređajima (vaga i utezi) koje mu na korištenje daje korisnik koncesije.

Za ispravnost tehničkih sredstava i uređaja iz stavka 1. ovoga članka odgovara korisnik koncesije, a za točnost uporabe istih trgovac.

Trgovac mora vagu smjestiti na prodajnom mjestu na način da kupac može neometano kontrolirati vaganje robe.

Članak 16.

Visinu zakupnine za korištenje prodajnog mjesta i visinu naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje korisnik koncesije u skladu s ugovorom o koncesiji.

Korisnik koncesije dužan je pri svakoj promjeni zakupnine i naknade iz stavka 1. ovoga članka pribaviti prethodnu suglasnost Poglavarstva Grada.

Članak 17.

Osim zakupnine i naknade iz članka 16. ovoga Tržnog reda, trgovac je dužan platiti i druge pripadajuće troškove u svezi s korištenjem prodajnog mjesta (voda, struja, odvoz smeća i drugo), ovisno o veličini prodajnog mjesta.

Članak 18.

Trgovac je dužan pola sata prije isteka radnog vremena započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta, a najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena dužan je vratiti u skladište preuzeta tehnička sredstva i uređaje, pohraniti neprodanu robu, očistiti prodajno mjesto i napustiti prostor tržnice.

2. Opskrba, smještaj robe i isticanje cijena

Članak 19.

Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je u radne dane tržnice, od 5.00 do 7.00 sati.

Opskrba tržnice ostalim proizvodima dozvoljena je u radne dane tržnice od 5.00 sati pa do završetka radnog vremena utvrđenog ovim Tržnim redom.

Prostor za parkiranje vozila za opskrbu te vrijeme zadržavanja vozila na tom prostoru utvrđeni su odlukom Poglavarstva Grada kojom se uređuje parkiranje vozila radi opskrbe.

Članak 20.

Trgovac je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti za prodaju.

Na svakoj vrsti izložene robe trgovac je obvezan istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima.

Članak 21.

Uskladištenje robe na tržnicama izvan skladišta i drugih prostora namijenjenih toj svrsi nije dopušteno.

3. Pravila ponašanja na tržnicama

Članak 22.

Korisnik koncesije je dužan:

1. osigurati sve uvjete poslovanja na tržnici propisane ovim Tržnim redom,

2. poduzeti mjere za osiguranje pravovremene opskrbe te početka i završetka radnog vremena tržnice, sukladno odredbama ovoga Tržnog reda,

3. najkasnije četiri sata poslije isteka radnog vremena očistiti i oprati prostor tržnice,

4. postaviti dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada, osigurati prostor za smještaj posuda te s otpadom postupati sukladno propisima za pojedinu vrstu otpada,

5. osigurati da se redovito, sukladno propisima, obavlja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnice i ostalih prostora u funkciji tržnice,

6. osigurati dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće, osvježenje povrća te za pranje prostora tržnice i ostale potrebe,

7. obavljati pregled prostora tržnice prije njegove uporabe,

8. osigurati da se neprodane namirnice pohranjuju i čuvaju u skladišnom i rashladnom prostoru odgovarajuće veličine i namjene sukladno propisima,

9. na vidnom mjestu na tržnici istaknuti iznose zakupnine i naknada propisane ovim Tržnim redom i radno vrijeme tržnice,

10. pratiti rad i ponašanje trgovaca na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka radnog vremena, upozoravati ih se ne pridržavaju odredbi ovoga Tržnog reda te poduzimati odgovarajuće mjere u skladu s ugovorom o koncesiji,

11. surađivati s inspekcijskim i drugim tijelima radi sprječavanja prodaje proizvoda na tržnici čiji promet nije dopu

šten, proizvoda sumnjiva porijekla, zdravstveno neispravnih proizvoda, sprječavanja preprodaje i slično,

12. poduzeti i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet roba na tržnici.

Članak 23.

Trgovac je dužan:

1. pridržavati se odredbi ovoga Tržnoga reda i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti prodaje robe,

2. pridržavati se vremena propisanog za dostavu robe te radnog vremena tržnice,

3. pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati isključivo proizvode sukladno ugovoru o zakupu,

4. prodajno mjesto održavati čistim, a tijekom prodaje i prije napuštanja prodajnog mjesta, ambalažu i drugi otpad odlagati u posude namijenjene za tu vrstu otpada,

5. pri prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda strogo se pridržavati propisanih higijensko-zdravstvenih mjera,

6. biti uredan i čist,

7. tijekom rada uljudno se ponašati prema potrošačima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici,

8. na zahtjev ovlaštene osobe korisnika koncesije pokazati odgovarajuće dokumente.

Članak 24.

Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih posuda, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta i na drugi način remetiti red na tržnici.

Zabranjeno je dovoditi životinje na prostor tržnice.

VI. ZDRAVSTVENE, SANITARNE I TEHNIČKE MJERE

Članak 25.

Na tržnici se mogu prodavati poljoprivredno-prehrambeni proizvodi koji su zdravstveno ispravni i koji udovoljavaju ostalim propisanima uvjetima.

Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru mogu se prodavati samo nakon pregleda i uz potvrdu ili žig o izvršenom pregledu.

Članak 26.

Prodaju samoniklih i uzgojenih jestivih gljiva na tržnici može obavljati samo ovlašteni trgovac sukladno propisima te na posebno određenom mjestu prostora tržnice.

Trgovac je dužan istaknuti naziv vrste svake gljive.

Trgovac mora posjedovati potvrdu o jestivosti gljiva koju izdaje ovlašteno tijelo sukladno propisima.

Gljive moraju biti svježe i imati odgovarajuću deklaraciju.

Članak 27.

Zdravstvenu potvrdu (sanitarna knjižica) te posebnu radnu odjeću ili obuću moraju imati svi prodavači na tržnici koji prodaju prehrambene proizvode, sukladno propisima.

Članak 28.

Tehnička sredstva i uređaji, omoti (ambalaža) i posude u kojima se drži roba izložena za prodaju moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsko zdravlje.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Tržni red korisnik koncesije je obvezan istaknuti na odgovarajućim mjestima na tržnici.

Članak 30.

Ovaj Tržni red stupa na snagu 1. kolovoza 2007. godine, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/123

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 12. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr