SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA JELENJE
30

10.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 22/01 i 03/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 26. travnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, kriteriji pod kojima Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi«, uvjeti pod kojima Općinsko poglavarstvo može za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama

opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga kao i njihov vanjski izgled na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina), razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića, te propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Radno vrijeme za ugostiteljske objekte utvrđuje se ovisno o skupinama objekata:

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I, slastičarnice tip II, slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) u vremenu od 6,00 do 24,00 sata;

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati;

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, u vremenu od 0,00 do 24,00 sata;

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 3. točke 4. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice te sajmova, utvrđuje Općinsko poglavarstvo na zahtjev organizatora, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel).

Područje izvan naselja iz stavka 3. točke 3. ovog članka čini područje između tabela oznake naselja (područje izvan tabele oznake početka naselja i tabele prestanka naselja).

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina »Restorani« i »Barovi« rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 3. točke 2. i 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da se ugostiteljski objekt ne pridržava radnog vremena propisanog ovom Odlukom (utvrđeno po nadležnom gospodarskom inspektoru);

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu;

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 3. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, maškaranih zabava, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili turističke zajednice i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. stavka 1. ove Odluke ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja prigodne proslave, a istom je potrebno priložiti rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od buke za rad noću.

Prije određivanja radnog vremena iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se mišljenje Turističke zajednice.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel.

Članak 5.

Ugostitelj je obvezan izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima ili sukladno članku 4. ove Odluke rješenje Općinskog Poglavarstva o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istog.

Članak 6.

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac (u daljnjem tekstu: iznajmljivač).

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 8 soba, odnosno 16 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 7 smještajnih jedinica, odnosno za 25 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,

3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Iznajmljivač ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nuditi i prodavati svoje usluge izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji svojom odlukom može propisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 7.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6,00 do 8,00 sati.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

IV. PROSTORI I VANJSKI IZGLED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim posebnim općim aktom Općine.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju proslava iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/04, 04/05).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/

Ur. broj: 2170-04-01-07-

Dražice, 26. travnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr