SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

29.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2007.. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/ 05), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., u kunama, kako slijedi:

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA

2007. godina
u kn.

Komunalni doprinos

7.905.580,00

Šumski doprinos

420.000,00

Kreditno zaduženje

10.932.000,00

Sufinanciranje Ministarstva za gradnju poslovne zone Zapad - I. faza

0,00

Koncesijska naknada

50.000,00

Sufinanciranje iz županijskog proračuna ili proračuna drugih državnih tijela

200.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i odvodnje

800.000,00

Ostali pror. prihod za vodopskrbu i odvodnju

1.415.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.070.000,00

Ostali pror. Prihodi

200.000,00

Proračunski prihod prenesen iz prijašnjeg razdoblja

3.279.000,00

UKUPNO PRIHOD

25.950.580,00

III. RASHOD

Članak 3.

Glava III. Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A., B., C. D. E. G. i H. na način da sada, izraženo u kunama glase:

A. JAVNE POVRŠINE

2007. godina

Izrada idejnog rješenja gradnje parkirališta JURKOVO I

19.990,00

 

Izrada idejnog rješenja gradnje parkirališta JURKOVO II

19.990,00

 

Izrada projekta gradnje parkirališta JURKOVO II

50.000,00

 

Sanacija parkirališta JURKOVO II

506.000,00

 

Sanacija JURKOVA

195.000,00

 

Sanacija parkirališta Brajda

199.000,00

 

Nabava urbane opreme

195.000,00

 

Uređenje dječjeg igrališta

188.000,00

 

Hortikulturno uređenje novih zelenih površina

195.000,00

 

Nabavka elektrokolica za dostavu

170.000,00

 

Pr. šetnice Klek-Kavana plaža (ug. u prijašnjem razdoblju)

94.000,00

UKUPNO:

 

1.831.980,00

B. NERAZVRSTANE CESTE

2007.

Sufinanciranje HC za gradnju prema programu »opasnih mjesta« (Novi-Kalvarija)

300.000,00

 

Sufinanciranje HC za gradnju prema programu BETTERMENT II (Novi, Grabrova, Dugno-Povile)

400.000,00

 

Revizija statike za garažu CENTAR

50.000,00

 

Probijanje spoja ulica Krmpotska-Osap

0,00

 

Sanacija ulica N. Krasa i Krasa

190.000,00

 

Sanacija ulice Boćak

0,00

 

Zavjetni put sv. Margareta u Klenovici

500.000,00

 

Uređenje prilaza u Klenovici Zagrebačka-Grabići

160.000,00

 

Uređenje prilaza u Klenovici Grabići-Vinodolska i Velebitska-S. Radića

120.000,00

 

Sanacija ceste Stilini-Crno

0,00

 

Gradnja cesta Dugno - Povile II. faza

550.000,00

 

Trošak nadzora nad gradnjom Dugno Povile

18.000,00

 

Probijanje dijela ceste po DPU Obala P. Krešimira IV. (cca 450m')

600.000,00

 

Trošak nadzora gradnje po DPU Obala P. Krešimira IV.

21.000,00

 

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja

115.000,00

 

Otplata anuiteta Zatrep

43.000,00

 

Otplata anuiteta Pod Osap

25.000,00

 

Otplata anuiteta Dugno Povile

47.000,00

 

Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV.

15.000,00

 

Gradnja dijela cesta PZ Zapad - I. faza

0,00

 

Sanacija cestovne odvodnje ulice Podosap

190.000,00

 

Sanacija pločnika u D. Zagonu

100.000,00

 

Uređenje prilaza Duge ulice u Smokvici

190.000,00

 

Prometni projekt regulacije prometa -Korzo hrvatskih branitelja

19.600,00

 

Uvođenje nove prometne regulacije-Korzo hrvatskih branitelja

195.000,00

 

Prometno rješenje Novog Vinodolskog

199.000,00

 

Sanacija cestovne odvodnje

195.000,00

 

Sufinanciranje gradnje pločnika uz ŽC 5064

661.000,00

 

Projekt gradnje parkirališta Suha marina (ug. u 2006. g.)

80.000,00

 

Gradnja spoja cesta Krminska-Nova Krasa (ug. 2006. g)

1.170.000,00

 

Trošak nadzora gradnje Dugno Povile -I faza (ug. 2006.)

48.000,00

 

Trošak nadzora gradnje kom. inf. Ulice Zatrep (ug. 2006.)

20.000,00

 

Trošak nadzora gradnje Korzo hrvatskih branitelja (ug. 2006.)

128.000,00

 

Idejni projekt gradnje garaže Centar (ug. 2006.)

83.000,00

 

Gradnja Krminske ul u Novom Vinodolskom (ug. 2006.)

500.000,00

 

Projekt križanja ulica u Povilama (ug. u prijašnjem razdoblju)

31.000,00

 

Projekt ceste po UPU PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju)

55.000,00

 

Projekt ceste po UPU PZ Zapad (ug. 2006.)

189.000,00

 

Gradnja prometnice Korzo hrvatskih branitelja (ug. u 2006. g.)

4.610.000,00

 

Gradnja dijela ceste ulice Zatrep (ug. 2006.)

940.000,00

 

Gradnja ceste naselja Dugno u Povilama I. faza (ug. 2006.)

1.840.000,00

UKUPNO:

 

14.597.600,00

C. JAVNA RASVJETA

2007. godina:

Izrada katastra vodova - I. faza

190.000,00

 

Nastavak sanacije JR Vinodolske ulice u Klenovici

165.000,00

 

Sanacija JR ulice Taklo

90.000,00

 

Sanacija JR Pod Osap

0,00

 

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema Betterment programu (Novi, Grabrova, Dugno-Povile)

500.000,00

 

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema programu »opasnih mjesta«

100.000,00

 

Sanacija JR dijela ulice Korzo hrvatskih branitelja

195.000,00

 

Izrada projekta sanacije JR Trg I. Mažuranića

0,00

 

Sanacija JR na Trgu I. Mažuranića

0,00

 

Izrada projekta JR Pridol-Bahalin

100.000,00

 

Gradnja JR Dugno-Povile II

100.000,00

 

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja

35.000,00

 

Otplata anuiteta Zatrep

6.000,00

 

Otplata anuiteta Dugno Povile

12.000,00

 

Gradnja dijela JR PZ Zapad - I. faza

0,00

 

Sanacija JR naselja Grabrova

195.000,00

 

Sanacija JR naselja Gaj u Klenovici

195.000,00

 

Projekt JR po DPU Turist-Lopar-Crveni Križ (ug. 2006.)

76.000,00

 

Trošak nadzora nad gradnjom K. hrvatskih branitelja (ug. 2006.)

37.000,00

 

Trošak nadzora nad gradnjom ulice Zatrep

10.000,00

 

Projektiranje JR Dugno- Povile (ug. u prijašnjem razdoblju)

11.000,00

 

Projektiranje JR po UPU PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju)

38.000,00

 

Projektiranje JR po UPU PZ Zapad (ug. u 2006.)

91.000,00

 

Nadzor nad gradnjom uz ŽC. 5064 (ug. 2006.)

8.000.00

 

Gradnja JR Korza hrvatskih branitelja (ug. 2006.)

1.500.000,00

 

Gradnja JR naselja Dugno u Povilama I faza (ug. 2006.)

300.000,00

 

Gradnja JR ulice Zastrep (ug. 2006.)

372.000,00

UKUPNO:

 

4.326.000,00

D. GROBLJA

2007. godina

Izrada projekta novog groblja u Novom Vinodolskom

190.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta)

70.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta)

70.000,00

UKUPNO:

 

330.000,00

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

2007. godina:

Otkup zemljišta za sanaciju kom. infrastrukture - program Betterment

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste Sopot

31.000,00

 

Isplata naknade po izvedenom stanju Mel-Mikulja

50.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste-»program opasnih mjesta«

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste PZ Zapad

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste po DPU »Ulaz u marinu«

50.000,00

 

Otkup zemljišta za cestu Krminska-Nova Krasa

100.000,00

 

Otkup zemljišta za ostale objekte kom. inf.

100.000,00

 

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture

195.000,00

 

Izrada situa. nacrta izvedenog stanja Mel Mikulja (ug. 2006.)

19.000,00

 

Procjena vrijednosti nekretnina

15.000,00

UKUPNO:

 

860.000,00

F. OPSKRBA PITKOM VODOM

2007. godina:

Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj (otplata kredita)

330.000,00

 

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater (otplata kredita)

470.000,00

 

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnice za sanaciju vodoopskrbe naselja Klavarija

400.000,00

 

Pr. vodoopskrbe po UPU PZ Kargač (ug. 2006..)

35.000,00

 

Pr. vodoopskrbe po UPU PZ Zapad (ug. 2006.)

77.000,00

 

Gradnja dijela vodoopskrbe PZ Zapad - I faza

0,00

UKUPNO:

 

1.312.000,00

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2007. godina:

Sufinanciranje Ivanja za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC.5064 (otplata anuiteta)

270.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje ulice Posteni

200.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje naselja Kalvarija (otpata anuiteta)

150.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje Luke u N. Vinodolskom - 1. faza

0,00

 

Otplata anuiteta odvodnja Korzo hrvatskih branitelja

14.000,00

 

Izrada glavnog projekta odvodnje u Luci

120.000,00

 

Gradnja dijela odvodnje PZ Zapad - I. faza

0,00

 

Gradnja septičke jame u D. Zagonu

190.000,00

 

Sufinanciranje za gradnju odvodnje Korza hrvatskih branitelja (kreditna sredstva grada)

120.000,00

 

Projekt odvodnje PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju)

85.000,00

 

Projekt odvodnje PZ Zapad (ug. u 2006.)

124.000,00

UKUPNO

 

1.153.000,00

H. DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA

2007. godina:

Sufinanciranje Ivanja za sanaciju deponije Duplja

1.070.000,00

 

Plan intervencije u okoliš

100.000,00

 

Plan gospodarenja otpadom

100.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za sanaciju divljeg odlag. Guč (ug. 2006.)

270.000,00

UKUPNO:

 

1.540.000,00

Sveukupno 2007. godina

SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G

25.950.580,00

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2007. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 12.523.000,00 kn na iznos 25.950.580,00 kn

Članak 5.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:

Realizacija Program iz članka 3. točke A., B., C., D. i E. izfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, kreditnih sredstava, te prenesenog prihoda iz 2006. godine.

Realizacija Programa iz članka 3. točke F i G. izfinacirati će se iz naknade za priključenje, koncesijske naknade, dijelom iz kredita Grada, šumskog doprinosa, te dijela ostalih proračunskih prihoda.

Realizacija Programa iz članka 3. točke H. izfinacirati će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, proračunskih prihoda drugih tijela, te gradskih proračunskih nenamjenskih prihoda.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/37

Ur. broj: 2107/02-01/07-3

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje objeka  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr