SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

71.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici od 6. lipnja 2007. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
plaže nudističkog kampa »Politin« u Krku

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Krka, nudistička plaža autokampa »Politin«, u svrhu ograđivanja i naplate ulaza na plažu i obavljanja sportsko-rekreacijske-turističke djelatnosti koja uključuje školu ronjenja, iznajmljivanje rekvizita, komercijalne, kulturne, zabavne, športske priredbe, te ugostiteljstvo i trgovinu.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, nudistička plaža. Kopneni dio iznosi 7785 m2 i sastoji se od k. č.: 60/3, upisane u K.O. Krk, zkul 149. Morski dio iznosi 12291 m2. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 20076 m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

Broj

y

x

1

5 468 027.39

4 986 549.64

2

5 468 023.41

4 986 567.89

3

5 468 046.85

4 986 572.05

4

5 468 111.16

4 986 548.18

5

5 468 090.51

4 986 507.93

6

5 468 128.74

4 986 510.73

7

5 468 185.81

4 986 466.01

8

5 468 228.97

4 986 364.59

9

5 468 216.62

4 986 351.76

10

5 468 205.41

4 986 341.40

11

5 468 072.71

4 986 452.86

12

5 468 057.30

4 986 445.33

13

5 468 036.36

4 986 452.19

14

5 468 019.00

4 986 482.81

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1 : 1000 izrađen od »Geodetskog zavoda« d.o.o., u svibnju 2007. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 150.570,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži i 1% od prodanih ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti ili očitovanje o prostorno-planskoj dokumentaciji (ako nema zahvata u prostoru);

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. kompletnu natječajnu dokumentaciju u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - nudistička plaža Politin - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/ 06) prema slijedećim kriterijima:

-ponuđena visina stalnog dijela
koncesijske naknade 20%

-ponuđena visina promjenjivog dijela
koncesijske naknade 20%

-ponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja prema studiji gospodarske
opravdanosti 40%

-broj planiranih radnih mjesta 15%

-iznos investicija u zaštitu okoliša
(u okviru ukupnih investicija) 5%

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije i rekapitulacijski list, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/16

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-25

Rijeka, 6. lipnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=00001&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr