SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

68.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici od 6. lipnja 2007. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže autokampa Čikat, Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže autokampa Čikat, Mali Lošinj. Koncesija uključuje obavljanje sportsko-rekreativnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti i to:

. iznajmljivanje suncobrana i ležaljki;

. iznajmljivanje 40 plutača za privez plovila gostiju kampa;

. ugostiteljska djelatnost u lako uklonjivim objektima (ambulantna prodaja, štandovi, kiosk);

. postavljanje kabina za presvlačenje i tuševa.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža, katastarska općina Mali Lošinj, katastarske čestice 9009/12, 9009/ 5- dio i 9040/1-dio.

Ukupna površina iznosi 30 318 m2 od čega 12 778 m2 kopnenog i 17 540 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

POLJE 1:

Broj točke

Y

X

1

5455973.316

4932729.810

2

5455998.789

4932735.867

3

5456296.138

4932587.238

4

5456406.777

4932398.042

5

5456400.912

4932384.902

6

5456391.351

4932363.484

7

5456264.059

4932544.408

8

5455951.898

4932724.718

POLJE 2:

Broj točke

Y

X

1

5456455.389

4932346.381

2

5456465.251

4932345.090

3

5456420.578

4932291.309

4

5456347.169

4932246.450

5

5456342.696

4932251.739

6

5456328.246

4932268.828

7

5456410.805

4932315.810

8

5456432.529

4932349.485

Sastavni dio ove Odluke je Situacijski plan lokacije u mjerilu 1:2000 izrađen od tvrtke »GEO-TEO« d.o.o. Cres, koji se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 151.590,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. uvjerenje o usklađenosti inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom odnosno izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli/detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti ako se radi o zahvatima u prostoru;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. kompletnu natječajnu dokumentaciju (ponudu) u elektronskom obliku (pdf).

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža autokampa Čikat - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/ 06) prema slijedećim kriterijima:

.ponuđena visina stalnog dijela
koncesijske naknade 20%

.ponuđena visina promjenjivog dijela
koncesijske naknade 20%

.ponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja prema studiji gospodarske
opravdanosti 40%

.broj planiranih radnih mjesta 15%

.iznos investicija u zaštitu okoliša
(u okviru ukupnih investicija) 5%

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije s Gauss-Krugerovim koordinatama, rekapitulacijski list i izvod iz prostorno planske dokumentacije, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/16

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-9

Rijeka, 6. lipnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=00001&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr