SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
10

10.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06- Uredba) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način odvijanja prometa na javnim prometnim površinama na području Općine Omišalj kao i mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javnim prometnim površinama, u smislu ove odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području općine.

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti tu površinu, ugroziti sigurnost odnosno protočnost prometa.

Članak 4.

Promet na javnim prometnim površinama na području Općine Omišalj uređuje se sukladno Prometnom projektu uređenja prometa na području Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Prometni projekt).

Članak 5.

Odobrenje za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija daje Upravni odjel Općine Omišalj uz obavijest policiji.

Odobrenje se daje na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja izvodi radove na kolniku ili nogostupu.

Zahtjevu se prilaže detaljan opis radova, vrijeme izvođenja radova, te prijedlog privremene regulacije prometa.

Zbog razloga iz stavka 1. ovog članka Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), može uz obavijest policiji privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 6.

U slučaju održavanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija može se privremeno ograničiti odnosno zabraniti promet vozila ili kretanje pješaka.

Odobrenje daje Poglavarstvo, uz obavijest policiji.

Članak 7.

Uređenjem prometa smatra se određivanje:

- cesta s prednošću prolaska,

- dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,

- pješačkih zona, sigurnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i sl.,

- zona smirenog prometa,

- uvjeta prometovanja vozila opskrbe u pješačkim zonama i zonama smirenog prometa,

- prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

- ograničavanja brzine kretanja,

- sustava tehničkog uređenja prometa,

- parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

- uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

- postavljanja i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

- površina na kojima će se obavljati testovi vožnje, takmičarske utrke, promidžbene vožnje i sl.

II. CESTE S PREDNOŠĆU PROLASKA

Članak 8.

Određuju se ceste s prednošću prolaska:

- državne ceste u odnosu na županijske i lokalne ceste,

- županijske ceste u odnosu na lokalne ceste

- lokalne ceste u odnosu na nerazvrstane.

U naselju Omišalj:

- ulica Stran u odnosu na Jadransku ulicu,

- ulica Veli Kijec u odnosu na ulicu Mali Kijec,

- ulica Večja u odnosu na ulicu Zagradi,

- ulica Podorišina u odnosu na ulicu Bjanižov.

U naselju Njivice:

- ulica Kralja Tomislava u odnosu na ulice Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Jadransku, Put postana, Primorsku cestu, Krčku, 30. svibnja, Dr. Zdravka Kučića, Bodulsku ulicu, Nikole Jurjevića,

- ulica Vladimira Nazora u odnosu na ulicu Ivane Brlić- Mažuranić,

- ulica Tina Ujevića u odnosu na ulicu Vladimira zora,

- ulica Kralja Tomislava u odnosu na ulicu Kralja Zvonimira,

- Jadranska ulica u odnosu na ulicu Kralja Zvonimira,

- Krčka ulica u odnosu na ulice Dr. Zdravka Kučića, Odvojak Krčke, Mate Balote, Ivana Gorana Kovačića, Cresku,

- ulica 30. svibnja u odnosu na Cresku ulicu,

- ulica Dr. Zdravka Kučića u odnosu na ulicu 30. svibnja i ulicu Nikole Lončarića,

- ulica Nikole Jurjevića u odnosu na ulicu Krste Frankopana,

- ulica Ivana Zajca u odnosu na ulicu Luke Turata,

- ulica Japlenički put u odnosu na ulicu Stražbica i ulicu Gromačine,

- ulica Mate Balote u odnosu na ulicu Nikole Lončarića,

- ulica Mate Balote u odnosu na ulicu Ivana Gundulića

III. DVOSMJERNI, ODNOSNO JEDNOSMJERNI PROMET

Članak 9.

Na području Općine sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje jednosmjerni promet,

u naselju Omišalj:

- ulicom Stran,

- ulicom Pušća (od kućnog broja 1 do 17 i 81 do16),

- dio ulice Lokvica (od kućnog broja 2 do 20),

u naselju Njivice:

- dijelom ulice Vladimira Nazora,

- ulicom Tina Ujevića,

- ulicom Ivane Brlić-Mažuranić,

- ulicom Augusta Šenoe,

- dijelom Primorske ulice (od D102 do Hotela »Beli kamik«)

- dijelom ulice Draga,

- dijelom ulice Ribarska obala,

- ulicom Put postana,

- spojem ceste između ulice Krste Frankopana i Nikole Jurjevića,

- ulicom Nikole Jurjevića,

- ulicom Krste Frankopana,

- dijelom ulice 30. svibnja (od kućnog broja 14 do 4),

- dijelom ulice Mate Balote (od kućnog broja 8 do 2),

- dijelom Bodulske ulice (od kućnog broja 26 do 28),

- dijelom Krčke ulice (od spoja s ulicom dr. Zdravka Kučića do spoja s ulicom Kralja Tomislava),

- ulicom Starča,

- dijelom ulice Stražbica( do parkirališta uz Stube put Kijca).

IV. PJEŠAČKE ZONE, SIGURNI PRAVCI ZA KRETANJE ŠKOLSKE DJECE, POSEBNE TEHNIČKE MJERE ZA SIGURNOST PJEŠAKA I BICIKLISTA U BLIZINI OBRAZOVNIH, ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA, IGRALIŠTA I SL.

Članak 10.

Određuju se pješačke zone:

U naselju Omišalj:

- u užem centru Omišlja, i to u ulicama Prikešte, Put stogate, Put Dupca, Put mora, dio ulice Dubec, Mestačini, Kovačnica, Poklončić, Veli dvor, Dunaj, Pod murve, Put sten, Meltina, Papica, Pod koprivicu, Pod placu, Panćirov, Klančina, Šoiće, Zakuće, Vele steni, Male steni, Mala vraca, Pod volta, Maršija

- dio ulice Zagradi od hotela »Učka« do hotela »Adriatic«.

U naselju Njivice:

- u dijelu ulice Ribarska obala od ugostiteljskog objekta kućni broj 13 do restorana »Plava terasa«,

- ulica Placa,

- ulica Kala,

- šetalište Antuna Koste,

- u dijelu ulice Nikole Jurjevića uz plažu »ispod Crikve« od raskrižja sa ulicom Put postana do kućnog broja 10.

Članak 11.

U pješačkim zonama zabranjen je promet svih vozila osim interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći i vozila policije), specijalnih vozila fizičkih i pravnih osoba kojima se obavlja komunalna djelatnost za vrijeme obavljanja te djelatnosti, mopeda Hrvatske pošte d.d. kojim se obavlja dostava pošiljki, vozila za opskrbu u vremenu dostave, vozila s posebnom dozvolom, kao i bicikala.

Članak 12.

U svrhu zaštite školske djece i ostalih pješaka u blizini javnih ustanova (škole, vrtića, domova zdravlja-ambulanti, ostalih ustanova) postavit će se posebna horizontalna i vertikalna prometna signalizacija (naprave za smirivanje prometa - »ležeći policajci«, vibro trake, svjetlosna treptajuća signalizacija i sl.)

Na nogostupima ispred ustanova iz stavka 1. ovog članka moraju se postaviti zaštitne ograde.

Na javnim prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

V. ZONE SMIRENOG PROMETA

Članak 13.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, određuju se na kolniku - ulicama ispred osnovne škole, dječjih vrtića i jaslica, ispred javnih dječjih igrališta i parkova, na dijelu javnih prometnih površina koje služe za pješački prilaz tim ustanovama., kao i na dijelu javnih prometnih površina čija širina ne udovoljava tehničkim uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije.

Članak 14.

Određuju se zone smirenog prometa:

U naselju Omišalj:

- ulica Gornja vraca i dio ulice Dubec od 2 do 6,

- ulica Kačini,

- ulica Baječ,

- ulica Bjanižov,

- ulica Pušća,

- ulica Lokvica,

- ulica Stran,

- ulica Kančinar (obalni dio uz luku Pesja do plaže Pesja).

U naselju Njivice:

- ulica Draga,

- Ribarska obala i Put postana,

- ulica Stražbica.

VI. UVJETI PROMETOVANJA VOZILA OPSKRBE U PJEŠAČKIM ZONAMA I ZONAMA

SMIRENOG PROMETA

Članak 15.

U pješačkoj zoni u naselju Omišalj opskrbu za pravne i fizičke osobe kao i građane obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine Omišalj, Pesja-nautika d.o.o., bez naknade, posebnim vozilom. Ukoliko opskrbu nije moguće obaviti posebnim vozilom, dopušta se dostava vozilom čija najviša dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone (snabdijevanje ogrjevom i sl.).

U pješačkoj zoni u naselju Njivice za vrijeme turističke sezone, izvan propisanog vremena opskrbe za pravne i fizičke osobe obavlja Pesja-nautika d.o.o. bez naknade, posebnim vozilom. Poglavarstvo može stanarima koji posjeduju ili koriste nekretninu sa vlastitim parkiralištem u pješačkoj zoni (ulica Placa) izdati posebnu dozvolu za prometovanje pješačkom zonom.

U slučaju izvođenja građevinskih radova u pješačkim zonama iz stavka 1. i 2. ovog članka, Poglavarstvo može odobriti promet vozilima čija najviša dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone. U odobrenju će se utvrditi pravci i vrijeme kretanja vozila.

Ukrcaj robe na dostavno vozilo vrši se na za to određenim opskrbnim punktovima koje utvrđuje Općinsko Poglavarstvo.

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na parkiralištu rezerviranom za vozilo opskrbe koje mora biti obilježeno odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Radi opskrbe, vozilo se može zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja istovara i utovara robe, ali ne dulje od 30 minuta.

Uvjete i vrijeme opskrbe utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 16.

U zonama smirenog prometa uvjete i vrijeme opskrbe utvrđuje Poglavarstvo.

VII. PROMET PJEŠAKA, BICIKLISTA, VOZAČA MOPEDA, TURISTIČKOG VLAKA I ZAPREŽNIH VOZILA, GONJENJE I VOĐENJE STOKE

Članak 17.

Pješak se mora kretati nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.

Iznimno ako ne postoji površina prikladna za promet pješaka, pješak se može kretati i kolnikom i to uz lijevi rub kolnika.

Prijelaz preko ceste pješaci obavljaju preko obilježenog pješačkog prijelaza ili na preglednom dijelu ceste i to na siguran način da ne ometa promet vozila.

Radi osiguravanja kretanja osoba u invalidskim kolicima, uz pješačke prijelaze moraju se izvesti upušteni nogostupi.

Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika

Biciklističke staze na području Općine Omišalj odredit će se posebnim Planom. Vertikalnom signalizacijom i putokazima preusmejravati će se vožnja biciklista sa državne i županijske ceste na biciklističku stazu ili nerazvrstanu cestu.

Vozači mopeda i zaprežnih vozila sudjeluju u prometu isključivo kolnikom.

Gonjenje i vođenje stoke dopušteno je uz iznimnu opreznost i na način propisan zakonom, s najkraćim mogućim zadržavanjem.

Stoku i druge životinje ne smije se voditi niti ostavljati na cesti bez nadzora.

Prijelaz preko cesta uobičajeno korišten za stoku posebno se označava vertikalnom signalizacijom.

Na šumskim putevima izvan naselja i stazama nema ograničenja glede gonjenja i vođenja stoke, osim u slučajevima kada to posebno utvrdi Poglavarstvo.

Vožnja mopedom, motociklom, lakim četverociklom, četverociklom i drugim vozilima na motorni pogon nije dozvoljena u pješačkim zonama određenim iz članka 10 ove Odluke.

Ukoliko vlasnik ili korisnik vozila iz stavka 11. ovog članka, posjeduje parkirno mjesto za to vozilo u pješačkoj zoni, dužan je vozilo gurati vlastitom snagom do parkirnog mjesta.

VIII. OGRANIČAVANJE BRZINE KRETANJA

Članak 18.

Na nerazvrstanim cestama na području općine ograničava se brzina kretanja vozila na 40 km/sat.

U pješačkim zonama i zonama smirenog prometa ograničava se brzina kretanja vozila na brzinu hoda pješaka.

IX. SUSTAV TEHNIČKOG UREĐENJA PROMETA

Članak 19.

Tehničkim uređenjem prometa smatra se određivanje vrste prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne), cestovne opreme (zaštitne ograde, svjetlosna signalizacija, prometna ogledala, usporivači prometa - »ležeći policajci«, rampe i ostale prepreke, mjerači brzine i sl.).

Prometnim projektom određuju se lokacije prometne signalizacije i druge opreme iz stavka 1. ovog članka.

Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame ne smiju se postavljati tako da blješte i umanjuju preglednost.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti se da krošnje stabala i drugo raslinje ne ulaze u slobodne profile kolnika, da ne zaklanjaju prometne znakove i tijela javne rasvjete te da ne smanjuju preglednost u pješačkim zonama i raskrižjima.

Slobodni profil kolnika je prometni profil kolnika uvećan za nogostup i bankine, te zaštitnu visinu koja iznosi 4,50 m iznad kolnika, 2,50 m iznad nogostupa.

Članak 20.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Poglavarstvo može dati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka radi slobodnog pristupa u objekt, na trošak podnositelja zahtjeva.

X. PARKIRANJE VOZILA

Članak 21.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) dio je javne prometne površine namijenjena parkiranju vozila.

Javna parkirališna površina može se organizirati i na privatnoj parceli uz suglasnost Poglavarstva.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 22.

Poglavarstvo određuje javna parkirališta na području općine Omišalj za parkiranje vozila sukladno dokumentima prostornog uređenja.

Članak 23.

Autobusima, teretnim vozilima, priključnim vozilima (kamp prikolicama i dr.), kamp kućicama i radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje isključivo na javnim parkiralištima koje određuje Poglavarstvo.

Članak 24.

Javna parkirališta mogu biti s naplatom ili bez naplate.

Poglavarstvo određuje javna parkirališta u vlasništvu Općine Omišalj na kojima se vrši naplata.

Naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima iz stavka 2. ovog članka vršit će se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna svakog dana od 7:00 do 21:00 sati.

Članak 25.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u vlasništvu Općine Omišalj na kojima se vrši naplata, obavlja Pesja-nautika d.o.o.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u privatnom vlasništvu iz članka 21. stavka 2 ove odluke obavlja pravna ili fizička osoba koju odredi vlasnik.

Članak 26.

Visinu naknade za parkiranje na javnim površinama u vlasništvu općine Omišalj utvrđuje Poglavarstvo.

Naknada za parkiranje prihod je Pesja-nautike d.o.o..

Sredstva ostvarena naplatom parkiranja na javnim parkiralištima u vlasništvu općine Omišalj Pesja-nautika d.o.o. koristit će namjenski, za održavanje i opremanje javnih parkirališta, i ostale troškove koji proizlaze iz poslova organizacije i naplate parkiranja (materijalni i drugi troškovi).

Članak 27.

Javno parkiralište s naplatom mora imati oznaku tvrtke i radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Članak 28.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio utvrđenu naknadu za parkiranje u okviru dopuštenog vremena i koja mora biti istaknuta na vidljivom mjestu u vozilu.

Izgled parkirne karte na parkiralištima iz članka 24. stavka 2.određuje Pesja-nautika d.o.o..

Izgled parkirne karte na javnim parkiralištima u privatnom vlasništvu određuje osoba iz članka 25. stavka 2.

Osobe iz članka 25. ove Odluke moraju prodaju parkirnih karata organizirati na dostupan način.

Članak 29.

Pesja nautika d.o.o. ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz članka 24. stavka 2., kao ni za njihovo otuđenje.

O tome treba biti istaknuta višejezična obavjest.

Članak 30.

Poglavarstvo određuje lokacije i broj korisnika rezerviranih parkirališnih mjesta, te odlučuje o naplati na tim mjestima.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Rezervirano parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom označava se oznakom posebnog međunarodnog znaka pristupačnosti.

Članak 31.

Javna parkirališta mogu se temeljem suglasnosti Poglavarstva koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacije ili slične aktivnosti.

XI. PREMJEŠTANJE I BLOKIRANJE VOZILA

Članak 32.

Vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Poglavarstvo temeljem naloga policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijski službenik).

Prije izdavanja naloga za premještanje vozila, položaj vozila iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se fotografijom ili skicom.

Članak 33.

Izvršavanje naloga za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila osim Ministarstva unutarnjih poslova može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava propisane uvjete.

Općinsko Poglavarstvo utvrđuje način i postupak povjeravanja poslova pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi nadzora i premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila obavljaju se prema uvjetima i na način koji propisuje nadležni ministar.

Članak 34.

Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila utvrđuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog Općinskog vijeća Općine Omišalj .

Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su pravne ili fizičke osobe koja obavlja poslove premještanja vozila.

Troškove premještanja vozila podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila. Vlasnikili korisnik vozila dužan je podmiriti i troškove pokušaja premještanja vozila.

Članak 35.

Autobusi, teretni automobili, priključna vozila (kamp prikolice i dr.), vozila namijenjena kampiranju i radni strojevi nepropisno zaustavljeni i parkirani blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu policijskog službenika.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz stavka 1. ovog članka obavlja pravna ili fizička osoba iz članka 33 stavka 1.. ove odluke.

Članak 36.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 35. ove odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Poglavarstvo.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka prihod su pravne ili fizičke osobe iz članka 33 stavka 1. ove odluke.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila, pravna ili fizička osoba dužna je obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

Članak 37.

Troškove premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi, te sličnih aktivnosti, ako prethodno nije bilo označeno ili objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.

XI. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA

Članak 38.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (neregistrirana i sl.) ili priključna vozila koja se u prometu koriste samo povremeno.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je vozilo ukloniti po nalogu komunalnogog redara i smjestiti ga u garažu ili sličan zatvoreni prostor, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obradu otpada.

Ako vlasnik ili korisnik ne ukloni vozilo iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar naložit će rješenjem njegovo uklanjanje po ovlaštenoj osobi, na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

XII. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH OGRADA ZA PJEŠAKE NA OPASNIM MJESTIMA

Članak 39.

Na mjestima kojima se kreću pješaci, a čija je visina veća od 1,0 m od donje kote okolnog tla postavljaju se ograde. Ograda može biti metalna, zidana, zelenilo i sl. Visina metalne ograde mora biti 1,0 m i mora biti izrađena od dvoredno postavljenih horizontalnih profila ili vertikalnih profila postavljenih na razmaku od 20 cm.

Ukoliko je ograda zidana, veće širine od 30 cm, tada se visina ograde tj. zida umanjuje za njenu širinu.

Održavanje ograda vrši se temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture, a poslovi se povjeravaju pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora.

XIII. POVRŠINE NA KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI TESTOVI VOŽNJE, TAKMIČARSKE UTRKE, PROMIDŽBENE VOŽNJE I SL.

Članak 40.

Jure vožnje motornih vozila, biciklističke utrke, cross, off road, rally, enduro i druge moto vožnje mogu se obavljati na javnim prometnim i drugim javnim površinama koje odredi Poglavarstvo po zahtjevu organizatora uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

XIV. NADZOR

Članak 41.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja policijski službenik.

Komunalni redar obavlja nadzor temeljem ove odluke sukladno Zakonu.

Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavlja Pesja-nautika d.o.o.

Članak 42.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- izdati prekršajni nalog i

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

XV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 43.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 300,00 kn fizička osoba ako:

- ne ishodi odobrenje za dostavu u vrijeme izvođenja građevinskih radova iz članka 15. stavka 3 - postupa suprotno članku 15. stavku 7,

- ne uređuje krošnje stabala i drugo raslinje u skladu s člankom19. stavkom 4.

- postavi zaštitne ograde, stupiće i druge prepreke bez odobrenja Poglavarstva iz članka 20.

- koristi zemljište kao javno parkiralište bez suglasnosti Poglavarstva iz članka 21. stavka 2.

- parkira autobuse, teretna vozila, priključna vozila, kamp kućice i radne strojeve izvan lokacija određenih člankom 23.

- ne postavi oznake na parkiralištu utvrđene člankom 27.

- koristi javna parkirališta za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti iz članka 31. bez suglasnosti Općinskog poglavarstva,

- ne postupi po članku 38. stavku 2.

- izvodi test vožnje, biciklističke utrke i ostalo iz članka 40. bez odobrenja Općinskog poglavarstva.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 44.

Za prekršaje propisane odredbom člankom 43. ove odluke, komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah bez prekršajnog naloga, na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Općinsko poglavarstvo donijet će akte sukladno ovoj odluci u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke.

Članak 46.

Do donošenja akata iz članka 45. ove odluke ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovom odlukom sljedeći akti:

1. Odluka o visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00, 23/04, 9/05 i 23/06),

2. Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa i teretnih vozila (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 17/00, 23/04 i 23/06),

3. Odluka o određivanju lokacije, broju i korisnicima rezerviranih parkirališnih mjesta (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00, 23/04),

4. Odluka o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/04, 9/05 i 23/06).

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/ 00 i 3/03).

Članak 48.

Prometni projekt uređenja prometa na području općine Omišalj sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se.

Članak 49.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-06-07-01- 3

Omišalj, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr