SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
19

19.

Na temelju članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03 i 100/04), članka 10., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinskog vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj 1. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi
građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na području Općine Dobrinj ne smiju izvoditi građevinski radovi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevina čije je obavljanje uređeno Zakonom o gradnji (dalje u tekstu: građevinski radovi).

Članak 2.

Na području općine Dobrinj ne smiju se izvoditi građevinski radovi, kako slijedi:

- 15. lipnja do 1. rujna - u naseljima: Šilo, Polje, Klimno, Soline, Dobrinj i Čižići,

- 10. srpnja do 20. kolovoza - ostala naselja u općini Dobrinj.

Članak 3.

Na cijelom području Općine Dobrinj, tijekom cijele godine, ne smiju se obavljati građevinski radovi u noćnim satima u vremenu od 22.00 sati navečer do zaključno 8.00 sati ujutro drugog dana.

Članak 4.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ove Odluke, mogu se izvoditi slijedeći građevinski radovi:

- interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga,

- dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprečavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,

- građevinski radovi adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke, ne ugrožavaju okolinu,

- završni unutrašnji obrtnički radovi u građevini kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevini materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja,

- gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene (dječji vrtić, škola, mjesni dom i slično)

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke građevinski radovi smiju se obavljati na području općine Dobrinj i noću, sukladno zaključku Općinskog Poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo donosi zaključak kojim dozvoljava obavljanje građevinskih radova, sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, po pismenom zahtjevu investitora građevinskih radova.

Članak 5.

Tijelo nadležno za izdavanje građevinske dozvole dužno je investitoru naznačiti prilikom izdavanja građevinske dozvole u kojem razdoblju kalendarske godine isti ne može izvoditi građevinske radove, sukladno članku 2. i 3. ove Odluke.

Članak 6.

Globom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja kao investitor obavlja građevinske radove na području općine Dobrinj protivno odredbama ove Odluke, te koja je protivno odredbama ove Odluke prijavila nadležnom tijelu graditeljstva i građevinskoj inspekciji početak, prekid i trajanje građevinskih radova koje obavlja.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 500,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba kao investitor globom u iznosu od 500,00 kn.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

Članak 8.

Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 16/04) a stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021/05/07-29/14

Ur. broj: 2142-04-01-07-5

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51514&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr