SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 21. Petak, 25. svibnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

19.

Temeljem članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o spomeničkoj renti

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina i uvjeti plaćanja spomeničke rente za poslovne prostore na području Općine Baška, a osobito:

. obveznici plaćanja spomeničke rente,

. nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta,

. visina spomeničke rente,

. način plaćanja spomeničke rente,

. uvjeti i razlozi oslobađanja od plaćanja spomeničke rente,

. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u slučaju oslobađanja od plaćanja spomeničke rente.

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 3.

Na području Općine Baška spomenička renta se plaća za obavljanje gospodarske djelatnosti u poslovnom prostoru u objektima kojima je rješenjem nadležnog ministarstva utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra, a to su:

. kompleks benediktinskog samostana sv. Lucije u Jurandvoru,

. mlin i stupa za sukno u Dragi Bašćanskoj (»Malin).

Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti u poslovnom prostoru na područjima kojima je rješenjem nadležnog ministarstva utvrđeno svojstvo kulturno-povijesne cjeline, a to su:

. kulturno-povijesna cjelina naselja Baška,

. povijesna ruralna cjelina naselja Batomalj,

. povijesna ruralna cjelina naselja Sv. Juraj - Draga Bašćanska,

. povijesna ruralna cjelina naselja Jurandvor.

Članak 4.

Visina spomeničke rente određuje se u iznosu od 3,00 kn mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove Odluke.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Odsjeku za komunalni sustav, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 5.

Spomenička renta plaća se jednokratno, u godišnjem iznosu, prema rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, Odsjeka za komunalni sustav.

Rješenje o utvrđivanju spomeničke rente sadrži visinu spomeničke rente po m2 korisne površine poslovnog prostora, obračunsku površinu, godišnji iznos spomeničke rente, te rok i način plaćanja spomeničke rente.

Obveznik plaćanja spomeničke rente obvezan je istu platiti u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Na dospjele, a nenaplaćene iznose spomeničke rente obračunava se zakonska zatezna kamata.

Na žalbeni i ovršni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 6.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba započinje ili prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća spomeničku rentu za dio godine u kojemu je obavljala djelatnost.

Članak 7.

Obveze plaćanja spomeničke rente, na pisani zahtjev, oslobodit će se obveznik:

. korisnik koncesije iz članka 43. c, stavak 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

. obrtnik i poduzetnik koji obavljaju djelatnost koja je posebnom odlukom Općinskog poglavarstva Općine Baška određena kao deficitarna djelatnost,

. pravna osoba u stečaju od dana otvaranja stečaja,

. ako to, posebnom odlukom, utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Baška.

U slučajevima iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, Odsjek za komunalni sustav, donosi rješenje o oslobađanju obveze plaćanja spomeničke rente.

Iznos oslobođenja od obveze plaćanja spomeničke rente na temelju ovoga članka namirit će se iz sredstava proračuna.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-03-07-7

Baška, 15. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr