SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 21. Petak, 25. svibnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

18.

Temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se određena pitanja u svezi s priključenjem građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (u nastavku: vodovod i kanalizacija) na području Općine Baška i to:

. postupak priključenja,

. tehničko-tehnološki uvjeti priključenja,

. naknada za priključenje i način plaćanja,

. obveza priključenja i rokovi,

. kaznene odredbe.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 2.

(1) Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje građevine na vodovod i kanalizaciju Općini Baška, temeljem kojega Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, nakon dobivenih tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja od trgovačkog društva koje upravlja objektima i uređajima komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Baška, donosi rješenje kojim se utvrđuju uvjeti priključenja i visina naknade.

(2) Nakon donošenja rješenja o priključenju građevine, trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka i podnositelj zahtjeva zaključuju ugovor o priključenju pojedine građevine na vodovod i kanalizaciju, kojim se određuju tehnički uvjeti, rok izvedbe i cijena izrade priključka.

(3) Trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka može odbiti zaključenje ugovora o priključenju građevine na vodovod i kanalizaciju ako podnositelj zahtjeva ne osigura tehničke, tehnološke i sanitarne uvjete internog sustava vode i kanalizacije do mjesta priključka na javni sustav mjesnu mrežu.

(4) Građevine izgrađene bez akta na temelju kojega se može graditi i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije, koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina po posebnom zakonu, ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 3.

Priključenje građevine na javni sustav vodovoda i kanalizacije izvest će se po sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

1. Vodovod

. vodovodni priključak izvodi se prema tehničkim uvjetima trgovačkog društva iz članka 2. stavak 1. ove odluke,

. vlasnici, odnosno korisnici, ili investitori građevina s više stambenih jedinica, obvezni su svaku stambenu jedinicu zasebno priključiti na vodovod, te za svaku stambenu jedinicu ugraditi zasebni mjerni uređaj (vodomjer).

2. Kanalizacija

. kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

. svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru vodonepropusnosti i protočnosti,

. minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je 1 150 mm,

. križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, telefon i sl.) izvesti, u pravilu, ispod spomenutih instalacija,

. nakon priključenja na kanalizacijski sustav, postojeće septičke jame moraju se sanirati u roku od 3 mjeseca od dana priključenja na sustav,

. priključenje se izvodi preko priključnog i kontrolnog šahta, koji mora biti opremljen lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti.

Članak 4.

(1) Vlasnik građevine ne smije odvodnju otpadnih voda priključiti u kanale oborinskih voda, niti odvodnju krovnih i drugih oborinskih voda priključiti na javni sustav odvodnje otpadnih voda.

(2) Ako se utvrdi postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, upozorit će vlasnika građevine na nužnost žurnog ispravljanja uočenog nedostatka, te, ako isti ne postupi u skladu sa spomenutim upozorenjem, osim primjene kaznenih odredbi utvrđenih ovom odlukom i prijave nadležnim inspekcijama, izvest će i potrebne građevinske i druge radove, kojima će se onemogućiti funkcioniranje spornog priključka, sve na teret vlasnika građevine.

Članak 5.

(1) Trgovačko društvo koje upravlja objektima i uređajima vodovoda i kanalizacije na području Općine Baška obavlja priključenje i nadzor nad izvedbom priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu, sukladno tehničkim uvjetima utvrđenima u članku 3. ove odluke.

(2) Vlasnik građevine snosi sve troškove rada i utrošenog materijala, te monterskih radova, na izvedbi priključka unutar vlastite okućnice, a na javnoj površini u dužini od najviše 10 m.

(3) Pod priključkom se podrazumijeva i odvojenje dijela građevine ako isto zahtijeva zasebni mjerni uređaj (vodomjer).

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

(1) Naknada za priključenje građevine na javni sustav komunalne infrastrukture, zasebno za vodu i zasebno za kanalizaciju iznosi, kako slijedi:

1. za stan, odnosno stambenu jedinicu, u iznosu prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

2. za poslovni prostor do 50 m2 korisne površine, u dvostrukom iznosu naknade utvrđene u prethodnoj točki,

3. za poslovni prostor iznad 50 m2 korisne površine, u iznosu naknade iz prethodne točke uvećane za 40,00 kn po m? površine iznad 50 m2.

(2) Naknada iz prethodnog stavka plaća se jednokratno, u cijelosti, u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.

(3) Potvrdu o plaćenoj naknadi za priključenje daje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, na temelju koje će trgovačko društvo iz članka 5. stavak 1. ove odluke obaviti priključenje.

(4) Općinsko poglavarstvo može posebnom odlukom odobriti obročno plaćanje, ili, u cijelosti ili djelomično, obveznika na njegovu zamolbu osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje, ako podnositelj zamolbe udovoljava uvjetima propisanima Odlukom o socijalnoj skrbi.

Članak 7.

U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke nije predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, budući korisnici komunalne

usluge, koji bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu, mogu sudjelovati u financiranju njezine gradnje, te ostvaruju pravo na povrat uloženih sredstava, prema uvjetima utvrđenima pisanim ugovorom s Općinom Baška, kojim će se urediti sva međusobna prava i obveze, te odrediti rok povrata sredstava, koji ne smije biti duži od 5 godina od dana zaključenja istog ugovora.

Članak 8.

Sredstva od naplate naknade za priključenje prihod su Općine Baška i namijenjena su izgradnji objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

V. OBVEZA PRIKLJUČENJA I ROKOVI

Članak 9.

(1) Vlasnik građevine obvezan je istu priključiti na javni sustav vodovoda i kanalizacije u rokovima, kako slijedi:

. u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javnog vodovoda ili kanalizacije u naselju ili ulici u kojima se nalazi građevina,

. u roku od 3 mjeseca od završetka gradnje građevine u naselju ili ulici u kojima postoji sustav javnog vodovoda i kanalizacije.

(2) Ako vlasnik građevine ne priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije u rokovima iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav donijet će rješenje o obvezi priključenja.

VI. NADZOR

Članak 10.

Provedbu odredbi ove Odluke nadzire Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, koji, u slučaju nepridržavanja istih, može pokrenuti prekršajni postupak u skladu s kaznenim odredbama ove odluke.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

(1) Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

. ako priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije protivno uvjetima određenima ugovorom iz članka 2. ove Odluke,

. ako priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije protivno tehnološko-tehničkim uvjetima određenima u članku 3. ove Odluke,

. ako odvodnju otpadnih voda priključi u kanale oborinskih voda, ili odvodnju oborinskih voda priključi na javni sustav odvodnje otpadnih voda (članak 4. ove Odluke),

. ako ne priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije u rokovima iz članka 9. ove Odluke.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Postupci priključenja pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama tada važeće Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 02/ 02, 31/04).

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 02/02, 31/04).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-03-07-6

Baška, 15. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr