SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 21. Petak, 25. svibnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

17.

Temeljem članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila, način određivanja visine, odnosno obračuna komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti, djelomično ili u cijelosti, oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, te način ostvarivanja prava na razmjerni povrat plaćenog komunalnog doprinosa, odnosno na priznavanje troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznos komunalnog doprinosa.

Članak 2.

(1) Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

. javne površine,

. nerazvrstane ceste,

. groblja,

. javnu rasvjetu,

i prihod je proračuna Općine Baška.

(2) Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojemu se grade uređaji i objekti iz prethodnog stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor, koji plaćanjem istoga sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

(1) Ovisno o pogodnostima položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, za područje Općine Baška utvrđuju se zone, kako slijedi:

I. zona - građevinsko zemljište na području naselja Baška,

II. zona - građevinsko zemljište na području naselja Batomalj i Jurandvor,

III. zona - građevinsko zemljište na području naselja Draga Bašćanska.

(2) Za zone iz prethodnog stavka utvrđuju se jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3), kako slijedi:

zona

javne površine

nerazvrstane ceste

groblja

javna rasvjeta

jedinična vrijednost kom. doprinosa u kn

1

2

3

4

5

6 (2+3+4+5)

I.

25,00

130,00

5,00

20,00

180,00

II.

15,00

100,00

5,00

20,00

140,00

III.

10,00

85,00

5,00

20,00

120,00

Članak 5.

(1) Komunalni doprinos plaća se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine, ili kod dogradnje ili nadogradnje postojeće građevine, komunalni doprinos se obračunava za razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

(2) Iznimno, za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni doprinos se plaća po m2 tlocrtne površine takve građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine u m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u zoni u kojoj se ista nalazi.

Članak 6.

Iznos komunalnog doprinosa rezultat je množenja obujma, odnosno površine građevine, utvrđenih na način opisan u članku 5. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za pojedine zone u članku 4.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav:

. na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, provodi postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa i donosi rješenje o komunalnom doprinosu,

. izvršava izvršno rješenje o komunalnom doprinosu u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu obvezno sadrži:

. iznos sredstava komunalnog doprinosa,

. način i rokove plaćanja,

. prikaz načina obračuna,

. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Baška izgraditi sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

. obvezu razmjernog povrata sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.

Članak 9.

(1) Komunalni doprinos, osim u slučajevima iz članka 11. ove Odluke, plaća se jednokratno, u cijelosti, u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(2) Na nepravovremene uplate zaračunava se zakonska zatezna kamata.

(3) Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu u cijelosti, ili o uplaćenom prvom obroku, ako je odobreno obročno plaćanje, daje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav.

Članak 10.

(1) U slučaju da Općina Baška, najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je komunalni doprinos uplaćen, ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture navedene u rješenju o komunalnom doprinosu, investitor ostvaruje pravo na razmjeran povrat

komunalnog doprinosa u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja spomenutog prava.

(2) Zahtjev za povrat sredstava podnosi se u pisanom obliku, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana isteka roka iz stavka 1.

(3) O zahtjevu za povrat sredstava rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav.

Članak 11.

(1) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata čiju gradnju u cijelosti financira Općina Baška.

(2) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata, koju Općinsko poglavarstvo, posebnom odlukom, utvrdi od izuzetne važnosti, odnosno interesa za Općinu Baška.

(3) Ako Općina Baška sufinancira gradnju objekata, iznos ukupno obračunatog komunalnog doprinosa umanjuje se za postotak u kojemu Općina Baška sufinancira gradnju.

(4) Fizičke osobe, koje ili nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Općine Baška, pa novom gradnjom na vlastitom građevinskom zemljištu rješavaju svoje stambeno pitanje, ili koji dogradnjom, odnosno nadogradnjom vlastitog postojećeg objekta (kuće ili stana), obujma do 600 m3, poboljšavaju uvjete stanovanja, a koji na području Općine Baška neprekidno imaju prebivalište najmanje 10 godina, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, kod utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje iznosa komunalnog doprinosa u visini od 80% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa, za gradnju do 600 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 600 m3 ukupnog obujma, koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(5) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove uže obitelji, kako ih je odredio Zakon, uz uvjet da na području Općine Baška neprekidno imaju prebivalište najmanje 10 godina, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, te da su vlasnici građevinske čestice na kojoj se gradi ili dograđuje, a nemaju u vlasništvu odgovarajuću kuću ili stan, ostvaruju jednokratno pravo na smanjenje komunalnog doprinosa u visini od 90% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa, za gradnju do 600 m3 obujma nove građevine i pomoćne prostorije, odnosno kod dogradnje ili nadogradnje na razliku do 600 m3 ukupnog obujma, koji uključuje i stari i novi, dograđeni (nadograđeni) dio.

(6) Pravo na smanjenje komunalnog doprinosa, odnosno pravo na ostvarivanje povoljnosti temeljem stavaka 4. i 5. ovoga članka može se koristiti za gradnju ili dogradnju do 600 m3 obujma, neovisno koristi li se isto pravo jednokratno ili višekratno, odnosno po jednoj ili više osnova.

(7) Korisnici povoljnosti iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka ne smiju prodati, niti na dugi način otuđiti, objekt, za gradnju kojega su ostvarili povoljnost pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u roku od 7 godina računajući od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, a u protivnom, obvezni su iznos odobrene povoljnosti pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u cijelosti, jednokratno, najkasnije u roku od 15 dana od dana otuđenja objekta, vratiti, odnosno uplatiti Općini Baška.

(8) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.

(9) Osobe iz članka 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05), sukladno odredbama članka 40. istoga Zakona, u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju do obujma od 600 m3.

(10) Općinsko poglavarstvo može, posebnom odlukom, djelomično ili u cijelosti, osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnika građevinske čestice na kojoj se gradi, odnosno investitora, u skladu s razvojnim i socijalnim programom, odnosno, ako se, sukladno ovoj Odluci, radi o obvezi jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu iznad 300.000,00 kn, na obrazloženi, argumentirani zahtjev obveznika, posebnom odlukom, može odobriti i drugačiji način, uvjete i rokove plaćanja od onih utvrđenih u članku 9. stavak 1.

(11) Kod odobrenog obročnog plaćanja sukladno odredbama ovoga članka, a u slučaju zakašnjenja uplate pojedinog obroka, cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu prvog idućeg dana od dana kada je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

(12) U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa potrebni iznos će se namiriti iz sredstava proračuna Općine Baška.

Članak 12.

(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Općinskog poglavarstva, sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, te mu se isti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

(2) Sva međusobna prava i obveze, odnosno uvjeti i postupak utvrđivanja visine troškova, utvrđuju se pisanim ugovorom između obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i Općine Baška.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 31/04 i 28/05).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-03-07-5

Baška, 15. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr