SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 21. Petak, 25. svibnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

16.

Temeljem članka 11. stavak 2. i članka 15. stavci 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, koje obavljaju tvrtke u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina), odnosno koje se obavljaju temeljem koncesije i pisanog ugovora o povjeravanju poslova te uvjeti i mjerila za provedbu postupaka dodjele koncesije odnosno povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

4. prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,

5. odvodnja atmosferskih voda,

6. tržnice na malo,

7. održavanje groblja,

8. održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

9. organizacija i naplata parkirališta,

10. blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila,

11. održavanje i čišćenje javnih površina, te prijevoz otpada s istih do sabirnih stanica,

12. održavanje nerazvrstanih cesta,

13. zimska služba,

14. pogrebne usluge prijevoz pokojnika,

15. obavljanje dimnjačarskih poslova,

16. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija javnih prometnih i zelenih površina,

17. javna rasvjeta.

Članak 3.

Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 1., 2., 4., povjereno je TKD Ponikve d.o.o. iz Krka, poduzeću u suvlasništvu Općine Baška, temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., povjereno je TD Baška d.o.o. iz Baške, poduzeću u vlasništvu Općine Baška, temeljem članka 4. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 5.

(1) Komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 14. i 15. mogu se obavljati temeljem koncesije, koja se temeljem provedbe javnog natječaja, dodjeljuje na razdoblje od 5 godina.

(2) Koncesijom iz prethodnog stavka stječe se i pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti koje su predmet koncesije.

 (3) Odluku o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko poglavarstvo.

(4) Natječaj iz prethodnog stavka mora sadržavati:

. djelatnost za koju se daje koncesija,

. vrijeme za koje se daje koncesija,

. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

. cijenu i način naplate pružene usluge,

. jamstvo izvršitelja za ispunjenje koncesije,

. način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

. isprave i dokaze koje je natjecatelj obvezan priložiti ponudi:

- naziv i adresu ponuditelja,

- dokaz o registriranosti za obavljanje poslova koji su predmet natječaja,

- dokaz o potrebnoj stručnoj, tehničkoj i financijskoj sposobnosti,

- dokaz o uredno ispunjenim obvezama prema Općini u posljednjih 5 godina,

- dokaz da protiv ponuditelja nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela u oblasti gospodarstva u posljednjih 5 godina,

. uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(5) Provedbu natječaja iz prethodnog stavka obavlja Povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

(6) Pri odabiru najpovoljnije ponude utvrđuju se i uspoređuju elementi sljedećim redoslijedom:

. poslovni ugled ponuditelja,

. sposobnost ponuditelja za ostvarenje koncesije,

. povoljnost ponude (tehnička i financijska),

. povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(7) Odluku o dodjeli koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti, donosi Općinsko vijeće, sve sukladno članku 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

(8) Na temelju Odluke o dodjeli koncesije Općinsko poglavarstvo s odabranim ponuditeljem zaključuje ugovor o koncesiji, koji obvezno sadrži:

. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

. visinu i način plaćanja naknade,

. cijenu i način naplate pružene usluge,

. prava i obveze davatelja koncesije,

. prava i obveze korisnika koncesije,

. jamstva korisnika koncesije,

. uvjete otkaza ugovora,

. ugovorne kazne.

(9) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, odnosno službi-vlastitom pogonu.

Članak 6.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 16., 17., povjerava se fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem pisanog ugovora na razdoblje od 4 godine, nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda.

(2) Odluku o objavi prikupljanja ponuda donosi Općinsko poglavarstvo.

(3) Poziv za prikupljanje ponuda obvezno sadrži:

. djelatnost za obavljanje koje se prikupljaju ponude,

. vrstu i opseg poslova,

. razdoblje obavljanja djelatnosti,

. upit o iznosu cijene,

. način i rokove plaćanja,

. isprave i dokaze koje mora sadržavati ponuda:

- naziv i adresu ponuditelja,

- dokaz o registriranosti za obavljanje predmetne djelatnosti,

- izjavu o tehničkoj opremljenosti za izvršenje poslova (opis opreme, vozila i dr.), odnosno o broju i kvalifikacijskoj strukturi radnika,

- potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,

- dokaz da protiv ponuditelja nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela u oblasti gospodarstva u posljednjih 5 godina,

- cijenu obavljanja poslova.

. način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

. uvjete odabira najpovoljnije ponude.

(4) Provedbu prikupljanja ponuda i usporedbe zaprimljenih ponuda obavlja Povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

(5) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude, uz ispunjenje ostalih uvjeta navedenih u pozivu, je najniža ponudbena cijena.

(6) Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

(7) Na temelju odluke iz prethodnog stavka Općinsko poglavarstvo s odabranim ponuditeljem zaključuje ugovor o povjeravanju komunalnih poslova koji su bili predmet postupka prikupljanja ponuda, a koji obvezno sadrži:

. djelatnost za koju se zaključuje ugovor,

. razdoblje na koje se zaključuje ugovor,

. vrstu i opseg poslova,

. način i rokove plaćanja,

. način određivanja cijene te način i rok plaćanja,

. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

(8) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, odnosno službi-vlastitom pogonu.

Članak 7.

Ugovori zaključeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-03-07-4

Baška, 15. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr