SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA KOSTRENA
17

15.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 12 Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 05/02, 20/02 i 04/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 3. svibnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića te prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga kao i njihov vanjski izgled na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina).

RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I, slastičarnice tip II, slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba), u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21.00 do 6.00 sati.

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« (ug. Objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, priključnom vozilu i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga), u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Kostrena te sajmova, utvrđuje na zahtjev organizatora, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel), Poglavarstvo Općine.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji posluju neposredno uz obalni pojas na području Općine Kostrena, izuzev objekata koji su smješteni u višestambenom objektu ili neposrednoj blizini većeg broja individualnih stambenih objekata) mogu raditi najkasnije do 2.00 sata u periodu od 1. lipnja do 30. rujna.

Članak 4

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost (trgovačka, sportska, kulturna, itd.) mogu poslovati po radnom vremenu koje propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. Odluke.

Članak 5.

Poglavarstvo Općine može po službenoj dužnosti, na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda, na osnovu prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

- da je po očevidu nadležne Policijske postaje utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog Odlukom

- da je zbog lokacije odnosno smještaja ugostiteljskog objekta u višestambenom objektu ili u neposrednoj blizini većeg broja individualnih stambenih objekata narušena kvaliteta stanovanja

Postupak iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na ugostiteljske objekte iz članka 3. ove Odluke. Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Odjel.

Članak 6.

Poglavarstvo Općine može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Kostrena, organizacije svadbi i maturalnih zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3.

stavka 1. ove Odluke tijekom tekuće godine odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od petnaest dana prije održavanja prigodne proslave.

Uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od buke za rad noću.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odjel.

U tijeku postupka Odjel pribavlja i mišljenje Turističke zajednice Kostrene.

Članak 7.

Ugostitelj je obvezan izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim danima ili sukladno članku 4. ove Odluke rješenje Općinskog Poglavarstva o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istoga.

ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 8.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6.00 do 8.00 sati.

PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 9.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

NADZOR

Članak 10.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode gospodarski inspektori.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/96, 20/96).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-19

Kostrena, 3. svibanj 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr