SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA KOSTRENA
17

10.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), po pribavljenoj suglasnosti Republike Hrvatske Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove KLASA: 350-05/06-01/00121 UR. BROJ: 2170- 77-01-00-06-18 TD, od 18. prosinca 2006. godine, i pribavljenoj suglasnosti Republike Hrvatske Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA: 350- 02/07-04/3, UR. BROJ: 531-06-07-7 od 29. ožujka 2007. godine, Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 3. svibnja 2007. donijelo je:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ 07/01 i 22/01 vjerodostojno tumačenje), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu »Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena« koji se sastoji od:

I. OBRAZLOŽENJE

1. UVOD

2. POLAZIŠTA I CILJEVI

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

3.2.1. Građenje i korištenje površina građevinskih područja

3.2.2. Građenje i korištenje površina izvan građevinskog područja

3.2.3. Namjena i korištenje ostalih površina

Tablica 1: Zbirni iskaz prostornih pokazatelja

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.3.1. Gospodarske djelatnosti

3.3.2. Društvene djelatnosti

3.4.1. Uvjeti korištenja prostora

3.4.2. Uvjeti uređenja prostora

3.4.3. Uvjeti zaštite prostora

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Sustav prometa

3.5.2. Energetski sustav

3.5.3. Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja)

3.6. Postupanje s otpadom

3.6.1. Komunalni otpad

3.6.2. Opasan i neopasan otpad

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3.7.1. Zaštita tla

3.7.2. Zaštita zraka

3.7.3. Zaštita voda

3.7.4. Zaštita mora

3.7.5. Zaštita od buke

3.7.6. Mjere posebne zaštite

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

1.1. Organizacija prostora, namjena i korištenje površina

1.2 Građevinska područja naselja

1.3. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene

1.4. Poljoprivredne i šumske površine

1.5. Morske površine

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za državu i Županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

2.1.2.Građevine od važnosti za Županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Stambene građevine

2.2.2. Stambeno-poslovne građevine

2.2.3. Poslovne građevine

2.2.4. Poljoprivredne građevine

2.2.5. Infrastrukturne površine

2.2.6. Građevine za garaže i parkirališta

2.2.7. Pomoćne građevine

2.2.8. Ostale građevine

2.3. Izgrađene strukture van naselja

2.3.1. Površine za gospodarske namjene

2.3.2. Površine za športsko-rekreacijske namjene

2.3.3. Izdvojene površine za groblja

2.3.4. Izgradnja građevina izvan građevinskih područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA, TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Sustav prometa

5.2. Sustav PTT veza

5.3. Sustav vodoopskrbe i odvodnje

5.4. Sustav energetike

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA

6.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

6.2. Zaštita prirodnih vrijednosti

6.3. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita voda i mora

8.4. Zaštita od buke

8.5. Mjere posebne zaštite

8.5.1. Sklanjanje ljudi

8.5.2. Zaštita od rušenja

8.5.3. Zaštita od potresa

8.5.4. Zaštita od požara

8.6. Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.1.1. Urbanistički plan uređenja

9.1.2. Detaljni plan uređenja

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B. KARTOGRAFSKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA

PROSTORA MJ 1:25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MJ 1:25.000

2a Vodoopskrba i odvodnja MJ 1:25.000

2b Energetika i telekomunikacije MJ 1:25.000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE,

UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA MJ 1:25.000

3a Područja posebnih uvjeta korištenja MJ 1:25.000

3b Područja posebnih ograničenja u korištenju MJ 1:25.000

3c Područja primjene posebnih mjera

uređenja i zaštite MJ 1:25.000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA MJ 1:5.000

4a Građevinska područja MJ 1:5.000

4b Građevinska područja MJ 1:5.000

Članak 3.

U članku 6. u stavku 4. iza riječi »prikazu« dodaje se oznaka »1,«.

Članak 4.

U članku 7. u stavak 1. umjesto riječi »naselja se dijele« trebaju stajati riječi »naselje Kostrena se dijeli«, u točki 1. istog stavka umjesto riječi »naselje« trebaju stajati riječi »dio naselja«, u točki 2. ispred riječi »naselja« dodaje se riječ »dio«, u točki 3. umjesto riječi »ostala naselja« trebaju stajati riječi »ostali dijelovi naselja«, a točka 4. se briše.

U članku 7. stavak 3. iza riječi »Podcentri su« dodaju se riječi »dijelovi«, a umjesto riječi »naseljima« trebaju stajati riječi »dijelovima naselja«.

U članku 7. stavka 4. riječi umjesto broja i riječi »3. Ostala naselja« trebaju stajati riječi »3. Ostali dijelovi naselja«, umjesto riječi »naseljima« trebaju stajati riječi »dijelovima naselja«, a umjesto riječi »predviđena naselja« trebaju stajati riječi »predviđeni dijelovi naselja«.

Članak 7. stavak 5. se briše.

Članak 5.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

» More u akvatoriju Općine Kostrena namijenjeno je za:

. luke:

- Žurkovo:

a/ u dijelu uvale Žurkovo uz područje naselja N1-b, nalazi se luka otvorena za javni promet, po namjeni komunalna luka za privez i odvez brodica s predviđenih 70 vezova

b/ dio uvale uz područje ugostiteljsko-turističke namjene je privez u zoni ugostiteljsko-turističke namjene s predviđenih najviše 130 vezova,

- luka posebne namjene - sportska lučica Stara Voda (200 vezova)

- luka otvorena za javni promet, po namjeni komunalna luka za privez i odvez brodica s predviđenih 180 vezova uz dio naselja N-9 u Podurinju

- luka posebne namjene - industrijska luka u funkciji remontnog brodogradilišta unutar uvale Martinšćica,

. brodsko sidrište

. tankersko privezište u Bakarskom zaljevu kao dio luke posebne namjene - industrijske luke na području grada Bakra

. plovne puteve po akvatoriju,

. rekreacijske namjene ( uređena plaža od uvale Žurkovo do lučice Stara Voda) i

. podmorski park veličine cca 800 x 250-300 m na potezu od Kluba podvodnih aktivnosti do uvale Svežanj uključujući i samu uvalu. Podmorski park (PP) objedinjuje sportsko-rekreacijske i turističko-ugostiteljske djelatnosti kao i pripadajuće komercijalne sadržaje.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 2. iza riječi »elektroopskrbom«, dodaju se riječi »te da mora omogućiti izvedbu propisanog broja parkirališnih mjesta na čestici«.

U stavku 3. istog članka umjesto riječi »N-7, N-8 i N-9« trebaju stajati riječi », koje je izvan ZOP-a,«.

Članak 7.

U članku 12. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Poštanske i telekomunikacijske građevine:

. Telekomunikacijske građevine međunarodne razine:

- radijski koridor Učka - Mirkovica«.

Članak 8.

U članku 13. točka 1. alineja 1. iza riječi »Viktor Lenac« dodaju se riječi »unutar uvale Martinšćica«.

Iza alineje 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

». luka posebne namjene proširenje prekrcajne luke naftnih derivata u Bakarskom zaljevu definirana PP Primorsko-goranske županije i PPU Grada Bakra«

U članku 13. točka 3. umjesto riječi »vodoopskrbu podsustava 'Rijeka'« trebaju stajati »rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbe sustava 'Rijeka', podsustav Kostrena«

U članku 13. točka 4. iza riječi »Kostrena - Urinj« dodaju se riječi »hidrotehnički tunel i kolektor za fekalne vode kojim se sustav odvodnje Grada Bakra sa zaleđem spaja na sustav odvodnje Općine Kostrena«.

U članku 13. točka 6. umjesto riječi »Građevine plinoopskrbe s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama« trebaju stajati riječi »Građevine županijske plinske mreže«.

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. umjesto riječi »sljedeća građevinska« trebaju stajati riječi »sljedeći dijelovi građevinskog«, u točkama 1. do 9. istog stavka umjesto riječi »građevinsko područje« trebaju stajati riječi »dio građevinskog područja« i brišu se riječi »statističkih naselja«, »statističkog naselja« i »statistička naselja«.

U stavku 2. točka 1. istog članka iza riječi »Žurkovo« treba dodati oznaku »(N-1b)«, a iza riječi »Rožići« treba dodati oznaku »(N-1a)«.

U članku 14. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Svi dijelovi naselja, izuzev dijela naselja N-6 i manjih dijelova naselja N-2, N-4 i N-8 nalaze se unutar Zaštićenog obalnog područja mora.«

Članak 10.

U članku 15. stavak 1. točka 6 se briše, točka 7. postaje točka 6., a točka 8. postaje točka 7.

Članak 11.

U članku 16. stavak 1. iza riječi »građevine« dodaju se riječi »unutar dijela građevinskog područja naselja N-6«. U točci 4. istog stavka brišu se riječi »u svim naseljima, izuzev u N-1, N-2 i N-3«, točka 6. istog stavka se briše, točka 7. postaje točka 6., a točka 8. postaje točka 7.

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na područjima na kojim je ovim planom određena obveza izrade planova užeg područja nije moguća gradnja neposrednim provođenjem ovog plana.«

Članak 12.

U članku 19. stavak 1. iza riječi »naselja« dodaju se riječi »za koje ne postoji obveza izrade prostornog plana užeg područja,«.

U članku 19. stavak 3. se briše, stavak 4. postaje stavak 3., a stavak 5. postaje stavak 4.

U članku 19. stavak 4. alineja 3. se briše.

Članak 13.

U članku 20. stavak 11. iza riječi »terena do« dodaju se riječi »gornjeg ruba«.

Članak 14.

U članku 21. točka 1. alineja 2. umjesto riječi »dva« treba stajati »do tri«.

U članku 21. točka 3. umjesto riječi »tri ili više « trebaju stajati riječi »četiri ili više«.

Članak 15.

U članku 22. stavak 1. iza riječi građevine dodaju se riječi »osnovne namjene«.

U članku 22. stavak 2. iza riječi građevine dodaju se riječi »osnovne namjene«.

U članku 22. stavak 5. se briše, stavak 6. postaje stavak 5., a stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 16.

U članku 23. stavak 1. umjesto riječi »ili dva« trebaju stajati riječi »do tri«.

U cijelom članku 23. umjesto riječi »atrijskih kuća« trebaju stajati riječi »atrijskih kuća u nizu«, a umjesto naslova »Obiteljska kuća sa dva stana« treba stajati »Obiteljska kuća s dva ili tri stana«.

Članak 17.

U članku 24. stavak 3. alineja 4. iza riječi »minimalna« treba dodati riječ »tlocrtna«.

Članak 18.

U članku 25. stavak 1. umjesto riječi »tri« treba stajati riječ »četiri«.

U članku 25. stavak 2. umjesto riječi »detaljnog plana« trebaju stajati riječi »urbanističkog plana«.

Članak 19.

U članku 29. stavak 1. alineja 1. umjesto riječi »specifičnim naseljima s povijesnom identifikacijom« trebaju stajati riječi »izgrađenim dijelovima naselja«.

U članku 29. stavak 2. umjesto riječi »je jedna nadzemna etaža, odnosno 6,0 m« trebaju stajati riječi »u građevinskim područjima naselja je dvije nadzemne etaže, odnosno 8.0 m«.

Članak 20.

U članku 31. stavak 2. umjesto riječi »specifičnih naselja s povijesnom identifikacijom« trebaju stajati riječi »dijelova naselja koja su označena kao povijesne graditeljske cjeline«.

Članak 21.

Članak 32. se briše.

Članak 22.

U članku 33. u stavak 1. alineja 1. umjesto riječi »ili« treba stajati riječ »i«.

Članak 23.

U članku 34. dodaje se rečenica: »Iznimno, u zoni N-2 dopušta se gradnja staklenika ukupne površine do 500 m2

Članak 24.

U članku 35. iza riječi »neposredno provođenje Plana,« dodaju se riječi: »na česticama koje se nalaze izvan Zaštićenog obalnog područja mora,«.

Članak 25.

U članku 36. stavak 1. umjesto brojke »1,5 « treba stajati broj

»3«, a iza oznake »m« briše se točka i stavlja zarez i dodaju se riječi »duljine do 50 m.«

Članak 26.

U članku 37. točka 2. se briše, a točka 3. postaje točka 2.

U članku 37. točka 2. riječ »alternativnu« se briše, a iza riječi »trasu« dodaju se riječi »planiranog magistralnog«.

U članku 37. iza točke 2. dodaju se nove točke 3., 4., 5., i 6., koje glase:

»3. hidrotehnički tunel i kolektor za fekalne vode kojim se sustav odvodnje Grada Bakra sa zaleđem spaja na sustav odvodnje Općine Kostrena,

4. Građevine za rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbe sustava »Rijeka«, podsustav Kostrena

5. uređaj za pročišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda na lokaciji južno od pristupne ceste za Termoelektranu,

6. mazutovod za potrebe TE Rijeka do luke naftnih derivata u Bakarskom zaljevu na trasi postojećeg cjevovoda rafinerije s planiranim novim odvojkom za punilište uz željeznički kolosjek«.

Članak 27.

U članku 38. stavak 2. brišu se riječi »jednog, iznimno dva«.

Stavak 3. istog članka mijenja se i glasi:

»Garaže odnosno parkirališta osiguravaju se unutar građevinskih čestica građevina sukladno njihovoj namjeni, prema postavljenim normativa za pojedinu namjenu građevine ili se grade na izdvojenim građevinskim česticama kao javne garaže odnosno parkirališta.

Planom se propisuju normativi za broj parkirališnih mjesta koji je potrebno ostvariti pri planiranju i gradnji pojedine vrste građevina:

- unutar građevinske čestice obiteljske kuće i vile potrebno je osigurati 2 parkirna mjesta po stanu

- unutar građevinske čestice višestambene kuće potrebno je osigurati 1 parkirno mjesto po stanu

- unutar građevinske čestice poslovne, stambeno- poslovne građevine i ustanove javne namjene potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini:

* uredski: 1 PM/30-40 m2 korisne površine (25-30 PM/ 1000m2 korisne površine)

* banke: 1 PM/30-40 m2 korisne površine (25-30 PM/ 1000m2 korisne površine)

* crkve: 1 PM /3 sjedala

* trgovački sadržaji: 1 PM /30 m2 korisne površine (33 PM/1000 m2 korisne površine)

* industrijski sadržaji proizvodne i poslovne zone: 0.3 PM na 1 zaposlenog djelatnika,

* ugostiteljski sadržaji: 1 PM/3 do 8 sjedala

* škole: 1 PM/učionicu

* dom kulture i ostali prostori s velikim brojem posjetitelja 1 PM/20 m2 korisne površine«.

Članak 28.

U članku 39. umjesto riječi »Garaže« trebaju stajati riječi »Javne garaže«.

Članak 29.

U članku 44. stavak 3. iza riječi »prikazu broj « dodaje se broj »1,«.

Članak 30.

U članku 46. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. građevinsko područje I-2a: Remontno brodogradilište u uvali Martinšćici,«.

U članku 46. stavak 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. građevinsko područje I-2b - prostor 'vele kave' koje koristi brodogradilište,« a točka 3. postaje točka 4.

U članku 46. stavak 3. dodaje se rečenica koja glasi: »Nekadašnje građevinsko područje brodogradilišta I-2 podijeljeno je u dva građevna područja I-2a i I-2b zbog mogućnosti prilagođavanja proizvodnim djelatnostima različitim od osnovne djelatnosti i izrade plana samo za ono područje gdje je to predviđeno.«

U članku 46. stavak 4. iza riječi »proizvodnje« briše se točka i dodaju riječi »i implementacije tehnoloških inovacija u cilju poboljšanja ekoloških parametara i smanjenja onečišćenja.«

Članak 31.

U članku 48. točke 2. i 3. se brišu i dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. privezište i nautički centar«.

Članak 32.

U članku 49. stavak 1. se mijenja i glasi:

»Turističko-ugostiteljska zona T-1 površine 3,96 ha namijenjena je rekonstrukciji i redizajnu postojećeg hotelskog kompleksa Lucija, izgradnji novih hotelskih objekata, ukupnog kapaciteta do 400 kreveta i izgradnji privezišta u dijelu uvale uz ugostiteljsko-turističku zonu te nautičkog centra s potrebnim pratećim sadržajima.«

Članak 33.

U članku 50. stavak 1. alineja 2. umjesto riječi »uvale Dražica (s izuzećem na prostoru TE Rijeka)« treba stajati »sportske lučice Stara Voda uključujući uređenu plažu koja se proteže od uvale Žurkovo do navedene lučice«.

Članak 34.

U članku 52. stavak 1. umjesto riječi »do uvale Dražica (s izuzećem na prostoru TE Rijeka)« trebaju stajati riječi »do lučice Stara Voda« a umjesto riječi »dalje do« trebaju stajati riječi »prostor kod« i dodaje se rečenica: »U sklopu zone R-2 predviđa se i uređena plaža na potezu od uvale Žurkovo do lučice Stara Voda. Uređenje podrazumijeva propisanu infrastrukturnu i sadržajnu opremljenost uključujući i uređenje dijela plaže opremljenog za osobe s poteškoćama u kretanju na dijelu plaže uz uvalu Žurkovo.«

U članku 52. stavak 2. iza riječi »područja« dodaje se riječ: »ne« i brišu se riječi: », ali samo kao interpolacija u već izgrađenim dijelovima«.

U članku 52. stavak 3. umjesto riječi »turističke luke i ostali sadržaji za potrebe naselja« trebaju stajati riječi »podmorski park«.

Članak 35.

U članku 53. stavak 2. iza riječi »građenja« umjesto točka stavlja se zarez te se dodaju riječi »odnosno ukoliko je predviđeno povećanje površine groblja veće od 20%, rekonstrukcije i dogradnje moraju se, sukladno članku 16. Pravilnika o grobljima (NN 99/02), vršiti temeljem Detaljnog plana uređenja.«

Članak 36.

U članku 54. stavak 1. u točki b) brišu se riječi »i zdravstvenih«, te se briše točka c).

U članku 54. stavak 2. brišu se riječi », a na temelju prostornih planova užeg područja građevine iz stavka 1 b) i c)«.

Članak 37.

U članku 56. umjesto riječi »u izvangrađevinskom području« trebaju stajati riječi »izvan građevinskog područja«.

Članak 38.

U članku 57. umjesto riječi: »u izvangrađevinskom području« trebaju stajati riječi »izvan građevinskog područja«.

Članak 39.

U naslovu iznad članka 58. brišu se riječi: »i zdravstvene«.

U članku 58. stavak 2. ispred riječi »Trim« dodaju se riječi »Navedeno se odnosi na«, a riječ »Trim« piše se malim početnim slovom.

U članku 58. stavak 3. iza riječi » Svi« dodaje se riječ: »drugi« i brišu se riječi »proširenje ili produljenje staze,«.

Članak 40.

Naslov »c) Stambene i gospodarske građevine« iznad članka 59. briše se.

Članak 59. se briše.

Članak 41.

U članku 61. alineja 5. umjesto riječi »jedne etaže, a za prateće i ostale građevine u funkciji osnovnih građevina« trebaju stajati riječi »do dvije nadzemne etaže,«.

U članku 61. alineja 6. iza riječi »određuje se« dodaju se riječi »urbanističkim planom uređenja ako je unutar zone obuhvata toga plana definiranog ovim planom, a ako nije onda«.

U članku 61. iza alineje 6. dodaju se nove alineje 7. i 8. koje glase:

» - za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene izgrađenost građevinske čestice ne može biti veća od 30%, koeficijent iskoristivosti ne može biti veći od 0,8 a najmanje 40% površine čestice mora se urediti kao prirodno zelenilo

- u građevinskom području naselja unutar površine određene za mješovitu namjenu može se planirati pojedinačne građevine ugostiteljsko turističke namjene sa smještajnim kapacitetom ne većim od 80 kreveta s time da izgrađenost građevinske čestice ne može biti veća od 40%, koeficijent iskoristivosti ne može biti veći od 1,00 a najmanje 30% površine čestice mora se urediti kao prirodno zelenilo«, a alineje 7., 8., 9. i 10., postaju alineje 9., 10., 11. i 12.

Članak 42.

U članku 62. stavak 4. iza riječi: »rekonstrukcija« dodaju se riječi: »i dogradnja«.

Članak 43.

U članku 67. umjesto riječi »planira se« trebaju stajati riječi »moguća je«, a iza riječi: »N-2 i N-3« dodaju se riječi: »te dogradnja postojećeg«.

Članak 44.

U članku 70. stavak 1. umjesto riječi »građevinska područja« treba stajati »građevinsko područje«.

U članku 70. stavak 2. iza riječi »(2a i 2b)« dodaju se riječi »te 4a i 4b«.

Članak 45.

Članak 71. se mijenja i glasi:

»Ovim Planom predviđene su površine za građevine prometa:

1. (od nove ceste Brajdica-Draga)- Kostrene - osnovna županijska cesta, (postojeća državna cesta),

2. županijska cesta M. Draga-Medveja-Lovran-Opatija- Rijeka-Kostrena-Bakar-Kraljevica-čvor Šmrika (sadašnje oznake D-8)

3. lokalne ceste LC1 i LC2 (sadašnje oznake LC 58054 i LC 58055),

4. nerazvrstane ceste

5. prometni čvor Urinj s parkiralištem,

6. denivelirano čvorište Šoići,

7. željeznička pruga Škrljevo - Bakar koja ima kategoriju magistralne pomoćne pruge I. reda

8. željezničke pruge za posebni promet: industrijski željeznički kolosjeci i postrojenje u sklopu proizvodne zone rafinerije nafte na Urinju,

9. željezničke pruge za posebni promet: industrijski željeznički kolosijeci i postrojenje u sklopu poslovne zone Ivani,

10. morska luka Žurkovo otvorena za javni promet, lokalnog značenja: u dijelu uvale uz dio naselja N-1b, po namjeni komunalna za privez i odvez brodica,

11. Podurinj - luka otvorena za javni promet, po namjeni komunalna luka za privez i odvez brodica,

12. privez u zoni ugostiteljsko-turističke namjene u dijelu uvale Žurkovo

13. Stara Voda - luka posebne namjene: sportska lučica,

14. luka posebne namjene: industrijska luka u funkciji remontnog brodogradilišta u uvali Martinšćici

15. tankerski privez proširenje luke posebne namjene: prekrcajne luke naftnih derivata u Bakarskom zaljevu definirane PP Primorsko-goranske županije i PPU Grada Bakra s mogućnošću priveza brodova do1000 GT«.

Članak 46.

U članku 72. stavak 1. alineja 1. se briše, alineja 2. postaje alineja 1., alineja 3. postaje alineja 2. i dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

- za nerazvrstane ceste 15 m«.

U članku 72. stavak 2. se briše, a stavak 3. postaje stavak 2.

U članku 72. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatražiti uvjeti nadležnih uprava za ceste.

Zaštitni pojas postojećih prometnica mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa odnosno granice čestice prometnice tako da je u pravilu širok sa svake strane:

- županijske 15 m,

- lokalne ceste 10 m

- nerazvrstane ceste 6 m«.

Članak 47.

U članku 73. stavak 1. umjesto riječi »Hrvatske uprave za ceste ako se radi o državnoj cesti, uz uvjete Županijske« treba stajati riječ: »nadležne«.

Članak 48.

U članku 74. stavak 2. dodaje se rečenica »Prostor za proširenje ceste određuje se tako da se od osi postojeće ceste proširenje predvidi podjednako s obje strane ukoliko to dopušta konfiguracija terena.«

Članak 49.

U članku 76. točka 8. alineja 3. podalineja 5. umjesto riječi »1 PM na 0.3 zaposlena djelatnika« trebaju stajati riječi »0.3 PM na 1 zaposlena djelatnika«.

Članak 50.

U članku 79. stavak 2. umjesto oznake »N-3« treba stajati oznaka »N-2«, iza riječi »predviđena je u« dodaje se riječ »dijelu«, umjesto riječi »građevinskom području« trebaju stajti riječi »građevinskog područja«, a umjesto riječi i oznake »i N-2« trebaju stajati riječi »u sklopu budućeg centra naselja«.

Članak 51.

U članku 80. stavak 2. umjesto riječi »će« treba stajati riječ« su«, umjesto riječi »biti« trebaju stajati riječi »u skladu sa smjernicama«, a iza riječi i oznaka člancima 90. i 143. PP PGŽ, dodaju se riječi »te Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sustava Kostrene«.

U članku 80. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Vodoopskrbni cjevovodi pokrivaju veći dio naseljenih područja Kostrene. Iznimno, za područja na kojima opskrbu pitkom vodom nije moguće riješiti opskrbnim cjevovodom, dozvoljeno je korištenje cisterni za vodu ('šterni') uz primjenu tehničkih rješenja kojima će se zadovoljiti higijensko-tehnički uvjeti.«

Članak 52.

Članak 81. se mijenja i glasi:

»Odvodnja na prostoru općine predviđa izgradnju razdjelnog kanalizacijskog sustava s pročišćavanjem sanitarnih otpadnih voda na novom uređaju za pročišćavanje koji će biti smješten ispred ulaza u Termoelektranu s južne strane ceste i alternativno na postojećem uređaju rafinerije Ina- Urinj.

Oborinske otpadne vode s jače zagađenih prometnica i većih parkirališta upuštaju se u teren ili u more nakon pročišćavanja u separatorima masnoća, a manje zagađene oborinske vode upuštaju se direktno u more preko obalnih ispusta ili u teren sistemom raspršene odvodnje ili preko upojnih bunara.

Sustav odvodnje je strogo razdjelni osim na mjestima gdje je kanalizacija već izgrađena i na područjima starih mjesnih jezgri (Žuknica, Sv. Lucija, Glavani, Žurkovo, Rožmanići...), gdje nema tehničkih uvjeta izgradnje razdjelnog sustava, a niti mogućnosti upuštanja u teren. Točne količine otpadnih voda koje će se upuštati u sanitarnu kanalizaciju bit će utvrđene noveliranim Idejnim projektom u dogovoru s nadležnim institucijama.

Do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje na području općine, odvodnju individualnih stambenih, stambeno- poslovnih, poslovnih i poljoprivrednih građevina treba rješavati temeljem sanitarno-tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih taložnica prema važećim sanitarno tehničkim uvjetima.

Unutar ZOP-a se do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno se u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, dozvoljava priključak na septičku za manju građevinu kapaciteta do 10 ES, a za veći kapacitet je obavezna izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diskova.

Na područjima gdje nije riješena mreža odvodnje oborinskih voda, potrebno je riješiti odvodnju u okviru građ. čestice.

Vodoopskrbni cjevovodi pokrivaju veći dio naseljenih područja Kostrene. Iznimno, za područja na kojima opskrbu pitkom vodom nije moguće riješiti opskrbnim cjevovodom, dozvoljeno je korištenje cisterni za vodu ('šterni') uz primjenu tehničkih rješenja kojima će se zadovoljiti higijensko-tehnički uvjeti.«

Članak 53.

U članku 83. stavak 1. u točki a) alineja 1. umjesto broja »23« treba stajati broj »70«, u točki b) alineja 1. se briše, alineja 2. postaje alineja 1., u kojoj umjesto broja »25« treba stajati broj »110«.

Članak 54.

U članku 84. stavak 2. iza riječi »trase« dodaje se riječ »magistralnog«.

U članku 84. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Za potrebe TE Rijeka Planom je predviđen mazutovod do luke naftnih derivata u Bakarskom zaljevu na trasi postojećeg cjevovoda rafinerije s planiranim novim odvojkom za punilište uz željeznički postojeći kolosjek (na grafičkom prikazu 2b).«

Članak 55.

U članku 86. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na područjima koja nisu predviđena kao građevinska područja moguća je izgradnja botaničkih vrtova i parkova na za to pogodnim mjestima.«

Članak 56.

U članku 87. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za zaštitu vrijednih staništa, prirodnog krajolika i etnoloških tvorbi dozvoljava se formiranje i uređenje botaničkog vrta na dijelu Stara voda. Za potrebe botaničkog vrta dozvoljava se izgradnja građevine unutar građevinskog područja naselja N3.«, a dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 57.

Članak 88. mijenja se i glasi:

U svrhu očuvanja kulturno-povijesnog i graditeljskog naslijeđa na području Općine Kostrena planom se štite evidentirani spomenici kulture:

a) povijesne graditeljske cjeline - (ruralne cjeline):

- sačuvani izgrađeni dijelovi starih kostrenskih naselja:

Urinj, Perovići (Sveta Barbara), Žuknica (Sveta Lucija), Doričići, Maračići, Dujmići i Rožmanići.

Neposrednom provedbom ovog Plana u navedenim naseljima zatražiti vrednovanje postojećih pojedinačnih građevina i ambijentalnih cjelina, a za kulturna dobra koja su ili budu stavljena na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske treba omogućiti rekonstrukciju i interpoliranu izgradnju temeljem posebnih uvjeta nadležnog tijela iz domene zaštite spomenika kulture, a u svrhu očuvanja ambijentalnih vrijednosti graditeljskog naslijeđa.

b) arheološke zone i lokaliteti:

- brdo Solin - prapovijesna gradina - arheološka zona,

- kapela Sv. Martina u Martinšćici - neistraženi arheološki lokalitet,

- Vrh Martinšćice (naselje Šodići) ostaci većeg kasnoantičkog arhitektonskog kompleksa

- Sopalj, prapovijesna gradina na vrhu Kostrene

- Rožmanići, Kula, prapovijesna utvrda i osmatračnica

- Glavica, neposredno iznad naselja Sv. Lucija, prapovijesna nadzorna postaja i humak

- Sv. Lucija, srednjovjekovna, višekratno pregrađivana crkva Sv. Lucije podignuta u gornjem dijelu šire arheološke zone (danas dijelom devastirane), odnosno neistraženog antičkog i kasnoantičkog naselja.

c) povijesne građevine i kompleksi:

- Barunija-ljetnikovac u Žuknici - civilna građevina (XVIII. - XX. st.)

- Biškupija, Urinj

d) etnografski spomenici:

- kuća u Randićima

- kuća »na shod« i kuća »s kamenim stubištem« u Perovićima

- ozidano kućište u Maračićima

- jednoprostorna prizemnica u Pavekima

- kućište u Rožmanićima

- peknica u Rožmanićima

e) etno zone:

- Stipići, etno zona s više skupina kuća.

Kod planiranja bilo kakvih građevinskih zahvata na navedenim građevinama odnosno lokalitetima, potrebno je konzultirati nadležno tijelo za zaštitu spomenika kulture.

Za građevine etnološke vrijednosti - naslijeđa ljudskog rada (kulturno-povijesnom naslijeđu od lokalnog značenja):

- kostrenjske gromače,

- pučke šterne u Dujmićima i Randićima,

- tunera u uvali Sršćica,

potrebno je, u slučaju gradnje na pojedinom lokalitetu uključiti u prostorno rješenje ili kroz reinterpretaciju suvremenim oblikovnim sredstvima i novim prostornim rješenjem zamijeniti zatečenu građevinu.

Prilikom izrade prostornog plana užeg područja za športsko-rekreacijski centar Žuknica propisati način zaštite kamenih gromača na tom području i njihovo uključenje u prostorno rješenje.«

Članak 58.

U članku 89. stavak 1. iza riječi »do« dodaju se riječi »nastavka aktivnosti radi« , iza riječi »izgradnje« umjesto riječi »budućeg novog odlagališta unutar zone za gospodarenje otpadom« trebaju stajati riječi »središnje građevine za skladištenje, obrađivanje i odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada«.

U članku 89. stavak 2. umjesto riječi: »Evidentirane divlje deponije« trebaju stajati riječi »Evidentirana neuređena odlagališta i otpadom onečišćena tla«, a umjesto riječi »deponija« trebaju stajati riječi »neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla«.

U članku 89. stavak 3. umjesto oznake »(NN br. 34/95)« treba stajati oznaka »(NN br. 178/04)«.

U članku 89. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U industrijskim pogonima na području općine Kostrena nije dozvoljeno odlaganje otpada, te je potrebno izvršiti sanaciju neuređenih odlagališta i otpadom onečišćena tla.«, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. i u istom umjesto riječi »Grada Rijeke« trebaju stajati riječi »Primorsko-goranske županije«.

Članak 59.

U članku 92. alineja 1. iza riječi: »sumpora« dodaju se riječi »ili prijeći na drugi energent: zemni plin«.

U članku 92. iza alineje 7. dodaju se nove alineje 8. i 9. koje glase:

»- Potrebno je izraditi Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka (prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04) čl. 10). te pokrenuti izradu godišnjih izvješća o provedbi Programa.

- Potrebno je realizirati Sanacijski program za poboljšanje kakvoće zraka rafinerije nafte na Urinju.«

Članak 60.

U članku 97. stavak 7 se briše.

Članak 61.

U članku 99. stavak 4. brišu se riječi »u naseljima s povijesnom identifikacijom i dr.«

Članak 62.

U članku 101. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi

»Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina treba voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore zgrade, vatrootpornosti zgrade i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski stambeni objekti, međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka ili veća od visine više građevine, odnosno najmanje 6 metara. Kod stambeno poslovnih građevina međusobni razmak ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Udaljenost građevine od ruba javne prometne površine ne može biti manja od polovine visine do vijenca krova građevine. Ukoliko nije moguće postići propisane udaljenosti, potrebno je predvidjeti dodatne pojačane mjere zaštite od požara.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6., a iza riječi »hidranata« dodaju se riječi »sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94).«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8., stavak 7. postaje stavak 9., a stavak 8. postaje stavak 10. te se dodaju novi stavci 11. i 12. koji glase:

»Kod gradnje građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova moraju se poštovati odredbe čl.11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) i propisa donijetih na temelju njega.

U glavnom projektu za ishođenje građevinske dozvole potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog tijela kojom se potvrđuje da su u projektu predviđene propisane i prostornim planom tražene mjere zaštite od požara.«

Članak 63.

Članak 102. se mijenja i glasi:

»Ovim Planom, a temeljem Pravilnika o PUO (NN br. 59/00 i 136/04) određuju se sljedeće građevine i zahvati u prostoru na području Općine Kostrena za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš:

1. rekonstrukcija luke u uvali Žurkovo (luka otvorena za javni promet: komunalna luka u dijelu uvale uz naselje Žurkovo i privez u zoni ugostiteljsko-turističke namjene u dijelu uvale)

2. izgradnja planirane trase plinovoda, te eventualna izgradnja novih dionica naftovoda i produktovoda

3. Tankersko privezište uz gospodarsku zonu I-1 dio luke posebne namjene u Bakarskom zaljevu

4. svako eventualno nasipavanje mora.«

Članak 64.

U članku 103. se se dodaje novi stavak 4. koji glasi:

»Za postojeće planove užeg područja koji su doneseni i na snazi, a obuhvat im je unutar ZOP-a, (UPU Građevinskog područja naselja N-9, UPU zone gospodarske namjene- poslovno K-3, UPU zone športsko-rekreacijske namjene R-3, DPU Uvale Žurkovo) određuje se obaveza usklađivanja s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog području mora i s odredbama ovog plana. Postojeće planove užeg područja treba uskladiti sa odredbama Uredbe ili ih se, do donošenja izmjena i dopuna toga plana odnosno izrade novog plana istog područja, može staviti van snage.«

Članak 65.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja predviđena ovim planom:

1. Građevinsko područje naselja: N-1,

2. Građevinsko područje naselja: N-2,

3. Građevinsko područje naselja: N-3,

4. Građevinsko područje naselja: N-4,

5. Građevinsko područje naselja: N-7,

6. Građevinsko područje za gospodarske namjene- proizvodno I-1,

7. Građevinsko područje za gospodarske namjene- proizvodno I-2a,

8. Građevinsko područje za gospodarske namjene- proizvodno I-2b,

9. Građevinsko područje za gospodarske namjene- proizvodno I-3,

10. Građevinsko područje za gospodarske namjene- poslovno K-1,

11. Građevinsko područje za gospodarske namjene- poslovno K-2,

12. Građevinsko područje za gospodarske namjene- poslovno K-4,

13. Građevinska područja za športsko-rekreacijske namjene: R-1,

14. Građevinska područja za športsko-rekreacijske namjene: R-2«.

Članak 66.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za sljedeća područja predviđena ovim planom:

1. groblja Sv. Lucija i Sv. Barbara ukoliko se planira dogradnja za više od 20% površine«.

Članak 67.

Članak 107. se briše.

Članak 68.

Tekstualni dio (Glava I. Obrazloženje) i grafički dio kartografski prikazi u mjerilima 1:25000 i 1:5000, sastavni su dijelovi ove Odluke, ali se ne objavljuju.

Članak 69.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena s Odlukom čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela Općine Kostrena, u dokumentaciji prostora Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje i Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinskopravne poslove.

Članak 70.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-17

Kostrena, 3. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr