SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA ČAVLE
17

10.

Na temelju članka 29. 51. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 Odluka Ustavnog suda), i članka 16. Statuta Općine Čavle pročišćen tekst (»Službene novine« PGŽ broj 03/ 06) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. travnja 2007. donosi

ODLUKU
o porezima Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi, temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju Općini Čavle, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezu su:

1. porez na potrošnju

2. porez na kuće za odmor

3. porez na tvrtku ili naziv

4. porez na korištenje javnih površina

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 2% od osnovice poreza na potrošnju.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu na području Općine Čavle.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Čavle.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke dužan je obračunati i uplatiti porez na potrošnju u roku od 15 dana po isteku tjedna kad je obveza nastala u korist žiroračuna Općine Čavle broj 2485003-1806100007.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Republika Hrvatska - Ministarstvo financija, Porezna uprava - Podučni ured Rijeka.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor na području Općine Čavle.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi 8,00 kuna po m2.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti:

- zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti;

- za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici ili izbjeglice;

- koje predstavljaju zaštićeni spomenik kulture;

- na kuće za odmor starije od 100 godina.

Članak 9.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

Članak 10.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Porezna uprava Područni ured Rijeka.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza, u korist Proračuna Općine Čavle, žiroračun broj 2485003- 1806100007.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 11.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a čije je sjedište odnosno prebivalište na području Općine Čavle.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćju porez na tvrtku ili naziv.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

a) PRAVNE OSOBE

- velika poduzeća 2.000,00 kuna

- srednja poduzeća 1.200,00 kuna

- mala poduzeća 400,00 kuna

b) FIZIČKE OSOBE koje samostalno obavljaju djelatnost:

- samostalni ugostitelji, trgovine, uslužne radnje - 600,00 kuna

 

- proizvodne djelatnosti - 300,00 kuna.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza, u korist Proračuna Općine Čavle, žiroračun broj 2485003- 1806100007.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Općine Čavle odobrilo korištenje javnih površina ispred zgrada, korištenje slobodnog prostora za privremenu uporabu, te držanje vitrina radi izlaganja robe izvan poslovne zgrade.

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade iz Ugovora o korištenju javne površine.

Općinsko Poglavarstvo može posebnom odlukom propisati visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih manifestacija u Općini Čavle.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o razrezu poreza u korist Proračuna Općine Čavle, žiroračun broj 2485003- 1806100007.

Primjerak Ugovora o korištenju javne površine, donosi nadležno tijelo Općine, a dostaviti će se Poreznoj upravi- Područnom uredu Rijeka.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 16.

Poslove uvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke obavlja Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka.

Porezna uprava, Područni ured Rijeka će do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvo financija, Poreznoj upravi, Područni ured Rijeka za obavljanje poslova iz st. 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Financijska agencija (FINA) će naknadu Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka obračunati i uplatiti u Državni proračun.

Članak 17.

Na postupak razreza i naplate poreza, žalbenog postupka, obnove postupka, zastara i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju poreza, slobodno se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o porezima Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 2/02).

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2170-03-07-01-3

Čavle, 26. travnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr