SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
GRAD CRES
30

13.

Na temelju članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/04), članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/02, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 9. svibnja 2007. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koncesijskom
obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova u Gradu

Članak 1.

U Odluci o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu (»Službene novine« broj 20/03) - u daljnjem teksu Odluka, u članku 23. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Godišnji plan čišćenja dimovodnih objekata s rokovima čišćenja i/ili kontrole, koncesionar je dužan objaviti na oglasnoj ploči Grada i na vidnom mjestu u zgradama, najmanje pet dana prije početka kontrole ili čišćenja«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U istom članku dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova, koncesionar je dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika dimnjačarskih usluga.«

Članak 2.

U članku 25. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»O utvrđenim nedostacima na dimovodnim objektima, koncesionar će pismeno izvijestiti vlasnika/korisnika stana ili zgrade, odnosno tijelo koje upravlja zgradom, s nalogom da se uočeni nedostaci uklone u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca od dana obavijesti o utvrđenim nedostacima. Ukoliko se nedostaci ne uklone u roku o istima će biti obaviješteni inspekcija zaštite od požara i komunalno redarstvo Grada.«

Članak 3.

Iza članka 25. dodaju se sljedeći članci

»Članak 25a.

Koncesionar je ovlašten i obvezan izdati atest o stanju dimovodnih objekata i uređaja za loženje u novoizgrađenim i rekonstruiranim objektima.

Prilikom redovne ili izvanredne kontrole dimovodnih objekata koncesionar izdaje dimnjačarski nalaz o ispravnosti i stanju dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Ukoliko je dimnjačarski nalaz negativan, vlasnik ili korisnik objekta u potpunosti je odgovoran za sve posljedice koje mogu nastati iz tako utvrđenog činjeničnog stanja.

Članak 25b.

Kod dimovodnih objekata kod kojih se snimanjem specijalnom kamerom utvrdi da je neophodno provesti spaljivanje čađe, isto se ima izvršiti po pravilima struke.

Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra ili visokih temperatura zraka.

Koncesionar je dužan prije početka spaljivanja čađe o tome izvijestiti vatrogasnu postrojbu, sve korisnike zgrade, te poduzeti i sve ostale propisane i uobičajene zaštitne mjere.«

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Korisnici dimnjačarskih usluga obvezni su:

- održavati dimovodne objekte i uređaje za loženje u stanju funkcionalne sposobnosti,

- omogućiti kontrolu i/ili čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje u rokovima i u vremenu koje je utvrđeno Godišnjim planom kontrole i čišćenja dimovodnih objekata,

- koncesionaru prijaviti svaku promjenu koja se odnosi na korištenje dimovodnih objekata.

Korisnici dimnjačarskih usluga snose troškove kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Ako korisnici dimnjačarskih usluga ne omoguće koncesionaru kontrolu i/ili čišćenje dimovodnih objekata smatrati će se da su dimovodni objekti neispravni.«

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-04/06-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-4

Cres, 9. svibnja 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr