SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

46.

Na temelju članka 4. i članka 5. stavak 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 26. travnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Županijskog savjeta mladih

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) u cilju uključivanja mladih u javni život Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Savjet mladih čine mladi u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 9 članova.

Članove Savjeta mladih bira Skupština na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Savjeta mladih, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih.

Iznimno, predsjednik i zamjenik predsjednika prvog saziva Savjeta mladih biraju se na način određen ovom Odlukom.

Članak 4.

Na sjednici Skupštine na kojoj se odlučuje o izboru članova Savjeta mladih ujedno se utvrđuje i lista zamjenika članova Savjeta mladih.

Zamjenici članova Savjeta mladih su osobe čija je kandidatura u postupku izbora utvrđena pravovaljanom od strane Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, ali nisu izabrani za članove Savjeta mladih.

Lista zamjenika sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime zamjenika člana

- prebivalište zamjenika člana

- dan, mjesec i godina rođenja zamjenika člana

- naziv ovlaštenog predlagatelja iz članka 18. stavak 3. ove Odluke.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.

Skupština će razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

. ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih,

. ako navrši trideset godina života,

. na osobni zahtjev,

. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

. ako odjavi prebivalište s područja Primorsko-goranske županije.

Poslovnikom o radu Savjeta mladih detaljnije će se urediti pitanja u svezi s pokretanjem postupka za razrješenje.

Članak 6.

U slučaju razrješenja člana Savjeta mladih, na istoj se sjednici obavlja izbor novoga člana iz reda zamjenika članova Savjeta mladih.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja će za zamjenika predložiti osobu koja dolazi iz reda ovlaštenog predlagatelja iz članka 18. stavak 3. ove Odluke kojima je pripadao i član čije se razrješenje predlaže.

Novome članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 7.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

. raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih,

. raspravlja o pitanjima iz djelokruga Skupštine koji su od interesa za mlade,

. predlaže Skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Primorsko-goranske županije,

. predlaže Skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Primorsko-goranske županije te način rješavanja navedenih pitanja,

. daje mišljenje Skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Primorsko-goranske županije,

. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),

. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),

. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

. potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

. predlaže Skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Savjet mladih podnosi Skupštini jednom godišnje izvješće o svom radu.

NAČIN RADA

Članak 8.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih može na sjednicu pozvati predstavnike tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih, osim ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Većinom glasova svih članova Savjet mladih:

. donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih

. Program rada Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 10.

Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.

Članak 11.

Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 12.

Savjet mladih donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika, osnivanje i imenovanje članova radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i dužnosti članova te predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti:

. sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

. suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

. konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

. suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema mladima.

Program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Skupštini najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Iznimno, Program rada za 2008. godinu Skupštini se na odobravanje podnosi do 30. studenog 2007. godine.

Članak 14.

Ukoliko se Programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 15.

Sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Primorsko-goranska županija osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Članak 16.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05 i 19/06).

Članak 17.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured Županije.

POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 18.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenuti postupak izbora članova Savjeta mladih objavom javnog poziva.

Javni poziv objavljuje se u javnom glasilu, a rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave poziva.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, stu

dentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Prijava kandidata podnosi se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja na propisanim obrascima koji su sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u « Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja dužan je prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih dostaviti Skupštini u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti ovlaštenih predlagatelja.

Članak 19.

Skupština će odluku o izboru članova Savjeta mladih donijeti u roku od 30 dana od dostave prijedloga iz članka 18. stavak 5. ove Odluke.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Skupštine u roku od 15 dana od stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovog članka.

Konstituirajućom sjednicom predsjeda predsjednik Skupštine ili po njemu ovlaštena osoba.

Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

POSTUPAK IZBORA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Članak 20.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od najmanje 1/5 članova Savjeta mladih.

Svaki član Savjeta mladih može potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.

Članak 21.

Ako je predloženo više kandidata, o kandidatima se glasuje prema abecednom redu njihovih prezimena s tim što član Savjeta mladih svoj glas može dati samo jednom od kandidata.

Ako nijedan od kandidata ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti s tim da u drugom krugu glasovanja sudjeluju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobili veći broj glasova, a ako ni tada ni jedan od kandidata ne bude izabran, izbor će se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana, a u ponovljenom izboru mogu kao kandidati sudjelovati članovi koji u prethodnom postupku nisu izabrani.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Predsjednik Savjeta mladih pokrenut će kod Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja postupak izbora članova novoga saziva Savjeta mladih najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog saziva.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Parlamenta mladih (»Službene novine« broj 8/02, 26/02, 34/03 i 10/04 - pročišćeni tekst).

Danom konstituiranja Savjeta mladih prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za mlade (»Službene novine« broj 28/05) i Odluka o izboru članova Odbora za mlade Primorsko-goranske županije (»Službena novine« broj 38/05).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/28

Ur. broj: 2170/1-04-01-3

Rijeka, 26. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=501&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr