SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

42.

Na temelju članka 38a. stavka 2 . Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 550-01/07-01/394; Ur.Broj: 534-09-01-01/ 7-07-2 od 10. travnja 2007.) na sjednici od 26. travnja 2007. godine donijela je

PRAVILNIK
o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije
o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja evidencije i dokumentacije te rokovi izvještavanja o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u okviru kojih i prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva i drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinica lokalne samouprave na području Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

Jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije dužne su voditi ovim Pravilnikom propisanu evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz članka 1. ovog Pravilnika, te o tome dostavljati izvješća u rokovima određenim člankom 8. ovog Pravilnika Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Upravni odjel dužan je na temelju izvješća jedinica lokalne samouprave voditi evidencije i dostavljati objedinjeno izvješće o pravima iz članka 1. u utvrđenim rokovima ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

Evidencije i izvješća iz stavka 1. ovog članka vode se odnosno dostavljaju na obrascima PTS1 i PTO1, PTS2, PTS3, PTO2 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJE

Članak 3.

Evidencija je skup podataka o korisnicima koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja u okviru kojih i pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva i druga prava iz socijalne skrbi utvrđena općim aktom jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.

Evidencija propisana ovim Pravilnikom u Obrascu PTS1 - podmirenje troškova stanovanja ( bez podmirenja troškova ogrijeva) i drugih prava iz socijalne skrbi prema općem aktu jedinice lokalne samouprave, sadrži slijedeće podatke: datum upisa u evidenciju, ime i prezime i adresu korisnika, radni status korisnika, status i uvjete stanovanja, sastav kućanstva, prihodi kućanstva, druge odobrene pomoći po Zakonu o socijalnoj skrbi, troškove stanovanja, odobrene pomoći za troškove stanovanja i njihovo trajanje te vrsta, iznos i trajanje odobrene pomoći za druga prava iz socijalne skrbi.

Članak 4.

Evidencija propisana ovim Pravilnikom u Obrascu PTO1 (podmirenje troškova ogrijeva), sadrži slijedeće podatke: datum upisa u evidenciju, ime i prezime i adresu korisnika, broj članova kućanstva, broj i datum rješenja temeljem kojeg korisnik ostvaruje pomoć, podatak o tome da li se pomoć daje u novcu ili naturi i u kojem iznosu.

III. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 5.

Upisivanje podataka o korisniku vrši se na temelju odgovarajućih isprava i dokumenata koje će pribaviti sam korisnik ili tijelo nadležno za vođenje postupka sukladno pravilima Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku.

Određeni podaci koje nije moguće dokazati ispravama i drugim dokumentima mogu se dokazivati i temeljem izjave stranke ovjerene kod javnog bilježnika.

Potrebna dokumentacija kojom korisnik dokazuje svoj status i ostvarivanje korisničkog prava je: osobna isprava, javna isprava, potvrda o visini i izvorima prihoda, računi o iznosima troškova stanovanja i sl.

Dokumentacija korisnika temeljem koje se vode određene evidencije i priznaju prava čuva se u dosjeima korisnika na način kako je to propisano posebnim propisima.

Članak 6.

Evidencije iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika vode se prema propisanim obrascima ručnim unošenjem podataka ili u elektroničkom obliku ovisno o tehničkoj opremljenosti jedinice lokalne samouprave.

IV. SADRŽAJ I DOSTAVA IZVJEŠĆA

Članak 7.

Izvješće o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (bez korisnika podmirenja troškova ogrijeva) PTS2 sadrži podatke: o broju korisnika prava na podmirenje troškova stanovanja i to posebno za samce i posebno za obitelj i ukupno; o utrošenim sredstvima za podmirenje troškova.

Izvješće o korisnicima drugih prava iz socijalne skrbi prema općem aktu jedinice lokalne samouprave PTS3 sadrži podatke: o broju korisnika drugih prava iz socijalne skrbi, raspoređenih prema vrstama prava i njihovom ukupnom broju; o utrošenim sredstvima za ostala prava po vrstama prava i ukupno utrošenim sredstvima za ostala prava prema općem aktu jedinice lokalne samouprave.

Izvješće o korisnicima podmirenja troškova ogrijeva sadrži slijedeće podatke: o broju korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva i to posebno samaca i posebno obitelji i ukupno; o utrošenim sredstvima za podmirenje troškova ogrijeva u protekloj godini; o broju korisnika koji su pravo za podmirenje troškova ogrijeva ostvarili u novcu odnosno u naravi i ukupno.

Podaci u izvješćima iz ovog članka daju se za izvještajno razdoblje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Izvješća o korisnicima prava iz članka 7. ovog Pravilnika, jedinice lokalne samouprave dužne su dostaviti Upravnom odjelu i to:

- izvješće o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (bez korisnika podmirenja ogrijeva) najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec, a izvješ

će o korisnicima drugih prava iz socijalne skrbi , utvrđenim općim aktima jedinice lokalne samouprave, u siječnju iduće godine za prethodnu godinu;

- izvješće o korisnicima prava podmirenja troškova ogrijeva do konca tekuće godine.

Članak 9.

Upravni odjel dužan je dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi najkasnije do osmog u mjesecu za prethodni mjesec objedinjeno izvješće o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a o drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinica lokalne samouprave, u siječnju iduće godine za proteklu godinu.

Objedinjeno izvješće o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva Upravni odjel dužan je dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima socijalne skrbi (»Službene novine« broj 28/01) i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva (»Službene novine« broj 28/01).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/32

Ur. broj. 2170/1-04-01-3

Rijeka, 26. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=501&mjesto=00001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr