SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA KLANA
30

4.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 21. ožujka 2007. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 17. veljače 2006. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 25. svibnja 2006. godine i 27. prosinca 2006. godine.


PLAN 2006. IZVRŠENJE 2006.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 830.000,00 kuna 736.533,09 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 318.266,10 kuna 325.527,72 kuna

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

PLAN 2006. IZVRŠENJE 2006.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a)prema ugovoru s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na području Općine Klana
provedeno je dva puta u 2006. godini ručno i strojno čišćenje slivnika
i probijanje spojnih kanala slivnika.

U realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 12.469,87 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 10.000,00 kuna 0,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 2.469,87 kuna 12.469,87 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)tijekom 2006. godine na pometanje i zbrinjavanje prikupljenih 4.515.316 m2 pometačine utrošeno je 179.315,17 kuna

b)za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (Liskovac - 84 radna sata, Klana, Škalnica, Lisac, Breza, Studena - 26 kontejnera) utrošeno je 29.749,16 kuna

c)za sanaciju divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta u 2006. godini je utrošeno 159.332,00 kune

Tijekom 2006. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 368.396,33 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 340.000,00 kuna 290.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 38.000,00 kuna 78.396,33 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)za održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala utrošeno je 43.087,36 kuna

b)za provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana i nadzora nad provedenim mjerama te sufinanciranje programa suzbijanja bjesnoće utrošeno je 14.685,67 kuna

c)za poslove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac i Škalnica utrošeno je 86.191,11 kuna

d)na održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih utrošeno je 1.172,42 kuna

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 145.136,56 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 20.000,00 kuna 20.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 147.644,43 kuna 125.136,56 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)za financiranje zimske službe, čišćenje snijega i stanje pripravnosti, utrošeno je tijekom 2006. godine 111.987,83 kuna

b)za sanaciju udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana tijekom 2006. godine utrošeno je 241.913,80 kuna

U realizaciju dijela programa koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 353.901,63 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 330.000,00 kuna 290.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 41.913,80 kuna 63.901,63 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)tijekom 2006. godine na održavanje groblja, što podrazumijeva pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada, održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju te podmirenje komunalnih usluga utrošeno je 20.361,25 kuna

b)na tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja utrošeno je 3.538,00 kuna

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 23.899,25 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana (grobna naknada) 28.238,00 kuna 23.899,25 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)za tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om utrošeno je 74.381,19 kuna

b)za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 83.875,98 kuna

Sredstva utrošena za realizaciju ovog dijela programa realizirana su u iznosu od 158.257,17 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 130.000,00 kuna 136.533,09 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 60.000,00 kuna 21.724,08 kuna


Članak 3.

Ove Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/04

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 21. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr