SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

1.

Na temelju članka 34. stavka 1., točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 178/04), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06), te članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 17/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih
i oborinskih voda u Općini Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja, tehničko-tehnološke uvjeti priključenja, rokovi za pojedine priključke, naknada za priključenje, način plaćanja naknade i kaznene odredbe te obveza priključenja vlasnika građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Obveza vlasnika građevine odnosno investitora gradnje za priključenje na komunalnu infrastrukturu, sukladno Zakonu o gradnji, odnosi se na: obiteljsku kuću, stambenu, poslovnu, stambeno-poslovnu građevinu i druge građevine za koje je potrebna građevinska dozvola.

Vlasnik gradilišta, poljoprivrednog zemljišta, privremene građevine ili druge jednostavne građevine za čiju gradnju nije potrebna građevinska dozvola može, sukladno ovoj Odluci, podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali ne podliježe obvezi priključenja.

Članak 3.

Priključenje na objekte i uređaje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i oborinskih voda, u smislu odredbi ove Odluke, smatra se izgradnja objekata i uređaja od javne mreže do mjernog uređaja, odnosno kontrolnog okna svakog posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, odnosno svakog pojedinačnog potrošača.

Članak 4.

Ukoliko je zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu potrebno izvršiti prekop javne površine obveznik priključenja je dužan ishoditi suglasnost Općine Dobrinj.

Obveznik priključenje podnosi zahtjev, i to: za prekop do 6 m Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, a za prekop duži od 6 m Poglavarstvu Općine Dobrinj.

Obveznik priključenja snosi trošak iskopa i sanacije javne površine, kako slijedi:

- za objekte obujma do 600 m3 djelomično,

- za objekte obujma od 600 m3 u cijelosti,

- za gospodarske objekte djelomično,

sve sukladno odluci Općinskog poglavarstva odnosno troškovniku kojeg utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo se prilikom utvrđivanja troškovnika rukovodi tržišnim cijenama za predmetne radove.

Članak 5.

Objekte i uređaje priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu izgrađuje i održava u stanju funkcionalnosti trgovačko društvo PONIKVE d.o.o.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Vlasnik građevine podnosi zahtjev za priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda trgovačkom društvu iz članaka 5. ove Odluke.

Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka, mora s podnijeti pravovremeno, prije početka uporabe građevine.

Trgovačko društvo iz članka 5. i podnositelj zahtjeva zaključiti će Ugovor o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kojim će odrediti tehničke uvjete, rok izvedbe i cijenu troškova priključenja.

Ugovor iz prethodnog stavka zaključit će se na temelju suglasnosti Općine Dobrinj.

Suglasnost Općine Dobrinj izdaje Jedinstveni upravni odjel po podmirenju naknade za priključenje, članak 14. i 15. ove Odluke, svih posebnih dijelova zgrade koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu u građevini koja se priključuje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Članak 7.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje građevine prema Zakonu o gradnji.

Članak 8.

Obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu nastaje:

- za novoizgrađene građevine od završetka njihove izgradnje na području na kojem je komunalna infrastrukture već izgrađena,

- za već izgrađene građevine od završetka izgradnje komunalne infrastrukture od dana primitka obavijesti o stvorenim uvjetima za priključenje od strane Komunalnog društva odnosno od Jedinstvenog upravnog odjela, a kao krajnji rok priključenja određuje se 12 (dvanaest) mjeseci od nastupa navedenih okolnosti.

Članak 9.

Vlasnici novoizgrađenih i postojećih građevina izgrađenih na području Općine Dobrinj gdje je izgrađena komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom trebaju u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnijeti zahtjev za priključenje neposredno nositelju izvedbe PONIKVE d.o.o.

Općina Dobrinj će za vlasnike građevina koji su bili obvezni ali nisu podnijeli zahtjev za priključenje svojih građevina neposredno nositelju izvedbe PONIKVE d.o.o. donijeti rješenje o obvezi priključka na komunalnu infrastrukturu kojih se podnositelj zahtjeva treba pridržavati.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 10.

Priključenje građevine na objekt komunalne infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti po pravilima struke, vodeći računa da se priključenje izvrši racionalno, uz optimalne troškove, da se osigura uredno funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika infrastrukture predmetnog područja.

Članak 11.

Priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture izvršiti će se sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima trgovačkog društva koje obavlja komunalnu djelatnost.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se trgovačko društvo iz članka 5., koje obavlja komunalnu djelatnost priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, da internim aktom detaljnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu, te u skladu s tim obavlja priključenja i nadzor nad izvedbom priključaka.

IV. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 13.

Vlasnik građevine odnosno investitor plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka, na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

Članak 14.

Naknada za priključenje prihod je proračuna Općine Dobrinj i uplaćuje se na račun Općine Dobrinj, a namijenjena je za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Općina Dobrinj i obveznik iz članka 2. stavak 1. ove Odluke zaključuju ugovor predmet kojeg je naknada za priključenje.

Jedinstveni upravni odjel vrši obračun, naplatu naknade za priključenje, izdaje suglasnosti iz članka 6. stavak 4. i 5. ove Odluke, vodi evidenciju priključaka za vodu i druge poslove sukladno odluci Općinskog poglavarstva.

Članak 15.

Naknada za priključenje iz članka 14. ove Odluke, sukladno članku 35. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđuje se u ukupnom iznosu prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Naknada za privremeno priključenje iz članka 2. stavak 2. plaća se u 50 % iznosu od naknade za priključenje utvrđene prethodnim stavkom ovog članka.

U slučaju naknadnih odvajanja priključaka odnosno mjerila za svaki naknadni priključak naknada se utvrđuje, kako slijedi:

- za obiteljsku kuću do 4 (četiri) stambene jedinice naknada se ne plaća,

- za ostale građevine naknada se plaća u 70% iznosu od naknade za priključenje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 16.

Naknada za priključenje iz članka 14. i 15. ove Odluke plaća se odjednom ili obročno.

Fizičke osobe naknade iz prethodnog stavka plaćaju odjednom ili obročno dok pravne osobe naknade plaćaju odjednom.

Obročno plaćanje može se odobriti najviše na 6 (šest) jednakih mjesečnih obroka.

Na dospjele a nenaplaćene naknade obračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 17.

Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom odgoju i obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova ili trgovačkih društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Dobrinj.

V. PODRUČJA IZUZETA OD OBVEZE PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Članak 18.

Izuzetno od obveze priključivanja sukladno odredbi članka 2. ove Odluke izuzimaju se vlasnici građevina, kako slijedi:

- na područjima u Općini Dobrinj na kojima nije izgrađena komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom na koje se građevine mogu priključiti,

- sa više od 70 godina starosne dobi ukoliko ne živi u zajedničkom domaćinstvu sa osobama mlađim od 70 godina,

ukoliko su na zadovoljavajući način osigurali svoje potrebe.

Članak 19.

Vlasnik građevine iz članka 2. stavak 1. čija građevinska čestica nema neposredan pristup javnoj površini na kojoj je izgrađena komunalna infrastruktura može, sukladno ovoj Odluci, podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali ne podliježe obvezi priključenja.

Članak 20.

Na području Općine Dobrinj vlasnici građevine nisu u obvezi svoju građevinu priključiti na komunalnu infrastrukturu za

- odvodnju otpadnih voda,

- odvodnju oborinskih voda,

s obzirom se odvodnja otpadnih odnosno oborinskih voda rješava na drugi način u skladu sa prethodno ishođenim tehnološkim uvjetima i suglasnostima nadležnih službi koje prethode aktu na temelju kojeg se može graditi.

VI. NADZOR

Članak 21.

Komunalno društvo odnosno Jedinstveni upravni odjel provodi kontrolu priključenja objekata na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke te može u slučaju nepriključenja donijeti Rješenje o obvezi priključenja građevine, kao i pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje u svezi ne priključivanja građevine na komunalnu infrastrukturu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja je vlasnik građevine odnosno investitor građevine ako se ne bude pridržavao uvjeta navedenih u ovoj Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/13

Ur. broj: 2141-04-01-07-1

Dobrinj, 30. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=497&mjesto=51514&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr