SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

12.

Temeljem članka 8., članka 9. stavak 5., članka 13. stavci 1. i 3., članka 27. stavak 3. i članka 28. stavak 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine broj 138/06), te članka 29. Statuta Općine Baška, (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom, za područje Općine Baška:

.utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata,

.određuju se lokacije područja naselja na kojima ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i »Barovi« mogu raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,

.propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«,

.utvrđuju se mjerila i kriteriji za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata po službenoj dužnosti,

.utvrđuju se mjerila i kriteriji za iznimno određivanje drugačijeg radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani« i »Barovi«,

.određuju se prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku (montažnom objektu) i propisuje se vanjski izgled takvih objekata,

.određuju prostori na kojima se smiju pružati ugostiteljske usluge naturistima,

.određuju se područja i uvjeti kampiranja,

.određuju se prostori, uvjeti, te način nuđenja i prodavanja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvima.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu raditi samo u zatvorenim prostorima, u vremenu od 21,00 do 06,00 sati.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« (restoran, gostionica, bistro, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekti brze prehrane - tip I. i II) i »Barovi« (caffe-bar, pivnica, buffet, kavana, konoba), koji ne ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu raditi u vremenu od 06,00 do 02,00 sata, uz obvezu stišavanja glazbe u zatvorenom prostoru i prestanak puštanja glazbe na otvorenom prostoru - ugostiteljskoj terasi u 24,00 sata, te pridržavanja ostalih odredbi Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine« broj 5/90, 30/ 90 i 47/90).

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i Barovi«, koji se nalaze izvan naseljenog područja, na udaljenosti najmanje 200 metara od najbližeg stambenog objekta, ugostiteljskog objekta za smještaj ili kampa , mogu raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi u vremenu od 06,00 do 23,00 sata.

Članak 5.

Općinsko poglavarstvo, po službenoj dužnosti, može rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena pojedinog ugostiteljskog objekta iz članka 2. stavci 2. i 3. od onoga propisanog Zakonom i ovom Odlukom:

.ako se njegovim radom i zbog njegovog rada remeti javni red i mir, temeljem pisane obavijesti policije,

.ako se njegovim radom i zbog njegovog rada narušavaju pozitivni zakonski propisi o buci, temeljem pisane obavijesti sanitarne inspekcije,

.ako se utvrdi duži rad objekta od propisanog, temeljem pisane obavijesti Državnog inspektorata,

.na prijavu komunalnog redarstva radi kršenja odredbi Odluke o komunalnom redu i nepridržavanja obveze utvrđene u članku 2. stavak 3.

Po zaprimanju prve pisane obavijesti jedne od nadležnih službi iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel će o istome, u pisanom obliku, upozoriti vlasnika ugostiteljskog objekta na koji se obavijest odnosi.

Po zaprimanju druge pisane obavijesti jedne od nadležnih službi iz stavka 1. ovoga članka, a koja se odnosi na ugostiteljski objekt za koji je ranije već zaprimljena takva obavijest i o čemu je vlasnik objekta upozoren u pisanom obliku, Općinsko poglavarstvo će, po službenoj dužnosti, takvom ugostiteljskom objektu rješenjem odrediti za 2 sata raniji završetak radnog vremena od onoga propisanog Zakonom i ovom Odlukom, u vremenskom trajanju od 3 mjeseca.

Članak 6.

Općinsko poglavarstvo, iznimno, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte, može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od onoga propisanog Zakonom i ovom Odlukom, u posebnim prigodama organiziranja različitih proslava (tradicionalne pučke zabave, Nova godina, svadba, maturalna zabava i sl.) i događanja u organizaciji Općine Baška i Turističke zajednice Općine Baška.

Primjena drugačijeg radnog vremena iz prethodnog stavka traje onoliko koliko traje i manifestacija koja je bila povod određivanju drugačijeg radnog vremena.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kiosku (montažnom objektu) na području Općine Baška, sukladno Zakonu i dokumentima prostorno-planskog uređenja, mogu biti isključivo na javnoj površini u Ulici Emila Geistlicha.

Kiosk (montažni objekt) iz prethodnog stavka mora imati sljedeće karakteristike:

.dimenzije:

- površina: d x š = do najviše 12,00 m2,

- visina: do krova 2,65 m,

.konstrukcija: cinčana čelična,

.ispune: poliuretanski paneli (4 cm),

.bravarija: aluminijska stolarija,

.krov: na četiri vode, crijep mediteran, kanalice od bakra, oluk.

Pružanju ugostiteljskih usluga iz objekata i na način opisane u ovom članku prethodi zaključenje ugovora o zakupu javne površine.

Članak 8.

Na području Općine Baška u pravilu se ne mogu pružati ugostiteljske usluge iz nepokretnog i priključnog vozila, iz šatora, na klupi, kolicima i sličnim napravama.

Iznimno, prigodom održavanja raznih manifestacija, sajmova i tradicionalnih pučkih priredbi, uz prethodno ishođenje suglasnosti Općinskog poglavarstva, te, uz ispunjenje uvjeta utvrđenih Zakonom i ovom Odlukom, ugostiteljske usluge se mogu pružati iz naprava navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ugostiteljske usluge naturistima na području Općine Baška smiju se pružati na prostoru FKK Bunculuka i pripadajuće plaže, u ugostiteljskim objektima predviđenima za pružanje takvih usluga.

Članak 10.

Na području Općine Baška zabranjeno je kampiranje izvan kampova iz skupine »Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj«.

Članak 11.

Iznajmljivač ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, koji svoje usluge nudi i prodaje neposredno u svom ugostiteljskom objektu i/ili posredno preko ovlaštenih posrednika, u svrhu privlačenja korisnika svojih usluga može:

.postaviti reklamu na svom objektu u kojemu pruža ugostiteljske usluge,

.propisno postaviti najviše jednu reklamu uz prometnicu u naselju, uz prethodno ishođenje suglasnosti Općinskog poglavarstva,

.oglašavati prodaju ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu neposredno preko elektronskih i pisanih medija, ili posredno preko elektronskih i pisanih medija Turističke zajednice Općine Baška i ovlaštenih posrednika.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 7/98 i 15/00).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2142-03-07-3

Baška, 27. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Zlatko Dorčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr