SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
GRAD BAKAR
30

10.

Temeljem članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 13. sjednici Grada Bakra održanoj 29. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU
izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra
za 2006. godinu

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu donesen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 20. srpnja 2006. godine, a Izmjene i dopune programa donijete su na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine.

2. Navedenim Programom određen je opis poslova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Prema članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnja groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijene komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Za realizaciju Programa planirano je 11.785.000,00 kuna, a u 2006. godini utrošeno je 6.457.118,99 kuna na sljedeći način:

I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Opis investicije

Izvršeno

Planirano
u kn

Utrošeno
u kn

Napomena:

1.

Nastavak uređenja rive iza hotela »Jadran« u Bakru
- izvođenje radova

Da

800.000,00

335.470,89

Nastavak radova u 2007.

2.

Riva Bakar - lučko područje u nadležnosti Lučke uprave Bakar - Kraljevica - sufinanciranje

Da

1.000.000,00

645.021,30

Nastavak radova u 2007.

3.

Bakar - uređenje prostora za postavu spomenika Domovinskog rata

Djelomično

300.000,00

114.680,00

Nabavljen kamen za izradu spomenika i predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.
Investicija se prenosi u 2007.

4.

Bakar - uređenje prostora Žal ribara - izrada projekata za izgradnju ljetne pozornice

Djelomično

30.000,00

23.790,00

Nastavak 2007.

5.

Bakar - izgradnja parkirališta u staroj gradskoj jezgri
- izrada projektne dokumentacije
- otkup terena

Djelomično

50.000,00

-

Obavljen razgovor s vlasnicima terena i dobivena načelna suglasnost.

6.

Bakar - uređenje prostora ispred Crkve Majke Božje

Djelomično

50.000,00

16.927,50

Izrađen projekat

7.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza

Ne

50.000,00

-

Izrada projektne dokumentacije nastavit će se nakon provedbe natječaja za uređenje javnih površina Bakra što uvjetuje nadležni Konzervatorski zavod Rijeka s obzirom da na izrađeno idejno rješenje imaju primjedbe.

8.

Praputnjak - parkiralište preko puta groblja i škole
- izrada projektne dokumentacije
- otkup terena

Ne

200.000,00

-

U 2006. godini obavljen razgovor s vlasnicima od kojih je dobivena načelna suglasnost.

9.

Uređenje spomenika antifašističke borbe u Praputnjaku

Djelomično

80.000,00

7.454,20

Izrađen izvedbeni projekat

10.

Izgradnja polivalentnog igrališta Krasica

Djelomično

800.000,00

37.576,00

Izrađena projektna dokumentacija, ugovoreni radovi, izvođenje u 2007.

 

Ukupno:

 

3.360.000,00

1.180.919,89

 

II. NERAZVRSTANE CESTE

 

Opis investicije

Izvršeno

Planirano
u kn

Utrošeno
u kn

Napomena

1.

Proširenje ceste Zamišćići
- Izrada projektne dokumentacije

Djelomično

200.000,00

-

Na ishođenu lokacijsku dozvolu uložena žalba, postupak za ishođenje dozvole je mirovao

2.

Izgradnja nogostupa na Kukuljanovu, uz državnu cestu D-40

Da

1.500.000,00

1.562.655,61
198.003,32*

* rubnjaci i nogostup uz D-40 od Luke prema Kukuljanovu (K.o. Škrljevo)

3.

Prelaganje ceste ispred škole Kukuljanovo
- izrada projektne dokumentacije

Djelomično

30.000,00

 

Prijenos 2007. - ugovorena izrada projektne dokumentacije

4.

Uređenje raskršća Kukuljanovo - Škrljevo (ambulanta) s autobusnim ugibalištem

Djelomično

300.000,00

22.936,00

Izrađena projektna dokumentacija, raspisan natječaj, izvođenje u 2007.

5.

Uređenje nogostupa u Škrljevu, od raskršća Državne ceste D-40 do skretanja za Krasicu i nastavak do doma kulture, zajedno s preslojavanjem kolnika i premještanjem autobusnog stajališta

Da

550.000,00

1.275.070,54

 

6.

Izgradnja autobusnog okretišta - Kalvarija - Hreljin

Da

450.000,00

253.207,06
14.640,00*

Okončana situacija ispostavljena nakon tehničkog pregleda u 2007. godini
* izrada projekata

7.

Izgradnja ceste Tursko - Hreljin - izrada projektne dokumentacije

Ne

30.000,00

 

Prijenos u 2007.

8.

Hreljin - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste uz market i školu do ulaza u objekt novoplaniranog dječjeg vrtića

Ne

30.000,00

 

Prijenos u 2007.

9.

Uređenje autobusnih stajališta, dobava i postava autobusnih čekaonica

Ne

50.000,00

 

Prijenos u 2007.

10.

Uređenje ceste na Hreljinu, od Place do Dragisine

Djelomično

1.450.000,00

45.188,80

U 2006. godini izrađeni projekti i proveden postupak javne nabave - izvođenje radova u 2007.

11.

Izgradnja ogradnih kamenih zidova uz ceste

Da

250.000,00

239.075,45
24.396,34

Rijekaasfalt
Delo

 

Ukupno:

 

4.840.000,00

3.635.173,12

 

III. JAVNA RASVJETA

 

Opis investicije

Izvršeno

Planirano
u kn

Utrošeno
u kn

Napomena

1.

Izgradnja javne rasvjete - Plase - od raskršća do željezničke stanice i prema Maloj Plasi

Ne

70.000,00

-

Dogovorena zajednička investicija HEP-a i Grada Bakra - izgradnja rasvjete zajedno s rekonstrukcijom niskonaponske mreže

2.

Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova

Ne

150.000,00

 

Prijenos investicije u 2007.

3.

Izgradnja javne rasvjete u vikend naselju Lepenice

Ne

100.000,00

 

Prijenos investicije u 2007.

4.

Izgradnja rasvjete na igralištu - Zlobin

Da

80.000,00

129.204,58

 

5.

Izgradnja rasvjete na igralištu Praputnjak

Da

70.000,00

130.191,08

 

6.

Proširenje rasvjete prema pojedinačnim zahtjevima

Da

50.000,00

143.565,94

 

 

Ukupno:

 

520.000,00

402.961,60

 

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM

 

Opis investicije

Izvršeno

Planirano
u kn

Utrošeno
u kn

Napomena

1.

Izgradnja vodovoda Plase - Melnice
- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Ne

200.000,00

-

U tijeku 2006. godine raspisan natječaj i ugovoreni radovi, Investitor K.D. »Vodovod i kanalizacija«

 

Ukupno:

 

200.000,00

-

 

V. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

 

Opis investicije

Izvršeno

Planirano
u kn

Utrošeno
u kn

Napomena:

1.

Nastavak izgradnje oborinske kanalizacije s upojnim bunarom i separatorom uz županijsku cestu na Krasici

Djelomično

225.000,00

-

Čeka se nastavak investicije zajedno s izgradnjom ceste Zamišćići.

2.

Rješavanje oborinske odvodnje u Škrljevu, zahtjev Pešut

Djelomično

150.000,00

4.117,50

Izrađena geodetska snimka

3.

Izgradnja oborinske kanalizacije županijske ceste - Praputnjak
- izrada projektne dokumentacije

Ne

30.000,00

 

Prijenos 2007.

4.

Bakar - Uređaj za pročišćavanje
- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Ne

100.000,00

 

Prijenos 2007.

5.

Izrada idejnog projekta kanalizacije Grada Bakra

Ne

200.000,00

 

Prijenos 2007.

 

 

 

705.000,00

4.117,50

 

Napomena: Vezano za odvodnju i pročišćavanje oborinske odvodnje, u 2006. godini rješavane samo interventne situacije budući da je postignut dogovor s K.D. »Vodovod i kanalizacija« da će se izraditi projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacije cijelog područja Grada Bakra.

VI. IZGRADNJA GROBLJA

 

Opis investicije

Izvršeno

Planirno
u kn

Utrošeno
u kn

Napomena

1.

Izgradnja novog gradskog groblja u Bakru
- novelacija idejnog rješenja,
- otkup zemljišta

Djelomično

2.000.000,00

1.180.554,71

Prijenos 2007.

2.

Groblje Škrljevo - izrada glavnog - izvedbenog projekta za izgradnju novih ukopnih mjesta

Ne

30.000,00

 

Prijenos 2007.

3.

Groblje Kukuljanovo - izrada glavnog - izvedbenog projekta za uređenje proširenog dijela groblja

Ne

30.000,00

-

Prijenos 2007.

4.

Izgradnja javne rasvjete i obnova zelenila na groblju Praputnjak

Da

70.000,00

53.392,17

 

5.

Groblje Bakar
- Postava centralnog križa

Ne

30.000,00

 

Prijenos 2007.

 

Ukupno:

 

2.160.000,00

1.233.946,88

 

Klasa: 021-05/07-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-07-7

Bakar 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr