SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
GRAD BAKAR
30

9.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2006. godini

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Bakru donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 4. sjednici održanoj 20. srpnja 2006. godine, a Izmjene i dopune programa donijete su na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine.

2. Prema članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

3. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje programa planirala se u iznosu od 8.030.000,00 kuna, a za izvršenje programa utrošeno je 7.299.871,17 kn.

4. Utvrđuje se da je u tijeku 2006. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i slivnika u Gradu Bakru
(170 slivnika, dva puta godišnje - proljeće i jesen)

60.000,00

18.779,46

2.

Redovito održavanje oborinske kanalizacije, slivnika i upojnih bunara na Hreljinu, Krasici, Kukuljanovu i Zlobinu te području Industrijske zone, dužina oborinske kanalizacije:
Krasica - 1000 m oborinskog kolektora, Kukuljanovo 145 m, Hreljin 300 m, Zlobin 50 m
Redovito održavanje tri upojna bunara na Hreljinu, jedan na Škrljevu, četiri na Kukuljanovu, tri na Krasici
Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju oborinske vode Zlobin, Hreljin, Škrljevo i Krasica
Čišćenje dva puta godišnje, proljeće i jesen

120.000,00

50.021,38

2.

INDUSTRIJSKA ZONA
- Čišćenje rigola - ručno mt 800
- Čišćenje slivnika kom 180
- Čišćenje propusta i taložnica m3 8
- Popravak poklopaca rev.okana i slivnika - kom 5
- Čišćenje nanosa u izljevu Zlanjevo m3 15

90.000,00 kn

1.708,00

 

Ukupno:

270.000,00

70.508,84

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Redovito čišćenje javnih površina

Red.
br.

Opis:

Planirano

Utrošeno

1.

Čišćenje javno prometnih površina s odvozom i zbrinjavanjem prikupljanje pometačine

256.000,00

255.715,49

2.

Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada ostavljenog na javno-prometnim površinama od nepoznatih počinitelja
- dežurna služba veliki kiper

81.000,00

79.503,98

3.

Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada ostavljenog na javno-prometnim površinama od nepoznatih počinitelja
- dežurna služba mali kiper

20.000,00

19.727,40

4.

Pražnjenje košarica s odvozom i zbrinjavanjem otpada

21.000,00

15.542,19

5.

Dodatno čišćenje javnih površina prilikom održavanja raznih manifestacija

22.000,00

22.731,33

 

Ukupno:

400.000,00

393.220,39

Sanacija deponija i održavanje komunalnih odlagališta

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.

Odvoz krupnog otpada i autoolupina s divljih deponija na području Grada Bakra:
- Cesta Meja - Bakar
- Industrijska zona Kukuljanovo
- Krasica
- Zlobin
- Bakar i ost.

250.000,00

309.880,00

2.

Uređenje prostora za komunalna odlagališta Zlobin i Hreljin*

100.000,00

202.114,96

3.

Odvoz krupnog otpada - dodatna postava baja

100.000,00

67.851,32

4.

Postava zaštitnih ograda, branika, rampi i tabela »Zabranjeno odlaganje otpada«

50.000,00

26.943,09

5.

Praćenje stanja okoliša, ispitivanje uzoraka

30.000,00

41.731,32

 

Ukupno:

530.000,00

648.520,69

* S obzirom da na području naselja Hreljin nije određena lokacija za uređenje prostora za komunalno odlagalište, uređeno je odlagalište Krasica.

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje zelenih površina

Ukupna površina: 27.500,00 m2

Travnate površine: 22.217,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.1.

Održavanje travnatih terena

100.000,00

104.061,61

1.2.

Održavanje biljnog materijala

140.000,00

166.842,26

1.3.

Popunjavanje i obnova zelenih površina

30.000,00

27.395,10

1.4.

Održavanje staza i slobodnih površina

25.000,00

20.450,86

1.5.

Održavanje čistoće

120.000,00

117.429,64

1.6.

Održavanje zelenila zalijevanjem

5.000,00

4.239,07

 

Ukupno:

420.000,00

440.418,54

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na dječjim igralištima i javnim površinama

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

2.1.

Zemljani radovi - iskopi, nasipavanja, razastiranja zemlje i šljunka

8.000,00

-

2.2.

Betonski radovi

10.000,00

-

2.3.

Hitne intervencije na javnim površinama

10.000,00

14.993,80

 

Ukupno:

28.000,00

14.993,80

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

3.1.

Demontaža i odvoz dotrajalih elementa

6.000,00

-

3.2.

Dobava i montaža novih drvenih elemenata

15.000,00

-

3.3.

Ličenje postavljenih drvenih elemenata

4.000,00

-

3.4.

Bravarski radovi

20.000,00

10.650,60

3.5.

Ličenje čeličnih dijelova dječjih sprava

5.000,00

1.142,10

3.6.

Iscrtavanje i uklanjanje crta na igralištima

10.000,00

9.203,68

 

Ukupno:

60.000,00

20.996,38

4. Dobava i postava komunalne opreme

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

4.1.

Košarica za smeće

10.000,00

951,60

4.2.

Nabavka novih klupa

200.000,00

58.264,76

4.3.

Izrada i montaža ograda

100.000,00

18.287,80

4.4.

Vaze za cvijeće

12.000,00

7.320,00

4.5.

Ostala komunalna oprema (stupići, graničnici i sl.)

10.000,00

4.392,00

 

Ukupno:

332.000,00

89.216,16

5. Obnova zelenila

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

5.1.

Sezonske cvjetne trajnice

6.000,00

5.124,00

5.2.

Ukrasno bilje i trajnice

12.000,00

10.801,47

5.3.

Listopadne stablašice

8.000,00

3.416,00

5.4.

Crnogorica

4.000,00

5.490,00

 

Ukupno:

30.000,00

24.831,47

6. Ostali radovi na održavanju javnih površina

Red.
br.

Opis:

Planirano

Utrošeno

6.1.

Nabavka šljunka, rizle i pijeska

6.000,00

1.383,48

6.2.

Održavanje instalacija tuševa (montaža i demontaža)

4.000,00

-

6.3.

Održavanje plaža (Bakar i Praputnjak)

125.000,00

112.168,11

6.4.

Uređenje školskog igrališta Kukuljanovo

260.000,00

37.490,60

6.5.

Uređenje školskog igrališta Škrljevo

160.000,00

131.699,00

6.6.

Održavanje pučkih šterni - Škrljevo

65.000,00

25.498,00

6.7.

Izmještanje autobusne čekaonice - Bakar

10.000,00

Prijenos 2007.

 

Ukupno:

630.000,00

308.239,19

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

1.1.

Postavljanje privremene signalizacije

40.000,00

18.568,40

1.2.

Izvođenje zemljanih radova

200.000,00

256.994,20

1.3.

Sanacija i izgradnja potpornih i obložnih zidova

250.000,00

258.445,10

1.4.

Radovi na okolišu ceste (košnja, sječa i orezivanje stabala, krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije)

300.000,00

384.586,64

1.5.

Radovi na trupu ceste (bankine, rubnjaci, rigoli)

120.000,00

102.593,04

1.6.

Održavanje objekata za odvodnju

100.000,00

47.513,75

1.7.

Uređenje makadamskih cesta - dostava i ugradnja tampona

100.000,00

-

1.8.

Sanacija udarnih rupa

120.000,00

200.855,19

1.9.

Sanacija kolničkog zastora, uređenje pješačkih staza

300.000,00

276.633,22

1.10.

Sanacija manjih asfaltnih površina

160.000,00

132.773,03

1.11.

Radovi na opremi ceste

10.000,00

33.610,13

1.12.

Ophodarska služba

80.000,00

75.435,43

1.13.

Zimska služba

140.000,00

195.681,90

 

Ukupno:

1.920.000,00

1.983.690,03

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

2.1.

Dobava i postava prometnih znakova

60.000,00

54.302,20

2.2.

Iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije

50.000,00

50.739,19

 

Ukupno:

110.000,00

105.041,39

3. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

Red.
br.

Opis

Planirano

Utrošeno

3.1.

Uređenje nogostupa Hroljevo - Krasica - Praputnjak

500.000,00

612.550,58

3.2.

Hreljin - odvodnja i nogostup

168.000,00

193.535,27

3.3.

Hreljin - korekcija ceste prema Tuhobiću

40.000,00

44.349,60

3.4.

Kukuljanovo - asfaltiranje ceste uz novouređeni spomen park

56.000,00

55.784,50

3.5.

Uređenje nerazvrstanih cesta prema zahtjevima Vijeća mjesnih odbora:

 

 

3.5.1.

Sanacija potpornog zida i asfaltiranje ceste Pul - Zlobin

250.000,00

341.443,73

3.5.2.

Asfaltiranje ceste Vetrenjak - Krasica

350.000,00

343.596,05

3.5.3.

Kukuljanovo - Uređenje »Ravničine« kod kuće Petrović

200.000,00

112.198,30

3.5.4.

Popravak obrušenih zidova pješačkog puta Kučićevo

46.000,00

Prijenos 2007.

3.5.5.

Bakar - uređenje parkirališta u Senjskoj ulici

10.000,00

Prijenos 2007.

3.5.6.

Bakar - Uređenje pješačkog puta od Veberove do groblja

240.000,00

240.478,34

3.5.7.

Uređenje postolja za baje

40.000,00

41.580,04

 

Ukupno:

1.900.000,00

1.985.516,41

V - ODRŽAVANJE GROBLJA

Red.
br.

Opis:

Planirano

Utrošeno

1.

Izgrabljivanje površina

25.000,00

65.221,20

2.

Košnja travnjaka

20.000,00

6.456,78

3.

Žetva trave srpom ili škarama

10.000,00

2.275,06

4.

Uređenje trajnica, orezivanje živica i grmlja

10.000,00

16.470,00

5.

Sječa stabala, orezivanje grana stabala i vađenje korijenja

20.000,00

8.906,00

6.

Odstranjivanje i uništavanje korova

15.000,00

25.977,70

7.

Čišćenje betoniranih, popločenih i asfaltiranih površina

25.000,00

16.838,20

8.

Skupljanje otpadnog materijala i utovar na deponij

28.000,00

55.266,00

9.

Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra

12.000,00

1.098,00

10.

Održavanje čistoće prostora mrtvačnica

25.000,00

7.015,00

11.

Obnova grmlja i niskog raslinja

16.000,00

-

12.

Nabavka šljunka za obnovu staza

12.000,00

-

13.

Sadnja zelenila

20.000,00

-

14.

Sanacija dotrajalih betonskih staza i parapetnih zidića

32.000,00

37.591,25

15.

Nabavka komunalne opreme (košare za smeće, oglasne ploče, klupe, škropilnice) i ost.

30.000,00

2.618,12

16.

Zamjena dotrajalih draperija i zavjesa u mrtvačnicama

15.000,00

Prijenos 2007.

17.

Popravak mrtvačnice Zlobin

35.000,00

Prijenos 2007.

 

Ukupno:

350.000,00

245.733,31

VI - JAVNA RASVJETA

1. Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

Red.
br.

Opis:

Planirano

Utrošeno

1.1.

Godišnji pregled javne rasvjete

25.000,00

7.110,00

1.2.

Građevinski radovi - iskop jama za temelje, zamjena stupova

30.000,00

-

1.3.

Elektromontažni radovi s nabavkom materijala

325.000,00

321.811,52

1.4.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti prigodom božićno-novogodišnjih blagdana

40.000,00

63.775,50

1.5.

Nabavka novogodišnje dekoracije

50.000,00

34.192,94

1.6.

Elektromontažni radovi na dekorativnoj rasvjeti za vrijeme održavanja prigodnih manifestacija u svim mjestima Grada Bakra

30.000,00

11.578,41

1.7.

Podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta

550.000,00

530.476,20

 

Ukupno:

1.050.000,00

968.944,57

Klasa: 021-05/07-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-07-8

Bakar, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr