SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
GRAD BAKAR
30

8.

Temeljem odredbi članka 122. - 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24., stavak 1., alineja 5., Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/ 06) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Bakra za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2006. godine

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2006. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 13.368.119,94 kune raspoređuju se:

1. Program očuvanja spomeničke baštine

- investicijsko održavanje kulturnih spomenika - sanacija krovišta u Kaštelu Bakar u iznosu od 1.250.000,00 kuna,

- sufinanciranje radova na izmjeni elektroinstacija u Crkvi Sv. Andreja u Bakru u iznosu od 300.000,00 kuna,

- rješavanje imovinsko pravnih odnosa za kuću Marohnić u Hreljinu u iznosu od 10.000,00 kuna,

- sufinanciranje radov na sanaciji Kapele Sv. Ambroza u Škrljevu u iznosu od 10.000,00 kuna,

2. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju

- projektna dokumentacija za izgradnju Dječjeg vrtića Hreljin u iznosu od 100.000,00 kuna,

3. Program gospodarenja i održavanja imovine Grada Bakra

- kapitalni projekt uređenja zgrade Gradske uprave i Poglavarstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna;

- otkup zemljišta i uređenje Doma kulture Kukuljanovo u iznosu od 1.150.000,00 kuna,

- uređenje Doma kulture Praputnjak u iznosu od 100.000,00 kuna;

- izrada idejnog projekta i sufinanciranje uređenja poštanskog ureda u prostorijama Doma Kukuljanovo u iznosu od 200.000,00 kuna,

- izrada projektne dokumentacije i pripreme za adaptaciju Doma kulture u Bakru u iznosu od 500.000,00 kuna,

- rekonstrukcija Doma kulture Krasica u iznosu od 500.000,00 kuna

4. Program preventivnih mjera zaštite od požara

- izrada projektne dokumentacije za vatrogasne domove u Hreljinu i Škrljevu u iznosu od 200.000,00 kuna,

5. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- ulaganje u urbanističke planove Grada Bakra u iznosu od 700.000,00 kuna,

- otkup zemljišta za groblje Bakar u vrijednosti od 850.000,00 kuna,

- izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra u iznosu od 705.000,00 kuna,

- izgradnja vodovoda na području Grada Bakra u iznosu od 200.000,00 kuna,

- dodatna ulaganja u javne površine u iznosu od 1.000.000,00 kuna,

- investicijsko održavanje Rive u Bakru u iznosu od 900.000,00 kuna,

- investicijsko održavanje lokalnih cesta u iznosu od 2.293.119,94 kune,

- udio u glavnici Komunalnog društva »Dobra« u Bakru u iznosu od 200.000,00 kuna,

6. Program ekologije

- sanacija divljih deponija u iznosu od 100.000,00 kuna,

- izgradnja reciklažnog dvorišta Moravac u iznosu od 100.000,00 kuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi u iznosu od 44.127.639,06 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 2.146.363,97 kuna iskazani su u posebnom djelu Proračuna prema programima odnosno tekućim aktivnostima i kapitalnim projektima planiranim u 2006. godini, te čine sastavni dio ove Odluke.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2006. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.06.

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

Članak 5.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-07-11

Bakar, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra z  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr