SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

3.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06), te članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KOSTRENA ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 35.712.664

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.465.660

RASHODI POSLOVANJA 32.918.219

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 5.013.053

RAZLIKA - VIŠAK / VIŠAK PRIHODA 2.247.052

B. RASPOLOŽIVIH SREDS. IZ PRETH.

GODINA -

C. RAČUN ZADUŽIVANJA /

FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 32.580

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMA 3.400.226

NETO ZADUŽIVANJE /

FINANCIRANJE / MANJAK PRIHODA 3.367.646

D. UKUPNI MANJAK PRIHODA I

PRIMITAKA 1.120.594

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 3.

Rezultat poslovanja za 2006 godinu raspoređuje se na sljedeći način:

1. Ukupni manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 1.120.594 uvećan za preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iz proteklih godina u iznosu od 1.828.794 kn pokrit će se smanjenjem troškovne strane Proračuna za 2007. godinu i to na slijedeći način:

A) Smanjenjem stavke Plan razvojnih programa, Potprogram kapitalna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, i to slijedeći projekti

- Projekt: Kanalizacija Vrh Martinšćica u iznosu od 400.000 kn

- Projekt: Oborinska kanalizacija u iznosu od 50.000 kn

B) Smanjenjejm stavke Potprogram: Program voda 3, i to slijedeći projekti.

- Projekt: Vodovod Mažeri u iznosu od 125.000 kn

- Projekt: Vodovod Plešići u iznosu od 250.000 kn

- Projekt: Vodovod Fufići u iznosu od 150.000 kn

- Projekt: Vodovod Šubati u iznosu od 150.000 kn

- Projekt: Vodovod Stara Voda u iznosu od 100.000 kn

- Projekt: Vodovod Doričići u iznosu od 200.000 kn

- Projekt: Vodovod Dujmići u iznosu od 75.000 kn

C) Smanjenjem stavke Plan razvojnih programa, Potprogram: Kapitalna ulaganja u plinifikaciju i to slijedeći projekti:

- Projekt: Kotlovnica dvorana, škola, vrtić u iznosu od 450.000 kn

- Projekt: Kotlovnica dom zdravlja u iznosu od 230.000 kn

- Projekt: Kotlovnica NK Pomorac u iznosu od 100.000 kn

D) Smanjenjem stavke Program održavanja komunalne infrastrukture, Potprogram: Upojni bunari u izmosu od 50.000 kn

E) Smanjenjem stavke Programa pojačanog održavanja komunalne imfrastrukture, Potprogram: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i to slijedeći projekti:

- Projekt: Put Barunija u iznosu od 120.000 kn

F) Smanjenjem stavke Programa pojačanog održavanja komunalne infrastrukture, Potprogram:

Pojačano održavanje pomorskog dobra i to slijedeći projekti:

- Projekt: Obalni put u iznosu od 40.000 kn

- Projekt: Ograde i tuševi u iznosu od 40.000 kn

- Projekt: Sanitarni čvorovi u iznosu od 60.000 kn

G) Smanjenjem stavke Programa kapitalnih ulaganja u prostorno planiranje, Potprogram: Prostorno planska dokumentacija i to slijedeći projekti:

- Projekt: UPU N1, R1, N3 u iznosu od 141.388 kn

- Projekt: UPU N2, N4 u iznosu od 60.000 kn

H) Smanjenjem stavke Programa Projektna dokumentacija ceste, Projekt cesta Doričići u iznosu od 50.000 kn

I) Smanjenjem stavke Programa projektna dokumentacija i to slijedeći projekti:

- Projekt: Dječji vrtić u iznosu od 20.000 kn

- Projekt: Kanalizacija obalnog puta u iznosu od 10.000 kn

- Projekt: Kanalizacija Glavani u iznosu od 10.000 kn

- Projekt: Kanalizacija Vrh Martinšćice u iznosu od 10.000 kn

J) Smanjenjem stavke Program: Gospodarstvo - poticanje uzgoja maslina i trešanja u iznosu od 58.000 kn.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-4

Kostrena, 15. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2006/4
OD 1. 1. 2006. DO 31. 12. 2006.

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostre  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr