SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

7.

Na temelju članka 11. stavak 1.Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 07/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2007. godine donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski
za razdoblje od 2007. do 2011. godine

I. UVODNE ODREDBE

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) utvrđuje obvezu izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru koji se izrađuju u obliku Izvješća o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Program mjera temelji se na Izvješću koje sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i druge elemente od važnosti za prostor za koji se izrađuje.

Program mjera donosi se za četverogodišnje razdoblje i njime su obuhvaćene aktivnosti od interesa za Grad Novi Vinodolski koje se provode kroz naredne četiri godine, pa se stoga aktivnosti moraju obuhvatiti godišnjim planovima rada gradskih upravnih tijela. Ovo je već šesti Program mjera. Prvi je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.prosinca 1994. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 33/94, drugi je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 30. rujna 1997. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 21/97 sa izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije broj 14/98 i 18/99, treći je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. listopada 1999. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 24/99 sa izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 4/00, 10/00, 12/00 i 27/00, četvrti je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2001. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 34/01 sa izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 6/02, 11/02 i 20/03, peti je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 19. srpnja 2004. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 25/04.

II. ZAKONSKE OBVEZE

2.1. Zakon o prostornom uređenju

Prema Zakonu o prostornom uređenju, prostorno uređenje je osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom.

Prostorno uređenje provodi se:

- dokumentima prostornog uređenja (prostorni planovi), koji određuju način korištenja i namjenu prostora,

- dokumentima stanja i poboljšanja stanja u prostoru (Izvješće i Program mjera).

Gradsko vijeće dužno je na temelju Izvješća donijeti Program mjera. Program mjera provodi Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski putem nadležnih upravnih tijela.

Obveza i način izrade Programa mjera reguliran je člankom 11. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon). Prema navedenoj odredbi Program mjera sadrži potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

Programi mjera donosili su se za dvogodišnja razdoblja, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) propisana je obveza donošenja za četverogodišnje razdoblje, te se temeljem odredbi članka 11. stavak 6. Zakona njegova izmjena ili dopuna može donositi samo za dvogodišnje razdoblje, a iznimno od toga samo uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Člankom 26.b. Zakona o prostornom uređenju propisano je da se donošenje dokumenata prostornog uređenja kao što su urbanistički planovi uređenja sa granicama područja obavezno propisuje prostornim planovima uređenja općine ili gradova, Temeljem odredbi članka 26.b. Zakona obveza je Grada Novi Vinodolski da donošenje urbanističkih planova uređenja na svojem području propiše Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski. Temeljem odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju donošenje detaljnih planova uređenja također treba prethodno biti propisano dokumentima prostornog uređenja šireg područja, odnosno urbanističkim planovima uređenja, a odredbom članka 23. Zakona i prostornim planom uređenja općine ili grada može se također utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja na teritoriju općine ili grada.

Slijedom naprijed navedenih odredbi Zakona o prostornom uređenju Programom mjera određuje se donošenje dokumenta prostornog uređenja, ali uz prethodno ispunjenje uvjeta propisanih člankom 26.b. i člankom 28. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju sa mogućnošću primjene odredbe članka 23. Zakona.

2.2. Zakon o zaštiti okoliša

Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99) određena je obveza izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvate u prostoru koji se određuju Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00, 136/ 04 i 85/06).

Izradi studije o utjecaju na okoliš pristupa se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, odnosno prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Lokacije se određuju dokumentima prostornog uređenja, te su dokumenti prostornog uređenja izvori podataka za izradu studije o utjecaju na okoliš. Ako lokacija nije određena ili pobliže određena dokumentima prostornog uređenja, studijom se mora ocijeniti i izbor lokacije zahvata.

Do stupanja na snagu Pravilnika o dopuni i izmjeni Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 85/06) za ugostiteljsko-turističke cjeline 5 ha i veće nije bila potrebna izrada studije utjecaja na okoliš. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika odnosno počevši od 3. 8. 2006. godine za predmetne cjeline utvrđena je obveza izrade studija utjecaja na okoliš, te će se na području Grada Novi Vinodolski za ugostiteljsko-turističke cjeline 5 ha i veće prije izdavanja lokacijskih dozvola trebati obavezno izraditi studija utjecaja na okoliš.

2.3. Prostorni plan Primorsko-goranske županije

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05 i 50/06) odredio je osnove za uređenje i zaštitu prostora, sustav razvojne regionalne infrastrukture, mjerila i smjernice za gospodarski razvoj, za očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša i druge elemente određene Zakonom o prostornom uređenju.

Zakonom o prostornom uređenju propisana je obveza usklađenosti dokumenata prostornog uređenja sa prostornim planom županija i to Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, ostalih urbanističkih planova iz članka 26.b. Zakona o prostornom uređenju, kao i urbanističkih planova uređenja određenih Prostornim planom Primorsko-goranske županije, te je obveza Grada Novi Vinodolski da u postupku donošenja istih pribavi potrebnu suglasnost propisanu člankom 24. Zakona o prostornom uređenju.

2.4. Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski propisuju se uvjeti za uređenje gradskog područja, kao i ostali uvjeti i odredbe propisani člankom 23. Zakona o prostornom uređenju.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski donijet je na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. prosinca 2006. godine, objavljen je u »Službenim novinama« broj 55/06 i stupio je na snagu 29. prosinca 2006. godine.

Temeljem odredbi članka 26.b. Zakona, kao i korištenjem mogućnosti propisane člankom 23. Zakona, Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski propisano je donošenje urbanističkih planova uređenja, kao i detaljnih planova uređenja za pojedino područje. Mogućnost izrade eventualno potrebnih detaljnih planova uređenja za pojedina područja propisat će se urbanističkim planovima uređenja.

III. MJERE ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

3.1. Uređenje građevinskog zemljišta

Uređenje prostora provodi se u cilju planiranja i organizacije upotrebe prostora, odnosno gradnje i rekonstrukcije. Uređuje se u pravilu zemljište građevinskog područja. Uređenje građevinskog zemljišta provodi se u dva osnovna segmenta:

a) pripremni radovi,

b) opremanje zemljišta.

a) pripremni radovi odvijaju se kroz aktivnosti izrade prostornih planova i drugih dokumenata u funkciji prostornog uređenja, a građenje odnosno opremanje prostora kroz odgovarajuće djelatnosti (gradnja ili rekonstrukcija infrastrukture, otpada i dr.).

Pripremni radovi obuhvaćaju: sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu prostornih planova, izradu parcelacijskih elaborata, rušenje postojećih objekata, premještanje infrastrukture, zaštitne mjere spomenika kulture i dr. ciljevi pripreme usmjereni su prvenstveno u stvaranju preduvjeta gradnje i korištenja prostora i građevina sukladno donesenim dokumentima.

b) Opremanje zemljišta provodi se izgradnjom objekata komunalne infrastrukture.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća: kolne i pješačke prometnice, trgove, javna parkirališta, javnu rasvjetu, parkove, dječja igrališta, groblja, odvodnju i vodovod, lučice, odlagališta za komunalni otpad i dr.

3.2. Mjere za rješavanje neplanske izgradnje

Neplansku izgradnju treba rješavati kroz prostorno-plansku dokumentaciju. Da bi se spriječila neplanska izgradnja Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski propisani su uvjeti gradnje na području Grada Novi Vinodolski, a za pojedina područja kao što je naselje Novi Vinodolski biti

će potrebno za novu gradnju unutar izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja donijeti i Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski. Za područja ostalih naselja smještenim u zaštićenom obalnom području nova gradnja u neizgrađenim građevinskim područjima neće biti moguća bez donošenja urbanističkih planova naselja. Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski naročito su propisani uvjeti i ograničenja koja se odnose na zaštićeno obalno područje u pojasu kopna u širini od 1000 m od obalne crte kao i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte, a što je kao obaveza propisano člankom 45.a. Zakona o prostornom uređenju, a također i Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/ 04).

3.3. Mjere za unapređenje infrastrukturnih sustava

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture je temeljna okosnica za opremanje prostora, odnosno privođenja zemljišta planiranoj namjeni.

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donosi Program izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture i istim se određuju objekti komunalne infrastrukture koji se planiraju graditi, rokovi izgradnje i planirani prihodi iz kojih će se graditi predmetni objekti.

U sljedećim razdobljima prilikom donošenja Programa izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture biti će potrebno planirati odnosno rješavati odvodnju otpadnih voda, pristupe na građevinsku česticu i parkirališna mjesta u neizgrađenim građevinskim područjima naselja smještenih u zaštićenom obalnom području, a sve u skladu sa odredbom članka 10. Uredbe. Također će biti potrebno naročitu pažnju posvetiti i rješavanju potrebne komunalne infrastrukture za poslovne zone i izdvojena područja ugostiteljsko-turističke namjene.

IV. IZRADA I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA

4.1. Pribavljanje podataka i stručnih podloga za prostorne planove

Područje Grada Novi Vinodolski nalazi se dijelom zaštićenom obalnom području.

Odredbom članka 9. stavak 4. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) propisano je da se urbanistički planovi uređenja u zaštićenom obalnom području moraju izraditi najmanje u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 na topografskom planu, a mora obuhvaćati cijeli neizgrađeni dio građevinskog područja.

Temeljem odredbe članka 9. stavak 4. Uredbe, a prije pristupanja izradi urbanističkih planova uređenja sa obuhvatom u zaštićenom obalnom području, biti će potrebno prethodno pristupiti izradama odgovarajućih podloga.

4.2. Donošenje prostornih planova

4.2.1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Temeljem zadanih odrednica iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski određena je i dionica auto-ceste koja prolazi područjem Grada Novi Vinodolski. Po izraženom nezadovoljstvu Grada Novi Vinodolski pokrenuta je inicijativa za izmjenu planirane trase i po pokrenutoj inicijativi sačinjen je prijedlog prometnog rješenja čvora Rijeka kojim su, pored ostalih korekcija, izvršene i korekcije trase na području Grada Novi Vinodolski. Po zauzimanju stavova i određivanju ove dionice biti će potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a nakon donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije biti će potrebno pristupiti i izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski koji će, pored izmjene trase auto-ceste, po potrebi obuhvaćati i druge izmjene i dopune sukladno zahtjevima koji će se javljati po potrebama i zahtjevima Grada Novi Vinodolski, a također i opravdanim zahtjevima zainteresiranih investitora na području Grada.

4.2.2. Urbanistički planovi uređenja

U sljedećem četverogodišnjem razdoblju na području Grada Novi Vinodolski planira se donošenje urbanističkih planova uređenja čija je obveza donošenja prethodno utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski, kao i njihov obuhvat.

4.2.2.1. Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski (UPU 1)

Izrada ovog prostornog plana započela je u prethodnom razdoblju za koji se je odnosio dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru.

4.2.2.2. Urbanistički plan uređenja naselja Grabrova (UPU 2)

4.2.2.3. Urbanistički plan uređenja naselja Povile (UPU 3)

4.2.2.4. Urbanistički plan uređenja naselja Klenovica (UPU 4)

4.2.2.5. Urbanistički plan uređenja naselja Smokvica Krmpotska (UPU 5)

4.2.2.6. Urbanistički plan uređenja naselja Sibinj Krmpotski-sjever (UPU 6)

4.2.2.7. Urbanistički plan uređenja naselja Sibinj Krmpotski-jug (UPU 7)

Prostorni planovi od 4.2.2.1. do 4.2.2.7. nalaze se u zaštićenom obalnom području, te je prije pristupanja njihovoj izradi potrebna izrada odgovarajuće topografske podloge u mjerilu 1:1000 ili 1:2000. Podloga je izrađena u mjerilu 1:1000 za područje naselja Novi Vinodolski i to za neizgrađena građevinska područja.

4.2.2.8. Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8, K1)

Izrada ovog prostornog plana započela je u prethodnom razdoblju za koji se je odnosio dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru.

4.2.2.9. Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Kargač (UPU 11, K5)

Izrada ovog prostornog plana započela je u prethodnom razdoblju za koji se je odnosio dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru.

4.2.2.10. Urbanistički plan uređenja Pavlomir 1 (UPU 9, K 2) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta odnosno nekretnina u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.11. Urbanistički plan uređenja Pavlomir 2 (UPU 10, K3) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta odnosno nekretnina u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.12. Urbanistički plan uređenja Ledenice (UPU 12, K6)-izradu istog financirat će vlasnik zemljišta odnosno nekretnina u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.13. Urbanistički plan uređenja Luka (UPU 13, K7) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta odnosno nekretnina u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.14. Urbanistički plan uređenja Jakov polje (UPU 14, K8) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta odnosno nekretnina u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.15. Urbanistički plan uređenja Donji Zagon (UPU 15, T1-1) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta u obuhvatu Plana ili zainteresirani investitor.

4.2.2.16. Urbanistički plan uređenja Breze (UPU 16, T1- 2) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta u obuhvatu Plana ili zainteresirani investitor.

4.2.2.17. Urbanistički plan uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17,T1-3) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.18. Urbanistički plan uređenja Porto Teplo 2 (UPU 18, T1-4)

Obuhvat ovog Plana čini površinu namijenjenu ugostiteljsko-turističkoj namjeni većoj od 5 ha, te je za ovo područje obavezno i donošenje studije utjecaja na okoliš.

4.2.2.19. Urbanistički plan uređenja Klenovica (UPU 19, T1-5) - izradu istog financirat će vlasnik zemljišta odnosno nekretnina u obuhvatu ovog Plana.

4.2.2.20. Urbanistički plan uređenja Zagori 1 (UPU 20, T1-6)

4.2.2.21. Urbanistički plan uređenja Povile (UPU 22, T1- 7)

4.2.2.22. Urbanistički plan uređenja Turističkog naselja Panos (UPU 21, T 2-2)

Izrada ovog Plana započela je u prethodnom razdoblju za koji se je odnosio dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru i u vrijeme pristupanja njegovoj izradi nije bila utvrđena obveza donošenja studije utjecaja na okoliš, jer za površine ugostiteljsko-turističke namjene 5 ha i veće nije bila propisana ova obveza. Budući je došlo do izmjene Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš za ovo područje će biti također potrebno donošenje studije utjecaja na okoliš.

4.2.2.23. Urbanistički plan uređenja kampa Povile 2 (UPU 23, T 3-1) - izradu ovog prostornog plan financirat će vlasnik zemljišta.

4.2.2.24. Urbanistički plan uređenja kampa Klenovica (UPU 24, T 3-2) - izradu ovog prostornog plana financirat će vlasnik kampa.

4.2.2.25. Urbanistički plan uređenja kampa Kozica (UPU 25, T 3-3)

Izrada ovog prostornog plana započela je u prethodnom razdoblju za koji se je odnosio dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru i izradu istog financira vlasnik kampa.

4.2.2.26. Urbanistički plan uređenja kampa Sibinj Krmpotski 1 (UPU 26, T 3-4) - izradu ovog prostornog plana financirat će vlasnik kampa.

4.2.2.27. Urbanistički plan uređenja kampa Sibinj Krmpotski 2 (UPU 27, T 3-5) - izradu ovog prostornog plana financirat će vlasnik zemljišta.

Prostorni planovi od 4.2.2.17. do 4.2.2.27. nalaze se u zaštićenom obalnom području, te prije pristupanja njihovoj izradi treba izraditi topografsku podlogu u mjerilu 1:1000 ili 1:2000. Vlasnici zemljišta i kampova za koje je navedeno da financiraju izradu urbanističkih planova uređenja financirat će i izrade topografskih podloga u mjerilu 1:1000 ili 1:2000. Za obuhvate prostornih planova iz točke 4.2.2.8. i 4.2.2.22. sačinjene su odgovarajuće topografske podloge, jer je njihova izrada započela po prethodnom dvogodišnjem Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru.

4.2.2.21. Urbanistički plan uređenja Golf igrališta (UPU 30, R4)

Izradu ovog prostornog plana financirat će zainteresirani investitor. Za ovaj prostorni plan je potrebno i donošenje studije utjecaja na okoliš.

4.2.2.22. Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)

4.2.2.23. Urbanistički plan uređenja teretne luke Porto Teplo (UPU 32, IS3).

4.2.3. Detaljni planovi uređenja

4.2.3.1. Detaljni plan uređenja novog groblja u Novom Vinodolskom (G 5)

Na području naselja Novi Vinodolski bilo je neophodno, radi nedostatka grobnih mjesta na postojećem groblju, određivanje nove lokacije za izgradnju groblja. Iz navedenog razloga je nova lokacija određena Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski, te se je primjenjujući odredbu članka 23. Zakona o prostornom uređenju za ovu lokaciju odredila obveza donošenja detaljnog plana uređenja.

4.2.4. Izmjene i dopune detaljnih planova uređenja

Člankom 196. stavkom 4. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski navedeni su prostorni planovi užeg područja-detaljni planovi uređenja koji su donijeti do stupanja na snagu Odluke o prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski. Člankom 196. stavak 6. Odluke propisano je da će Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski Programom mjera za unapređenja stanja u prostoru utvrditi potrebe usklađenja istih sa Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski, donošenju njihovih izmjena ili dopuna, te stavljanu van snage te će se u slijedećem četverogodišnjem razdoblju pristupit izmjenama i dopunama detaljnih planova uređenja.

4.2.4.1. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Igralište malih športova

Detaljnim planom uređenja Igrališta malih športova planirana je izgradnja športske dvorane i športskih igrališta na području naselja Novi Vinodolski kojima bi se riješile potrebe športsko-rekreativnih aktivnosti za područje Grada Novi Vinodolski.

Na području naselja Novi Vinodolski prisutan je i problem nedostatka parkirališnih mjesta, te će se izmjenama i dopunama ovog detaljnog plana uređenja na području obuhvata planirati i izgradnja podzemnih garaža sa poslovnim prostorima ili kombinacija parkirališta i podzemnih garaža u skladu sa odredbom članka 126. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (max. 2Po+P+1).

4.2.4.2. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Stari Grad - Novi Vinodolski

Provedbenim urbanističkim planom Stari Grad - Novi Vinodolski planirana je izgradnja odnosno uvjeti gradnje na području naselja Novi Vinodolski i to područja koje se nalazi u obuhvatu dijela naselja Novi Vinodolski registriranog kao povijesna urbanistička cjelina i to rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci br. 17571 od 26. travnja 1968. godine.

Izmjenama i dopunama ovog detaljnog plana uređenja odredit će se novi uvjeti gradnje odnosno promjene namjene za postojeći objekt Dom kulture i to ili planiranje objekta-hotela sa četiri ili pet zvjezdica sa podzemnim garažama ili stambeno poslovnog objekta sa podzemnim garažama ili objekta poslovne-pretežno društvene namjene sa podzemnim garažama ili kombinacija parkirališta i podzemnih garaža u skladu sa odredbom 126. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Također će se na postojećem objektu poslovne namjene u sklopu stambeno-poslovnog centra (restoran Oleandar) planirati dogradnja etaže sa stambenom namjenom, te na parcelama na kojim nije bila planirana izgradnja objekata, a na kojima je po uvjetima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, moguća izgradnja objekata, jer su se nekada objekti nalazili na predmetnim parcelama, planirati izgradnju objekata ukoliko za isto nema zapreke od vlasnika susjednih objekata koji su stekli određena prava legalnom izgradnjom ili dogradnjom svojih objekata koja graniče sa predmetnim parcelama, a kao što su npr.otvori na samoj međi i sl. Temeljem odredbi

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski razmotrit će se i mogućnosti dogradnje ili prenamjene postojećih objekta u obuhvatu ovog detaljnog plana uređenja do maksimalno propisanih visina kao i planiranje kombinacije parkirališta i podzemnih garaža u skladu sa odredbom članka 126. Odluke i gdje uvjeti dozvoljavaju planirat će se predmetne gradnje i dogradnje.

4.2.4.3. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Šetalište Zagori-Ričina

Izmjenama i dopunama ovog detaljnog plana uređenja brisat će se lokacije planirane za izgradnju prizemnih građevina ugostiteljsko-turističke ili trgovačke namjene na dijelu ispod šetnice odnosno na dijelu pomorskog dobra sa planiranjem izgradnje ovakvih prizemnih građevina ugostiteljsko-turističke namjene na lokacijama iznad šetnice uz istovremenu zaštitu javnih zelenih površina na lokacijama u obuhvatu detaljnog plana uređenja.

4.2.4.4. Izmjena Detaljnog plana uređenja Autobusni kolodvor-ulaz

Izmjenom ovog detaljnog plana uređenja će se na zemljištu na kojem je planirana izgradnja objekta stambeno-poslovne namjene planirati izgradnja parkirališta.

4.2.4.5. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja Centar Klenovica

Izmjenama i dopunama ovog detaljnog plan uređenja planirat će se izgradnja lukobrana, te na pojedinim parcelama izvršiti izmjene planiranih gradnji.

4.2.4.6. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Marina u Novom Vinodolskom

Detaljnim planom uređenja Marina u Novom Vinodolskom planirana je izgradnja luke posebne namjene-marine u Novom Vinodolskom. Da bi se pristupilo izgradnji ovog kapitalnog projekta prethodno je potrebno ishoditi koncesiju od nadležnog tijela.

Za izgradnju luke posebne namjene - marine u Novom Vinodolskom izrađena je i studija utjecaja na okoliš i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: Up/I 351-03/04-02/0094, Ur. broj: 531-08-3- 1-VM-05-9) od 28. studenoga 2005. godine i ovaj zahvat je ocijenjen prihvatljivim za okoliš. Budući je u samoj ocjeni razmotrena i mogućnost dviju varijanti za primarni i sekundarni lukobran (zaštita akvatorija i valovanje), a ujedno se i kod samog investitora mogu javiti mogućnosti dodatnih planiranja ili izmjena planiranih zahvata u ovom obuhvatu ovim Programom mjera planira se i mogućnost donošenja izmjena i dopuna ovog detaljnog plana uređenja, a što je ujedno planirano i odredbom članka 129. stavak 3. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

4.2.5. Stavljanje izvan snage detaljnih planova uređenja

Odredbom članka 29.a. Zakona o prostornom uređenju propisano je da se, osim za prijedloge prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna, provodi javna rasprava i za njihovo stavljanje izvan snage. Iz navedenog razloga će za stavljanje izvan snage detaljnih planova uređenja trebati provesti postupak javne rasprave na način propisan Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98).

4.2.5.1. Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Smokvica Krmpotska

Detaljni plan uređenja Smokvica Krmpotska nalazi se u obuhvatu zaštićenog obalnog područja. Iz navedenog razloga, a ujedno postupajući po odredbi članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04), pokrenut je postupak dobivanja suglasnosti na ovaj detaljni plan uređenja.

Prije ishođenja suglasnosti od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, zatraženo je prethodno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci, a što je u skladu sa mišljenjima i napucima Ministarstva za postupak ishođenja suglasnosti.

Od Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci izdano je dana 7. rujna 2006. godine negativno mišljenje (Klasa: 3 50-02/06-03/20, Ur. broj: 2170/1- 06-02/3-06-03) u kojem se ističe da je planiranje sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene u obuhvatu ovog detaljnog plana uređenja u suprotnosti sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, te da se u obuhvatu ovog detaljnog plana uređenja planiraju sadržaji koji se uopće ne mogu planirati po odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Iz navedenih razloga uopće nije moguće pristupiti usklađenju ovog detaljnog plana uređenja sa Uredbom, te će se detaljni plan uređenja staviti izvan snage.

4.2.5.2. Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Ulaz u marinu

Za ovaj Detaljni plan uređenja je također pokrenut postupak ishođenja suglasnosti iz razloga što se njegov obuhvat nalazi u zaštićenom obalnom području.

Od Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci izdano je dana 28. veljače 2006. godine negativno mišljenje (Klasa: 350-02/06-03/8, ur. broj: 217071-10- 01/4-06-02 u kojem se ističe da ovaj detaljni plan uređenja nije u skladu sa odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, a također niti sa odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a naročito iz razloga što se na pojedinim parcelama planira izgradnja više objekata i premašuje postotak izgrađenosti i iskoristivosti propisanih Uredbom na pojedinim parcelama, a na kojima je planirana izgradnja objekata ugostiteljsko-turističke namjene. Iz razloga što je na pojedinim parcelama već izvršena izgradnja objekata, a premašen je postotak izgrađenosti i iskoristivosti za ugostiteljsko-turističku namjenu i nije moguće planiranje izmjene ovog detaljnog plana uređenja sa manjim postotkom izgrađenosti ili iskoristivosti, te ujedno iz razloga što je izgradnju objekta komunalne infrastrukture (ulaz u marinu) moguće planirati sa Urbanističkim planom uređenja naselja Novi Vinodolski, stavit će se izvan snage Detaljni plan uređenja Ulaz u marinu. Postupku stavljanja izvan snage pristupit će se nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski.

4.2.5.3. Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Stambeni objekt na Korzu Vinodolskog zakona

Za ovaj Detaljni plan uređenja odbijeno je izdavanje suglasnosti od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-01/07-04/15, Ur. broj: 531-06-07-2) od 1. veljače 2007. godine iz razloga što je isti u suprotnosti sa člankom 15.a. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te je iz navedenog razloga potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage ovog Detaljnog plana uređenja.

4.2.5.4. Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Poslovni objekt u Mikulji

Za ovaj Detaljni plan uređenja odbijeno je izdavanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/14, Ur. broj: 531-06-07-2) od 01. veljače 2007. godine iz istih razloga kao i za Detaljni plan uređenja iz podtočke 4.2.4.3., te je iz navedenog razloga potrebno provesti postupak stavljanja izvan snage ovog Detaljnog plana uređenja.

V. OSTALI PLANOVI

5.1. Studije utjecaja na okoliš

U četverogodišnjem razdoblju ovog Programa mjera za unapređenja stanja u prostoru pristupi će se izradama studija utjecaja na okoliš za sve zahvate za koje je propisana obveza njihova donošenja po odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš.

5.2. Akcijski plan provedbe Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije za područje Grada Novi Vinodolski

Na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2006. godine Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije.

Člankom 123. stavak 4. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski propisano je da će se kod izrade dokumenata prostornog uređenja prilikom određivanja smjernica izgradnje objekata ugostiteljsko-turističke namjene obavezno koristiti odredbe Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije.

Grad Novi Vinodolski će, nakon donošenja Odluke Gradskog vijeća o prihvaćanju Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije, pristupiti izradi i donošenju Akcijskog plana provedbe Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije na području Grada Novi Vinodolski.

VI. DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA I SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Način donošenja i sadržaj prostornih planova utvrđen je Uredbom o javnoj raspravi o postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 163/04).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje izmjena ili dopuna ovog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru moguće je samo primjenjujući odredbu članka 11. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju, odnosno samo za dvogodišnje razdoblje na temelju analize iz odgovarajućeg dijela Izvješća, a samo iznimno od toga uz suglasnost Ministarstva.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-07-5

Novi Vinodolski, 12. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr