SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

9.

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 24. stavak 1. i članka 29. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH broj 23/04), zaključka Gradskog poglavarstva, klasa: 021-01/07-1/4, Ur. broj: 2213/02-02-01- 07-25, od 13. veljače 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra na k.č. 2451/3, k.o. Martinšćica

Članak 1.

Društvu VODOVOD i ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o. za pružanje komunalnih usluga, Cres, Peškera 2 (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije), na dijelu k.č. 2451/3, u površini od 306 m2, k.o. Martinšćica, (nova k.č. 2451/10, k.o. Martinšćica, u površini od 306 m2, u cjelini), daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju vodne građevine »Kanalizacija Martinšćica II otok Cres«, kao objekta od lokalnog značaja.

Članak 2.

Koncesija se ovlašteniku koncesije iz članka 1. ove odluke daje na rok od 20 (dvadeset) godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela državne uprave ishoditi građevinsku dozvolu u roku od 3 (tri) godine od stupanja na snagu ove odluke.

Ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi građevinsku dozvolu, odluka o koncesiji prestaje vrijediti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/2

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-05

Cres, 15. ožujka 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr