SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

7.

Na osnovi članka 19. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 15/03) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2007. godine donosi

PRVU IZMJENU
Projekcije proračunske potrošnje Grada Cresa
za period 2007. do 2009. godine

Članak 1.

Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za 2007. - 2009. godinu mijenja se i glasi:

 

PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE
2007. - 2009. G.

Plan 2007.

Plan 2008.

Plan 2009.

 

UKUPNI RASHODI

24.535.216,62

25.038.000,00

26.178.000,00

3

TEKUĆI RASHODI

21.083.216,62

21.658.000,00

22.228.000,00

31

RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.538.000,00

3.712.000,00

3.936.000,00

311

Plaće

2.815.000,00

2.940.000,00

3.110.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

234.000,00

262.000,00

286.000,00

313

Doprinosi za plaće

489.000,00

510.000,00

540.000,00

32

MATERIJALNI RASHODI

8.866.716,62

9.090.000,00

9.219.000,00

321

Rashodi iz poslovnih aktivnosti

52.000,00

55.000,00

58.00,00

322

Rashodi za mat., opremu i energiju

849.500,00

870.000,00

890.000,00

323

Rashodi za usluge

6.732.216,62

6.900.000,00

7.000.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi

1.233.000,00

1.265.000,00

1.271.000,00

34

FINANCIJSKI RASHODI

359.500,00

381.000,00

352.000,00

342

Kamate za primljene zajmove

330.000,00

350.000,00

320.000,00

343

Financijski rashodi

29.500,00

31.000,00

32.000,00

36

POMOĆI

360.000,00

400.000,00

450.000,00

363

Pomoći unutar države

360.000,00

400.000,00

450.000,00

37

NAKNADE GRAD. I KUĆANSTVIMA

500.000,00

510.000,00

535.000,00

372

Naknade građanima i kućanstvima

500.000,00

510.000,00

535.000,00

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

7.459.000,00

7.565.000,00

7.736.000,00

381

Tekuće donacije

2.914.000,00

2.980.000,00

3.100.000,00

385

Izvanredni rashodi

30.000,00

35.000,00

36.000,00

386

Kapitalne pomoći

4.515.000,00

4.550.000,00

4.600.000,00

4

RASHODI ZA KAPITALNU IMOVINU

2.652.000,00

2.580.000,00

3.150.000,00

41

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

1.200.000,00

850.000,00

1.300.000,00

411

Rashodi za materijalnu imovinu

400.000,00

420.000,00

500.000,00

412

Rashodi za nematerijalnu imovinu

800.000,00

430.000,00

800.000,00

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
IMOVINE

1.452.000,00

1.730.000,00

1.850.000,00

421

Rashodi za građevinske objekte

1.270.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

422

Rashodi za opremu

142.000,00

190.000,00

200.000,00

424

Rashodi za knjige

40.000,00

40.000,00

50.000,00

54

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE
PRIMLJENIH ZAJMOVA

800.000,00

800.000,00

800.000,00

542

Otplata glavnice primljenih zajmova

800.000,00

800.000,00

800.000,00

Članak 2.

Plan Proračunske potrošnje stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-01/07-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-10

Cres, 15. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 

Prva izmjena projekcije Proračunske potr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr