SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

29.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-07-03-GG, od 26. siječnja 2007.), donosi 22. ožujka 2007. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/120 - »PERMANI«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/120 - »PERMANI« na području Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se na križanju ceste Permani - Zvoneće i autoceste Rupa - Rijeka, te nastavlja dalje cestom prema Zvoneću i dolazi na tromeđu državnog lovišta broj VIII/7 »KASTAVSKA ŠUMA«, zajedničkog lovišta broj VIII/122 »MATULJI« i zajedničkog lovišta broj VIII/120 »PERMANI« na raskrižju cesta sjeverno od Gašpara. Nastavlja dalje cestom prema Žejanama (granicom državnog lovišta broj VIII/7 »KASTAVSKA ŠUMA«) do granice k.o. Žejane. Nastavlja dalje u smjeru jugozapada granicom k.o. Žejane i k.o. Zvoneća preko trigonometra 575 i prosjekom do granice s Istarskom županijom. Nastavlja dalje po granici Istarske županije do granice s Republikom Slovenijom, te po granici s Republikom Slovenijom do autoceste Rupa -Rijeka i autocestom u smjeru juga do početne točke na križanju ceste Permani - Zvoneće i autoceste.

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište brdskog tipa na zapadnom dijelu Primorsko-goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1:25.000 i ne objavljuje se u »Službenim novinama«.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 10.017 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a) glavne vrste divljači:

jelen obični

srna obična

svinja divlja

smeđi medvjed

b) ostale vrste divljači sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta.

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

jelen obični 66 grla

srna obična 315 grla

svinja divlja 66 grla

smeđi medvjed 6 grla

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 22 - »PERMANI-MATULJI« (»Službene novine« broj 17/96).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/17

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=00001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr