SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD BAKAR
30

7.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 12. sjednici održanoj 5. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine Objekti jednostavnih usluga, mjerila pod kojima Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog za ugostiteljske objekte iz skupine Restorani i Barovi, uvjeti pod kojima Gradsko poglavarstvo može za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine Restorani i Barovi odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga kao i njihov vanjski izgled na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića, te određuje područje izvan naselja.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I, slastičarnice tip II, slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) u vremenu od 6,00 do 24,00 sata;

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati;

3. ugostiteljski objekti iz skupine Restorani i Barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, u vremenu od 0,00 do 24,00 sata;

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada te sajmova, utvrđuje Gradsko poglavarstvo na zahtjev organizatora, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odsjek).

Područje izvan naselja iz stavka 2. točke 3. ovog članka čini područje između tabela oznake naselja (područje izvan tabele oznake početka naselja i tabele prestanka naselja).

Članak 3.

Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, na prijedlog Odsjeka, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina »Restorani« i »Barovi« rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 2. i 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

- da se ugostiteljski objekt ne pridržava radnog vremena propisanog ovom Odlukom (utvrđeno po nadležnom gospodarskom inspektoru);

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu;

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odsjek.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odsjeka, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, maškaranih zabava, Margaretinog ljeta, proslave dana naselja i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. stavka 1. ove Odluke ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja prigodne proslave, a istom je potrebno priložiti rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od buke za rad noću.

Prije određivanja radnog vremena iz stavka 1. ovog članka zatražit će se mišljenje mjesnog odbora na čijem području ugostitelj posluje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Odsjek.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 5.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6,00 do 8,00 sati.

IV. PROSTORI I VANJSKI IZGLED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim posebnim općim aktom Grada.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju proslavu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/96).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-07-7

Bakar, 6. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr