SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD BAKAR
30

6.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 9/05), članka 24. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 5. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Bakra

Članak 1.

Predmet ove Odluke je raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bakra.

Članak 2.

Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke znači prodaja, osnivanje prava služnosti, osnivanje stvarnih tereta, osnivanje prava građenja, osnivanje založnog prava, zakup na nekretninama u vlasništvu Grada Bakra.

Članak 3.

Nekretninama se može raspolagati na temelju javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ovlašteni sudski vještak.

Članak 4.

Stjecatelj prava na nekretnini dužan je pored naknade platiti i troškove (trošak utvrđivanja visine naknade, trošak objave javnog natječaja, ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina i dr.).

Članak 5.

Natječaj raspisuje i objavljuje Gradsko poglavarstvo.

Odluka o raspisivanju natječaja sadrži:

- pravo učešća u natječaju,

- oznaku i površinu nekretnine,

- podatke o opremljenosti zemljišta,

- početnu cijenu,

- iznos troškova,

- rok za zaključenje ugovora,

- bitne elemente ugovora,

- visinu i način polaganja pologa,

- dokumentaciju koju ponuditelj dostavlja uz ponudu,

- način i rok podnošenja ponuda,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.

Članak 6.

Natječaj provodi Povjerenstvo koju imenuje Gradsko poglavarstvo.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva donosi Poglavarstvo Općine Bakar.

Članak 7.

Grad Bakar i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor.

Tabularna izjava izdat će se nakon što stjecatelj prava plati Gradu Bakru ugovorenu cijenu i troškove.

Članak 8.

Nekretnina koja u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište može se dati u zakup pravnim i fizičkim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do njegovog privođenja namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja odnosno lokacijskom dozvolom.

U zakup se može dati ono zemljište za koje programom mjera za unapređenje stanja u prostoru nije predviđeno uređenje.

Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata uređuje se posebnom odlukom.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju vrijediti:

- Odluka o gospodarenju građevinskim zemljištem (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/94, 11/ 95, 18/95 i 9/02),

- Zaključak o određivanju zona i visine cijene građevinskog zemljišta u Općini Bakar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/96),

- Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bakar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/94).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-07-13

Bakar, 5. ožujka 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr