SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD BAKAR
30

4.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADA BAKRA

Članak 1.

U Statutu Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 54/06) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Grad Bakar jedinica je lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 86/06) te obuhvaća sljedeća naselja: Bakar-dio, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.«

Članak 2.

U članku 79. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 81. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 86. iza riječi: »Poglavarstvo« dodaju se riječi: »koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Grada Bakra, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 5.

Članci 87. i 88. brišu se.

Članak 6.

Članci 104. do 108. brišu se.

Članak 7.

Dosadašnji članci 89. do 103. postaju članci 87. do 101.

Članak 8.

Dosadašnji članci 109. i 110. postaju članci 102. i 103.

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra stupaju na snagu osmi dan od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-07- 8

Bakar, 5. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr