SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
GRAD VRBOVSKO
4

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06.) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih montažnih objekata

Članak 1.

U Odluci o zakupu zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih montažnih objekata (»Službene novine«, broj 30/99 i 11/00), članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Na prostoru gradske tržnice u Vrbovskom, u ulici Goranska 1B za postavu štandova i sl. minimalna površina zemljišta koja se može dati u zakup je 30 m2 (jedno obilježeno prodajno mjesto)«.

Članak 2.

U članku 29. u točki 3. unutar zagrade, iza riječi: »štandovi« brišu se zarez i riječi: »prikolice, pokretne trgovine i ostalo.«

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»

6.

Zakup na gradskoj tržnici u
Vrbovskom (jedno obilježeno
prodajno mjesto)

I. zona 60 kuna
dnevno«

Članak 3.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29a koji glasi:

»Članak 29a.

Za pokretne radnje (prikolice, pokretne trgovine i ostalo) iz kojih se na području Grada Vrbovskog prodaja vrši kratkim zaustavljanjem plaća se zakupnina 400,00 kuna mjesečno.«

Članak 4.

U članku 36. stavak 1. riječi »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna« zamjenjuje se riječima »Globom u iznosu od 1.000,00 kuna«.

U stavku 2. riječi »novčanom kaznom do 500,00 kuna« zamjenjuje se riječima »globom u iznosu od 200,00 kuna«.

U stavku 3. riječi »novčanom kaznom do 500,00 kuna« zamjenjuje se riječima »globom u iznosu od 200,00 kuna.«

Članak 5.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja kaznit će globom u iznosu od 100,00 kuna fizičku osobu koja koristi kiosk, napravu ili drugi montažni objekt protivno odredbama ugovora o zakupu, odnosno rješenja Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama.«

Klasa: 061-06/07-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/07-01

Vrbovsko, 28. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr