SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
GRAD VRBOVSKO
3

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 3. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/4 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 25/98), članku 6. riječi: »Odsjek samouprave i uprave Grada Vrbovskog« zamjenjuje se riječima: »Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. riječi: »5 metara, računajući od krajnjih točaka poprečnog profila cesta« zamjenjuju se riječima: »2 metra sa svake strane krajnjih točaka poprečnog profila postojeće ceste«.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanju nerazvrstanih cesta s željezničkom prugom u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće, grmlje živica ili visoke poljske kulture, postavljati ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su na zahtjev, odnosno po rješenju za uklanjanje Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog o svom trošku ukloniti drveće, grmlje, živicu, visoke poljske kulture, naprave, ograde ali i druge predmete radi osiguranja preglednosti na nerazvrstanoj cesti.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupe sukladno stavku 2. ovog članka, nakon pravomoćnosti rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog osigurat će se izvršenje rješenja po drugom izvođaču, a na teret vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta«

Članak 4.

Članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je građenje bilo kakvih priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, kao i izgradnja objekata u zaštitnoj zoni od 2 metra, bez lokacijske i građevinske dozvole.«

Članak 5.

U članku 25. riječ: »ali« zamjenjuje se s riječi: »ako«.

Članak 6.

U članku 33. stavak 1. riječi: »Novčanom kaznom od 800,00-1.400,00 kuna« zamjenjuju se riječima »Globom u iznosu od 1.000,00 kuna«.

U stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»Ako u određenom roku utvrđenom rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog ne ukloni objekte (privremene ili trajne) deponirani ili uskladišteni građevinski ili drugi slični materijal, ne ukloni drveće, grmlje, živicu, visoke poljske kulture, naprave, ograde ili druge predmete iz zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste koji onemogućavaju preglednost na cesti (članak 16. i 17.)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i svaka druga fizička osoba«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 340-03/07-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/07-01

Vrbovsko, 28. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr