SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
GRAD KASTAV
12

12.

Na osnovi odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Kastva.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi u slijedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i pojedini objekti iz skupine »Barovi« u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 7,00 do 24,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, sajmova, te ostalih manifestacija koje je odobrilo Gradsko poglavarstvo, utvrđuje na zahtjev organizatora, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Gradsko poglavarstvo.

Članak 3.

»Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani i Barovi« koji posluju u određenim ulicama na području Grada, mogu raditi najkasnije do 01,00 sat.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani i Barovi« iz stavka 1. ovog članka, iznimno mogu petkom i subotom raditi najkasnije do 02,00 sata.

Popis ulica iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke.«

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću, rješenjem odrediti najduže dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, odnosno za ostale ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani i Barovi«, može ukinuti produžetak radnog vremena iz članka 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- postojanje izvršnog rješenja o zabrani rada od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom ili Zakonom,

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda, na osnovu prijave o remećenju javnog reda i mira u samom objektu ili njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo može na poseban zahtjev, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavak 2. točka 1. ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, te ostalih manifestacija i priredbi koje odobri Gradsko poglavarstvo).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora biti zaprimljen u Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije 10 dana prije održavanja prigodne proslave.

Članak 6.

Izvan područja naseljenog dijela naselja Kastav, u zoni izdvojene namjene - Infrastrukturni sustav »Vrata Jadrana« ugostiteljski objekti mogu raditi u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/96).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-6

Kastav, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

POPIS ULICA (ČLANAK 3. STAVAK 3.)

BANI

BELIĆI

BRESTOVICE

BRNČIĆI

ĆIKOVIĆI

ĆIKOVIĆI NN

DINKA ŠIMUNOVIĆA

DOLČINA

DONJI TURKI

FRLANI

GORNJI TURKI

GRBUJINAC

HALUBAJSKA CESTA

ISTARSKA CESTA

JARDASI

JELOVIČANI

JELUŠIĆI

JURČIĆI

JURJENIĆI

KUDEJI

PAVLETIĆI

POD KALINICUN

POLJANA

PUT REŠETARON

PUT SRDOČEN

RUBEŠI

RUDNO

SPINČIĆI

ŠKRLJI

TIJANOVO

TOMETIĆI

TRINAJSTIĆI

TUHTANI

VLADIMIRA ČERINE

ŽEGOTI

te ulice u Kastvu prema Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine« PGŽ broj 26/04).

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr