SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
13

13.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini (»Narodne novine« broj 143/06), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50/A/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01, 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 57. sjednici od 1. ožujka 2007. godine donijelo

ODLUKU
o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i utvrđuje raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini kao i način ostvarivanja prava na sredstva.

II.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 950,00 kuna za 2007. godinu.

III.

Pravo na novčanu pomoć iz točke II. Ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vodi jedinica lokalne samouprave.

IV.

Sredstva pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2007. godinu raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno učešću broja korisnika pomoći u 2006. godini u ukupnom broju korisnika na području Županije u 2006. godini.

(Raspored sredstava sastavni je dio ove Odluke.)

V.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Na temelju podnijetog zahtjeva Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb izvršit će doznaku pripadajućih sredstava.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/5

Ur.broj: 2170/1-04-01-07-5

Rijeka, 1. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

Raspored sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva po jedinicama lokalne samouprave u 2007. godini

JEDINICA
LOKALNE
SAMOUPRAVE

BROJ
KORISNIKA
2006. GOD.

Struktura učešća

IZNOS ZA
2007.
GODINU

Grad Cres

4

0,27

4.628,21

Grad M. Lošinj

31

2,09

35.868,59

Grad Crikvenica

72

4,86

83.307,69

Vinodolska općina

22

1,48

25.455,13

Grad Novi Vinodolski

27

1,82

31.240,38

Grad Rab

18

1,21

20.826,92

Općina Vrbnik

2

0,13

2.314,10

Općina Omišalj

27

1,82

31.240,38

Općina Punat

3

0,20

3.471,15

Općina Malinska

2

0,13

2.314,10

Općina Dobrinj

9

0,61

10.413,46

Općina Baška

5

0,34

5.785,26

Grad Krk

11

0,74

12.727,56

Općina Matulji

14

0,94

16.198,72

Grad Opatija

38

2,56

43.967,95

Općina Lovran

6

0,40

6.942,31

Općina Mošć. Draga

5

0,34

5.785,26

Grad Delnice

100

6,75

115.705,13

Grad Vrbovsko

54

3,64

62.480,77

Općina Mrkopalj

10

0,67

11.570,51

Općina Brod Moravice

19

1,28

21.983,97

Općina Skrad

10

0,67

11.570,51

Općina Fužine

5

0,34

5.785,26

Općina Klana

2

0,13

2.314,10

Općina Lokve

5

0,34

5.785,26

Općina Ravna Gora

7

0,47

8.099,36

Grad Rijeka

789

53,24

912.913,46

Općina Čavle

22

1,48

25.455,13

Općina Viškovo

21

1,42

24.298,08

Grad Kraljevica

6

0,40

6.942,31

Grad Kastav

17

1,15

19.669,87

Općina Kostrena

8

0,54

9.256,41

Općina Jelenje

30

2,02

34.711,54

Grad Bakar

43

2,90

49.753,21

Grad Čabar

38

2,56

43.967,95

 

1.482

100,00

1.714.750

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr