SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 6. Četvrtak, 22. veljače 2007.
GRAD BAKAR
30

3.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/ 06), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 30. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar« za obavljanje knjižnične djelatnosti.

Sjedište javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar« je u Bakru - Primorje 45/A.

Članak 2.

Osnivač javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar« (u daljnjem tekstu: »Knjižnica«) je Grad Bakar.

Članak 3.

Djelatnost knjižnice je osobito:

. nabava knjižnične građe,

. stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro,

. izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,

. sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,

. omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,

. osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,

. poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,

. te dokumentacije o građi i korisnicima.

Djelatnost Knjižnice iz prethodnog stavka obavlja se sukladno standardima koje propisuje ministar kulture za narodne knjižnice na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, a koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 4.

Knjižnica može, uz djelatnost iz članka 3. ove Odluke obavljati i dodatne knjižnične poslove i radne zadatke (članak 8. stavak 2. Zakona o knjižnicama), sukladno zakonu i posebnim odlukama.

Poslovi i zadaci iz prethodnog stavka utvrđuju se statutom Knjižnice.

Članak 5.

Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti:

. povezuje se i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskog knjižničnog sustava,

. provodi stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama (članak 31.) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti, a radi trajnoga i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređenju knjižničarstva.

Članak 6.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelja knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće.

Članak 7.

Za ravnatelja knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama i statutom knjižnice.

Članak 8.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Bakra sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos utvrđen Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj je nalogodavac za izvršenje financijskog plana u okviru osiguranih sredstava za redovnu djelatnost i posebne namjene.

O izvršenju financijskog plana podnosi izvješće Gradskom poglavarstvu.

Članak 10.

Ravnatelj je stručni voditelj knjižnice.

Članak 11.

Grad Bakar kao osnivač Knjižnice osigurava uvjete za osnivanje i početak rada Knjižnice (članak 10. stavak 1. Zakona o knjižnicama), a to su:

. knjižnična građa,

. stručno osoblje,

. prostor,

. oprema i sredstva za rad Knjižnice.

Članak 12.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

Članak 13.

Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurava osnivač u iznosu od 50.000,00 kuna.

Ostvarenu dobit Knjižnica može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

Članak 14.

Za svoje obveze u poslovanju, Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Grad Bakar kao osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 15.

Statut Knjižnice donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana upisa Knjižnice u Sudski registar ustanova, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Bakra.

Članak 16.

Rad knjižnice je javan.

O javnosti rada skrbi ravnatelj.

Ravnatelj Knjižnice dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu Knjižnice osnivaču.

Članak 17.

Knjižnica počinje s radom danom upisa u Sudski registar ustanova.

Članak 18.

Gradsko vijeće Grada Bakra imenovat će privremenog ravnatelja Knjižnice koji će obaviti pripreme za početak rada Knjižnice, te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar ustanova i prijavu za upis u upisnik koji vodi ministarstvo kulture.

Sve što je ovom Odlukom određeno za ravnatelja, odgovarajuće se primjenjuje i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja Knjižnice.

Osnivač će provesti postupak imenovanja ravnatelja u roku od 6 (šest) mjeseci od dana upisa Knjižnice u Sudski registar ustanova.

Prava i obveze te rokovi djelovanja koji su ovom Odlukom utvrđeni za ravnatelja Knjižnice odnose se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj Knjižnice obavlja dužnost do dana nastupa ravnatelja koji je imenovan na temelju provedenog natječaja, ali ne duže od 6 mjeseci.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju javne ustanove pod nazivom »Gradska knjižnica Bakar«, Klasa: 021-05/04-01/12, Ur. broj: 2170-02-01-04-11 od 14. listopada 2004. godine (»Službene novine« broj 33/ 04).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-07-11

Bakar, 30. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr