SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
OPĆINA LOPAR
30

1.

Temeljem stavka 3. članka 53. i članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), te članka 18. i članka 41. Privremenog statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 6. veljače, 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lopar

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar te se utvrđuje njegovo ustrojstvo i djelokrug.

II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,

2. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada nacrta programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti uređenja i održavanja groblja i javnih površina,

3. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

4. poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,

5. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,

6. poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga,

7. poslove vezane uz promet na svom području,

8. poslove vezane uz zaštitu potrošača,

9. poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu,

10. ostale poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonima ili drugim propisima.

III. Način rada i upravljanja

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu kojega donosi pročelnik, uz suglasnost Općinskog poglavarstva.

Članak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar rukovodi pročelnik odjela.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire i imenuje Općinsko poglavarstvo na osnovi provedenog javnog natječaja.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati slijedeće uvjete:

. VII/I stupanj stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera,

. najmanje jedna godina radnog iskustva,

. poznavanje jednog stranog jezika,

. poznavanje rada na računalu,

. položen državni stručni ispit.

Na natječaj se može prijaviti i biti izabrana i osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da isti položi u roku od godinu dana od sklapanja radnog odnosa.

U slučaju da državni stručni ispit ne položi u roku od godine dana radni odnos se raskida danom isteka navedenog roka.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i načelnika, te radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvršenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su istome slijedom zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

IV. Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu, za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.

U slučaju odsutnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela zbog potrebe poduzimanja hitnih mjera, u slučaju da pročelnik nije imenovan, kao i u drugim sličnim slučajevima, sve poslove pročelnika obavljat će Općinski načelnik.

V. Sredstva za rad

Članak 7.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Lopar.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo objaviti će natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Općinski načelnik donijet će, uz suglasnost Općinskog poglavarstva Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Po donošenju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar izvršit će se raspored djelatnika na radna mjesta sukladno propisanim uvjetima.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-01

Lopar, 6. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr